Kto sme?
Čo robíme?

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. bola založená v máji roku 2010 a je ako správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1436.


Cieľom našej spoločnosti je poskytnutie komplexnej právnej pomoci klientom v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a zastupovanie klientov v súvisiacich právnych konaniach tak v pozícii veriteľa, ako aj v pozícii úpadcu. Naše služby zahŕňajú zastupovanie klientov – veriteľov v konkurznom konaní s cieľom uspokojenia ich pohľadávok z majetku subjektov v konkurze, ako aj zastupovanie dlžníkov pri spracúvaní návrhov na vyhlásenie konkurzu resp. reštrukturalizačných návrhov spolu s vypracovaním reštrukturalizačných posudkov a plánov.

Podľa situácie, v ktorej sa klient nachádza, zastupuje spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. klientov vo všetkých fázach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Profil spoločnosti

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonáva správcovskú činnosť v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.

Ponúka bohaté skúsenosti pri riešení krízového stavu právnických a fyzických osôb. Každé insolvenčné konanie prináša situácie, ktorých riešenie si vyžaduje schopnosť individuálneho prístupu. Náš tím vykonáva správcovskú činnosť profesionálne, zodpovedne a s odbornou starostlivosťou.