Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 13.06.2024

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom  registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca konkurznej podstaty úpadcu EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze, so sídlom Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30496/T (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom

 

vyhlasuje dňom 13.06.2024

 

druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku (súbor pohľadávok) Úpadcu

 

tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, sp. zn. B 3608 vedená Mestským súdom v Prahe (ďalej aj ako „Zabezpečený veriteľ“ a „Príslušný orgán“), ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 103/2022 pod značkou záznamu K031651 dňa 30.05.2022 (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty UCB“), zapísaného pod súpisovými položkami majetku por. č. 580. až 624. V Súpise oddelenej podstaty UCB bol okrem Predmetu speňaženia, ktorý sa v tomto ponukovom konaní speňažuje ako súbor pohľadávok, t.j. jeden celok, zapísaný aj iný majetok, resp. ďalšie pohľadávky, ktoré však nie sú predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je výlučne nasledovný súbor majetku Úpadcu:

 

Súp. zlož. por. č.

Druh súp. pol. majetku

Opis súp. pol. majetku

Dlžník

Celková suma istiny v EUR

Súpisová hodnota v EUR

580.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010009

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

 IČO: 50 327 721

1.378,18

689,09

581.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010022

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

2.589,26

1.294,63

582.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010023

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

251,42

125,71

583.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010031

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

2.657,32

1.328,66

584.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010033

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

954,29

477,15

585.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010045

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

3.480,26

1.740,13

586.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011007

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

2.248,85

1.124,43

587.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010073

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

972,24

486,12

588.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011035

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

3.069,82

1.534,91

589.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011036

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

207,48

103,74

590.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011049

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

4.299,12

2.149,56

591.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011050

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

615,60

307,80

592.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011052

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

2.698,51

1.349,26

593.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012017

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

3.257,95

1.628,98

594.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2011067

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

58,86

29,43

595.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012034

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

840,68

420,34

596.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012044

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

356,18

178,09

597.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012055

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.951,90

975,95

598.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101001

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.194,06

597,03

599.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101012

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.608,35

804,18

600.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012077

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

9.123,60

4.561,80

601.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101024

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.227,44

613,72

602.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101025

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.226,70

613,35

603.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102001

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.535,95

767,98

604.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101028

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

24.692,98

12.346,49

605.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101029

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.237,06

11.118,53

606.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101030

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.974,56

11.487,28

607.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101031

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

 IČO: 50 327 721

21.901,82

10.950,91

608.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101032

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

23.667,38

11.833,69

609.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101034

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

19.351,64

9.675,82

610.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101035

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.237,06

11.118,53

611.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101036

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.304,10

11.152,05

612.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101037

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

23.755,85

11.877,93

613.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101038

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.371,14

11.185,57

614.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101041

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

50,27

25,14

615.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102008

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

1.257,12

628,56

616.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101044

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

27.442,38

13.721,19

617.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102014

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

20.401,43

10.200,72

618.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102015

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

23.484,86

11.742,43

619.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102016

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

24.293,15

12.146,58

620.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102017

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.304,10

11.152,05

621.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102018

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

22.348,80

11.174,40

622.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102020

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

23.443,90

11.721,95

623.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102021

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

23.823,59

11.911,80

624.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102026

EPP Meat s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO: 50 327 721

39,36

19,68

 

(pohľadávky pod 580. až 624. ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).

 

Peňažné nároky vyplývajúce z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia boli Úpadcovi priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu a sú vymáhané v prebiehajúcom exekučnom konaní. Ďalšie informácie o Predmete speňaženia správca poskytne na vyžiadanie.

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia ako jeden celok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

 

V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade s uloženým záväzným pokynom Príslušného orgánu vyhlási druhé kolo ponukového konania.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania. Dňom vyhlásenia ponukového konania je deň vyhlásenia uvedený v oznamoch. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni vyhlásenia ponukového konania, t.j. dňom 14.06.2024.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie vlastnoručne podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov), obsahujúcej sumu odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 4.600,- EUR na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok (Predmetu speňaženia), sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia, túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, úhrady odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK25 1111 0000 0014 2713 3018, SWIFT/BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží Zabezpečenému veriteľovi  ako Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Zabezpečený veriteľ predloženú víťaznú ponuku neschvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil Zabezpečený veriteľ, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu  ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávok, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu za Predmet speňaženia nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať .

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení OZ, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Zabezpečený veriteľ je oprávnený záväzný pokyn zmeniť alebo odvolať za predpokladu, že takýto prejav vôle bude vykonaný v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR, prípadne ďalšími súvisiacimi predpismi a tento prejav vôle nadobudne účinnosť skôr, ako dôjde k realizácii obsahu záväzného pokynu.

 

Správca je oprávnený kedykoľvek v priebehu ponukového konania aj bez uvedenia dôvodu zrušiť prebiehajúce kolo ponukového konania, ak je to nevyhnutné pre splnenie jeho povinnosti konať s odbornou starostlivosťou. Správca bezodkladne zruší prebiehajúce kolo ponukového konania vždy, keď ho o to písomne požiada Zabezpečený veriteľ.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 28.06.2024 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – súbor pohľadávok – EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ“.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy