PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO

LEAM s.r.o.

Reštaurácia a fitnes (polyfunkčný objekt) v Devínskej Novej Vsi

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 22.08.2019 druhé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu LEAM s. r. o.  so sídlom Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 36 722 219 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúceho polyfunkčný objekt „Reštaurácia a fitnes ROLANDO“, ktorý sa nachádza na ulici Na Hriadkach č. 43 v Devínskej Novej Vsi, vrátane jeho príslušenstva a pozemkov, ktorý slúžil najmä na podnikanie Úpadcu v oblasti poskytovania reštauračných služieb a pohostinskej činnosti, poskytovania služieb prechodného ubytovania a prevádzkovania wellness a fitness, a ktorý bol za týmto účelom dávaný do užívania tretím osobám, ďalej hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte Úpadcu a práv a záväzkov zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k objektu Úpadcu.

 

Podnik úpadcu (Polyfunkčný objekt) tvorí majetok zverejnený ako súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951, v Obchodnom vestníku č. OV 129/2018 dňa 06.07.2018 pod značkou záznamu K047762, pod značkou záznamu  K047763 a pod značkou záznamu K047764 (nehnuteľnosti a hnuteľný majetok).  

 

Podmienky ponukového konania posktytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (bratislava@irkr.sk) alebo osobne vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2,               811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977 alebo prostredníctvom             e-mailu: bratislava@irkr.sk. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

           

Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok, správca

 

(i)                 ústne poskytne bližšie informácie ohľadom podniku Úpadcu;

(ii)               poskytne vzor zmluvy o predaji podniku Úpadcu v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;

(iii)             poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;

(iv)              umožní obhliadku podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu (súčasne kancelária správcu pre Bratislavský kraj) – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 37K/24/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 11.09.2019 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk do ponukového konania) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj podniku úpadcu – LEAM s.r.o. (Reštaurácia a fitnes) – NEOTVÁRAŤ.“

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy