Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č.1/2023 
 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len "Zákon o DD")Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                     I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

sídlo:                                       Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                  SK2022911792

Zapísaný:                                v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436

Zastúpený:                              JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:            

obchodné meno:                     EPP Slovensko, s.r.o. „v konkurze“

sídlo:                                       Terezov 4, 920 03 Hlohovec

IČO:                                        47 241 381

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30496/T


Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.10.2021, sp. zn.: 26R/1/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 213/2021 dňa 05.11.2021, pod č. záznamu K058595, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: EPP Slovensko, s. r. o. v konkurze, so sídlom Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381 (ďalej len „Úpadca“), súd zastavil reštrukturalizáciu a vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: JUDr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „Pôvodný správca“).               

                                                                                                              

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.02.2022, sp. zn.: 26R/1/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 43/2022 dňa 03.03.2022, pod č. záznamu K013163, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu, súd rozhodol o výmene správcu po konaní prvej schôdze veriteľov, odvolal z funkcie Pôvodného správcu Úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“).

 

Listom zo dňa 05.03.2024 zabezpečený veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 64 948 242 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ I“) ako člen príslušného orgánu podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uložil Správcovi následný záväzný pokyn na spoločné speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), zaradeného (i) do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I ako súpisové položky majetku por. č. 201. až 223., zverejneného v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 103/2022 pod značkou záznamu K031651 dňa 30. mája 2022 (ďalej len „Súpis OP UCB“) a (ii) do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa De Heus, a.s., so sídlom Marefy 144, 685 01 Bučovice, Česká republika, IČO: 253 21 498 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“ a spolu so Zabezpečeným veriteľom I ako „Zabezpečení veritelia“) ako súpisové položky majetku por. č. 1. a 2., zverejneného v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 103/2022 pod značkou záznamu K031650 dňa 30. mája 2022 (ďalej len „Súpis OP De Heus“), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v uloženom záväznom pokyne.

 

Okresný súd Trnava, ktorý v súlade s ust. § 82 ods. 2 písm. e) ZKR vykonáva pôsobnosť člena príslušného orgánu za Zabezpečeného veriteľa II, uznesením zo dňa 08.04.2024 zverejneným v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 77/2024 pod zn. záznamu K020883 dňa 19.04.2024 (ďalej len „Uznesenie“) uložil Správcovi Úpadcu následný záväzný pokyn na spoločné speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), zaradeného (i) do Súpisu OP UCB a (ii) do Súpisu OP De Heus formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v Uznesení.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:           Zasadacia miestnosť na 1. poschodí kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušnej pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

 

Dátum dražby:                                                                       28.05.2024 (t.j. utorok)

Čas otvorenia dražby:                                                            11:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:                   10:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                                  10:50 hod. 

 

Pozn.: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

štvrté kolo dražby.

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, ktoré sa budú speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 

A. Nehnuteľnosti (stavby) nachádzajúce sa v okrese Nitra, obci Vráble, katastrálnom území Vráble zapísané na liste vlastníctva č. 4848 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako:

 

-  stavba súpisné číslo 1380 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 1, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/9, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1381 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 2, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/8, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1382 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 3, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/7, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1383 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 4, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/6, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1384 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 5, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1385 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 6, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/14, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1386 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 7, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/13, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1387 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 8, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/12, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1388 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 9, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/11, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1389 s popisom stavby: Výkrm. ošíp. hala 10, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/10, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1390 s popisom stavby: ČOV-objekt č.1, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4886/6, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1391 s popisom stavby: ČOV-objekt č.2, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4886/8, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1392 s popisom stavby: ČOV-objekt č.3, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4886/7, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1393 s popisom stavby: ČOV-objekt č.4, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4886/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Admin. budova, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4866, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Garáž, dielne, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4868, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Matečník obj. č.6, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4873, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Matečník obj. č.7, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4875, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Matečník obj. č.8, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4877/1, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Sušička, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4880, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Výkrm ošípaných, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4881, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba bez súpisného čísla s popisom stavby: Dokrm ošípaných, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4883, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1.

 

B. Nehnuteľnosti (stavby) nachádzajúce sa v okrese Nitra, obci Vráble, katastrálnom území Vráble zapísané na liste vlastníctva č. 5393 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako:

 

-  stavba súpisné číslo 1943 s popisom stavby: Mazutovňa, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4852, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-  stavba súpisné číslo 1944 s popisom stavby: Administratívna budova, stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4853, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1;

 

(ďalej uvedený súbor nehnuteľností len ako „Predmet dražby“).

 

Predmetom dražby nie sú pozemky, na ktorých stavby (Predmet dražby) stoja ani priľahlé a okolité pozemky.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Stavby, ktoré sú Predmetom dražby boli dané do užívania v roku 1977, pôvodne ako objekty s murovanými prípadne sendvičovými stenami na základových betónových pásoch, so sedlovými strechami s krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu, prípadne plochými stenami s natavovanými asfaltovými navarovanými pásmi, s kompletným vybavením konštrukčných prvkov zrealizovaných pôvodne pre účel živočíšnej výroby celého areálu ako komplexu, objekty boli napojené na elektriku, vlastnú vodu a kanalizáciu so žumpami. Všetky stavby sú nadmieru poškodené vandalizmom a masívnym rozkradnutím prevažnej časti konštrukčných prvkov a inžinierskych rozvodov, stavby nie je možné využívať ani ako komplex stavieb, ani individuálne. Stavby sú staticky nevyhovujúce, mnohé vykazujú nebezpečie samovoľného zvalenia. Pozemky, na ktorých sú umiestnené stavby tvoriace Predmet dražby nie sú evidované na Liste vlastníctva.

 

Areál, kde je Predmet dražby situovaný sa nachádza mimo zastavaného územia obce Vráble, v rovnomennom katastrálnom území a vzdialený komunikáciami cca 3,7 km juhovýchodne od centra mesta Vráble. V okolí sú rovinaté pozemky využívané na poľnohospodársku výrobu.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 4848 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Začatie výkonu záložného práva veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, ČR (IČO: 649 48 242) zavkladované podľa V 8762/13 predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe nehnut. stavby: Výkrmňa ošípaných, hala č. 5 so s.č. 1384 na parc.č. 4849/5, Výkrmňa ošípaných, hala č. 4 so s.č. 1383 na parc.č. 4849/6, Výkrmňa ošípaných, hala č. 3 so s.č. 1382 na parc.č. 4849/7, Výkrmňa ošípaných, hala č. 2 so s.č. 1381 na parc.č. 4849/8, Výkrmňa ošípaných, hala č. 1 so s.č. 1380 na parc.č. 4849/9, Výkrmňa ošípaných, hala č. 10 so s.č. 1389 na parc.č. 4849/10, Výkrmňa ošípaných, hala č. 9 so s.č. 1388 na parc.č. 4849/11, Výkrmňa ošípaných, hala č. 8 so s.č.1387 na parc.č. 4849/12, Výkrmňa ošípaných, hala č. 7 so s.č.1386 na parc.č. 4849/13, Čov.- objekt č.4 so s.č.1393 na parc.č. 4886/5, Čov.- objekt č.1 so s.č.1390 na parc.č. 4886/6, Čov.- objekt č.3 so s.č.1392 na parc.č. 4886/7, Čov.- objekt č.2 so s.č.1391 na parc.č. 4886/8, Výkrmňa ošípaných - hala č. 6 so s.č.1385 na parc.č. 4849/14, Administratívna budova bez s.č. na parc.č. 4866, Garáž, Dielne bez s.č. na parc.č. 4868, Matečník objekt č.6 bez s.č. na parc.č. 4873, Matečník objekt č.7 bez s.č. na parc.č. 4875, Matečník objekt č.8 bez s.č. na parc.č. 4877/1, Sušička bez s.č. na parc.č. 4880, Výkrm ošípaných bez s.č. na parc.č. 4881, Dokr. ošípaných bez s.č. na parc.č. 4883, podľa P 54/21 - 93/21

 

Upovedomenie o začatí exekúcie 258EX 539/21 predajom nehnut. a zriadením exekučného záložného práva na nehnut. so zákazom nakladať s nehnut.: stavby - Výkrmňa ošípaných hala č.1 so súp.č.1380 na parc.č.4849/9, Výkrmňa ošípaných, hala č. 2 so s.č. 1381 na parc.č. 4849/8, Výkrmňa ošípaných hala č. 3 so s.č. 1382 na parc.č. 4849/7, Výkrmňa ošípaných, hala č. 4 so s.č. 1383 na parc.č. 4849/6, Výkrmňa ošípaných hala č. 5 so s.č. 1384 na parc.č. 4849/5, Výkrmňa ošípaných hala č. 6 so s.č. 1385 na parc.č. 4849/14, Výkrmňa ošípaných hala č. 7 so s.č.1386 na parc.č. 4849/13, Výkrmňa ošípaných hala č. 8 so s.č.1387 na parc.č. 4849/12, Výkrmňa ošípaných hala č. 9 so s.č. 1388 na parc.č. 4849/11, Výkrmňa ošípaných, hala č. 10 so s.č. 1389 na parc.č. 4849/10, Čov.- objekt č.1 so s.č.1390 na parc.č. 4886/6, Čov.- objekt č.2 so s.č.1391 na parc.č. 4886/8, Čov.- objekt č.3 so s.č.1392 na parc.č. 4886/7, Čov.- objekt č.4 so s.č.1393 na parc.č. 4886/5, Administratívna budova bez s.č. na parc.č. 4866, Garáž, Dielne bez s.č. na parc.č. 4868, Matečník objekt č.6 bez s.č. na parc.č. 4873, Matečník objekt č.7 bez s.č. na parc.č. 4875, Matečník objekt č.8 bez s.č. na parc.č. 4877/1, Sušička bez s.č. na parc.č. 4880, Výkrm ošípaných bez s.č. na parc.č. 4881, dokrm. ošípaných bez s.č. na parc.č. 4883 (EÚ Dunajská Streda - Mgr. Zuzana Ritter) v prospech oprávneného UBM Agro Slovakia, s.r.o. Železničná 2, 044 14 Čaňa (IČO:47 721 863), podľa P 861/21 - 491/21

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 4848 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Šancová 1/A, Bratislava (IČO: 47 251 336), podľa Rozhodnutia OÚ Hlohovec, katastrálny odbor V 2356/13 zo dňa 15.01.2014 na nehnut.: stavby - Výkrmňa ošípaných, hala č. 5 so s.č. 1384 na parc.č. 4849/5, Výkrmňa ošípaných, hala č. 4 so s.č. 1383 na parc.č. 4849/6, Výkrmňa ošípaných, hala č. 3 so s.č. 1382 na parc.č. 4849/7, Výkrmňa ošípaných, hala č. 2 so s.č. 1381 na parc.č. 4849/8, Výkrmňa ošípaných, hala č. 1 so s.č. 1380 na parc.č. 4849/9, Výkrmňa ošípaných, hala č. 10 so s.č. 1389 na parc.č. 4849/10, Výkrmňa ošípaných, hala č. 9 so s.č. 1388 na parc. č. 4849/11, Výkrmňa ošípaných, hala č. 8 so s.č.1387 na parc.č. 4849/12, Výkrmňa ošípaných, hala č. 7 so s.č.1386 na parc.č. 4849/13, Čov.- objekt č.4 so s.č.1393 na parc.č. 4886/5, Čov.- objekt č.1 so s.č.1390 na parc.č. 4886/6, Čov.- objekt č.3 so s.č.1392 na parc.č. 4886/7, Čov.- objekt č.2 so s.č.1391 na parc.č. 4886/8, Výkrmňa ošípaných - hala č. 6 so s.č.1385 na parc.č. 4849/14, Administratívna budova bez s.č. na parc.č. 4866, Garáž, Dielne bez s.č. na parc.č. 4868, Matečník objekt č.6 bez s.č. na parc.č. 4873, Matečník objekt č.7 bez s.č. na parc.č. 4875, Matečník objekt č.8 bez s.č. na parc.č. 4877/1, Sušička bez s.č. na parc.č. 4880, Výkrm ošípaných bez s.č. na parc.č. 4881, Dokr. ošípaných bez s.č. na parc.č. 4883, OÚ Nitra, katastrálny odbor V 8762/13 - 56/14, - 84/14

 

Iné údaje:

Bez zápisu.

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 5393 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Upovedomenie o začatí exekúcie 258EX 539/21 predajom nehnut. a zriadením exekučného záložného práva na nehnut. so zákazom nakladať s nehnut.: stavba - mazutovňa s.č. 1943 na C KN parc.č. 4852, administratívna budova s.č. 1944 na C KN parc.č. 4853 (EÚ Dunajská Streda - Mgr. Zuzana Ritter) v prospech oprávneného UBM Agro Slovakia, s.r.o. Železničná 2, 044 14 Čaňa (IČO:47 721 863), podľa P 861/21 - 491/21

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 5393 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Okresný súd Trnava zriaďuje záložné právo v prospech De Heus a.s., Marefy 144, Bučovice (IČO: 25 321 498) na nehnuteľnosť: stavba - mazutovňa s.č. 1943 na C KN parc.č. 4852, administratívna budova s.č. 1944 na C KN parc.č. 4853, podľa Uznesenia sp.zn.: 26Cb/37/2021-57, Z 4155/21 - 378/21, na základe právoplatnosti Uznesenia sp.zn 26Cb/37/2021-57, Z 5646/21 - 538/21

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Iné údaje:

Bez zápisu.

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.  4848 a LV č. 5393, týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva a exekučné záložné práva/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené/vymazané z predmetného listu vlastníctva.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 24/2023 zo dňa 12.09.2023 vyhotoveným znalcom: Ing. Miroslavom Tokárom, miesto výkonu činnosti Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 913556:

74.000,- EUR (slovom: sedemdesiatštyritisíc eur)

 

Najnižšie podanie:

40.700,- EUR bez DPH (slovom: štyridsaťtisíc sedemsto eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

 

Výška dražobnej zábezpeky:

12.210,- EUR (slovom: dvanásťtisícdvestodesať eur)

 

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)    v hotovosti zložená do pokladne organizátora dražby alebo k rukám organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b)   vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK25 1111 0000 0014 2713 3018, SWIFT/BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 012023), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c)    bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK25 1111 0000 0014 2713 3018, SWIFT/BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 012023), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

d)   bankovou zárukou (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 

Pozn.: Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK25 1111 0000 0014 2713 3018, SWIFT/BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 012023), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Upozornenie: Predmet dražby sa speňažuje mimo režim DPH podľa ust. § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a preto nemôže ani vydražiteľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty dosiahnuť odpočet DPH z ceny dosiahnutej vydražením.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: dňa 20.05.2024 (t.j. pondelok) o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred areálom Predmetu dražby nachádzajúcom sa na pravej strane cesty č. 1657 smerujúcej z mesta Vráble do obce Tehla.

Termín č. 2: dňa 24.05.2024 (t.j. piatok) o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred areálom Predmetu dražby nachádzajúcom sa na pravej strane cesty č. 1657 smerujúcej z mesta Vráble do obce Tehla.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom vopred, najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

 

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom notárskeho úradu Žabotova 2/B, 811 04 Bratislava

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon č. 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 23.04.2024

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.


Spät na oznamy