Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 28.06.2024

 

Predmet speňaženia:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S1436 (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu “Nadácia Republika Východ”, so sídlom Popradská 64/I, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 50 397 605  (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 28.06.2024 v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 238/2020 pod značkou záznamu K089147 dňa 10.12.2020, ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, v spojení s oznámením správcu o výmaze poznámky o spornom zápise zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 93/2023, pod zn. záznamu K027550 zo dňa 17.05.2023 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný majetok Úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, ktorý sa bude speňažovať v ponukovom konaní:

 

Súpisová položka majetku por. č. 7:

 

Peňažná pohľadávka: vo výške 384.657,80 Eur;

Dlžník: T SILVER, a. s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911;

Právny dôvod vzniku: Dňa 05.09.2003 uzatvorila spol. RALSTON A.G., zast. RALSTON Aktiongesellschaft – organizačná zložka Slovensko, Račianska 60, 831 02 Bratislava, IČO: 36 069 914 (ďalej len „RALSTON A.G.“) ako predávajúci so spol. RDC Consultants Limited, The Post House, Barracloufhs Lane, Barton upon Humber, DN 18, 5BB, U.K., IČO: 37 66 306 (ďalej len „RDC“) ako kupujúcim Zmluvu o kúpe cenných papierov, predmetom ktorej bol predaj 8.914 ks akcií emitovaných spol. Tatranský golfový club, a.s., za odplatu vo výške 384.657,80 EUR, za zaplatenie ktorej sa zaručila spol. T SILVER a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911 (ďalej len „T Silver a.s. v likvidácii“) podľa Ručiteľského vyhlásenia zo dňa 06.09.2003. Právnym nástupcom spol. RALSTON A.G. je spol. TBK (LONDON) LIMITED, 1st Saviours Wharf 23 Mill Street, London SE1 2BB (ďalej len „TBK LONDON“). Spol. TBK LONDON ako darca darovala pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny voči RDC, za splnenie ktorej sa zaručila spol. T Silver a.s. v likvidácii ako ručiteľ, Úpadcovi (Nadácia Republika Východ) ako obdarovanému na základe Darovacej zmluvy zo dňa 10.01.2017. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 10.01.2019 Úpadca (Nadácia Republika Východ) ako postupca postúpil pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny voči RDC, za splnenie ktorej sa zaručila spol. T Silver a.s. v likvidácii ako ručiteľ, na spol. TBK (LONDON) LIMITED ako postupníka.

Súpisová hodnota (aj mena): 3.846,57 Eur

(ďalej len „Predmet speňaženia“).

 

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.

 

Víťaznou ponukou bude najvyššia ponuka za Predmet speňaženia, ktorá musí byť schválená zástupcom veriteľov ako príslušným orgánom.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na webovom sídle Správcu (www.irkr.sk). Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je dvadsať (20) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) predloženie vlastnoručne podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov), obsahujúcej sumu odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom záloha musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 18.07.2024 do 16:00 hod.

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na bankový účet uvedený v doručenej ponuke, ak:

        i.            ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

      ii.            záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

    iii.            víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom; alebo

     iv.            najneskôr do uzatvorenia zmluvy o postúpení predmetu speňaženia s víťazným záujemcom dôjde k zaplateniu Predmetu speňažovania v celom rozsahu v dôsledku čoho zanikne.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávky dôjde k zaplateniu pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia alebo jej časti, uspokojená pohľadávka alebo jej časť už nebudú predmetom postúpenia, pričom Správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok. V prípade zániku pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia sčasti, bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej časti pohľadávky k jej celkovej sume. V prípade zániku pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia v celom rozsahu sa príslušné kolo ponukového konania zrušuje a víťaznému záujemcovi bude vrátane zložená zábezpeka v celom rozsahu.

 

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na adrese: presov@irkr.sk.

 

Odplata:

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou ponukou je ponuka, ktorá bola Správcovi doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zálohy, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK58 0900 0000 0051 7376 4298, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku neschvaľuje. V prípade, ak Príslušný orgán víťaznú ponuku v prvom kole ponukového konania neschváli, Správca zorganizuje druhé, prípadne tretie kolo, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. V ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu odplatu za Predmet speňaženia a jeho ponuka bude schválená zo strany Príslušného orgánu.

 

V prípade, že sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v prvom kole ponukového konania, Správca je povinný zorganizovať druhé kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená Príslušným orgánom, Správca bez ďalšieho vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní a dlhšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne oznámi Správcovi, že súhlasí s kratšou lehotou.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať v súlade s udeleným záväzným pokynom.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 18.07.2024 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – “Nadácia Republika Východ“ – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek zrušiť.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy