Ponukové konanie na speňaženie časti podniku úpadcu ZLATNER spol. s.r.o. vyhlásené dňom 01.07.2024


Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265 (ďalej len „Správca“) úpadcu ZLATNER spol. s r. o., so sídlom Hronská 5985/6A, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 01.07.2024 tretie kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu, ktorá slúžila na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti triedenia a spracovania štrkopieskov v obci Jur nad Hronom. Presná špecifikácia jednotlivých zložiek časti podniku Úpadcu, ako aj bližšie pravidlá účasti v ponukovom konaní sú určené v podmienkach ponukového konania.

Podmienky ponukového konania Správca vydá záujemcom odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t.j. odo dňa 01.07.2024, a to v kancelárii Správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie svoje meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého pobytu/sídla, dátum narodenia/IČO a opatrí ju podpisom oprávnenej osoby a súčasne po úhrade poplatku vo výške 100,- € (sto eur) bez DPH (t.j. 120,- € s DPH). Písomné žiadosti o vydanie podmienok ponukového konania je možné doručiť prostredníctvom poštovej prepravy na vyššie uvedenú adresu kancelárie Správcu, elektronicky do elektronickej schránky Správcu alebo e-mailom na bratislava@irkr.sk.

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať na adresu sídla Správcu, t.j. na adresu Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 31K/8/2021 S1436, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 22.07.2024 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke, na prednej strane ktorej sú záujemcovia povinní uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – predaj časti podniku – ZLATNER spol. s r.o. – NEOTVÁRAŤ“.

Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené, sa nebude prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t.j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Bližšie informácie Správca záujemcom poskytne na vyžiadanie telefonicky na tel. č. +421 908 122 228 alebo e-mailom na bratislava@irkr.sk.

 

V Bratislave dňa 24.06.2024

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy