Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu dňom 27.05.2019

Predmet speňaženia:

Správca úpadcu M – Real Invest Plus, s.r.o. vyhlasuje dňom 27.05.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu zaradenej do všeobecnej podstaty majetku Úpadcu a zverejnenej ako súpisová položka majetku por. č. 7 v Doplnení súpisu všeobecnej podstaty majetku Úpadcu v Obchodnom vestníku č. 29/2019 pod značkou záznamu K012327 zo dňa 11.02.2019, a to:

Peňažná pohľadávka:

 • suma pohľadávky: 1.200.000,- EUR;
 • právny dôvod pohľadávky: nejudikovaný nárok na náhradu škody, ktorá mala vzniknúť spoločnosti VAV parking, a.s., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 923 640 (ďalej len „Veriteľ“), a to neschválením reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom dlžníka - spoločnosti V A V invest, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 (ďalej len „V A V invest“) na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 11.12.2015, ktorým mala byť zabezpečená vyššia miera uspokojenia pohľadávok Veriteľa;
 • dlžník: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplaty 3, Zwettl, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajinským súdom v Krems an der Donau FN 36924, ako predseda veriteľského výboru V A V invest;
 • právny titul nadobudnutia pohľadávky Úpadcom: Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 01.08.2016 uzatvorená medzi Veriteľom ako postupcom a Úpadcom ako postupníkom;
 • Súpisová hodnota (aj mena): 1,- EUR
 • (ďalej len „Predmet speňaženia“).

  Hlasovaním veriteľského výboru zo dňa 15.03.2019 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

  Spôsob speňaženia:

  Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.

  Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako samostatný predmet speňaženia. Víťaznou ponukou bude najvyššia ponuka za Predmet speňaženia. Z dôvodu, že predmet speňaženia sa nepodarilo speňažiť v prvom kole, Správca vyhlasuje druhé kolo ponukového konania. V prípade, ak nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia v druhom kole a následne ani v treťom kole ponukového konania, Správca sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR obráti na Príslušný orgán so žiadosťou o udelenie súhlasu na vylúčenie Predmetu speňaženia zo súpisu majetku Úpadcu.

  Na zmluvu, ktorou Správca postúpi Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky, pričom spolu s Predmetom speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi aj príslušenstvo pohľadávky a všetky práva s ňou spojené.

  Vyhlásenie ponukového konania:

  1.1. Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk.

  1.2. Oznámenie bude obsahovať:

 • (i) označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania;
 • (ii) stručný popis Predmetu speňaženia – s odkazom na údaje zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR;
 • (iii) kontaktné údaje Správcu za účelom poskytnutia vysvetlenia ohľadom podmienok ponukového konania a ďalších informácií;
 • (iv) adresu, kde možno podať ponuku a dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená na túto adresu; lehota na doručenie ponuky je desať (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.
 • Podmienky ponukového konania:

  Lehota na predkladanie ponúk je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia ponukového konania. Záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením osobne do podateľne v sídle správcu, každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu alebo poštou.

  Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami sa neprihliada.

  V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

 • obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
 • presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,
 • IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
 • údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
 • emailovú adresu,
 • telefonické spojenie,
 • kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je záujemca v Obchodnom registri SR zapísaný).
 • Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje podľa týchto podmienok a ponúkanú cenu v mene EUR za Predmet speňažovania.

  Uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné.

  Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

  Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 1.000,- EUR pre každé kolo.

  Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

  Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 • ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
 • záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
 • víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
 • Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977 alebo e-mailom: (zilina@irkr.sk).

  Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

  Kúpna cena:

  O víťazstve v každom jednom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.

  Správca je povinný vyhodnotiť ako víťaznú ponuku záujemcu, ktorý ponúkol za nadobudnutie Pohľadávky najvyššiu kúpnu cenu a predložiť ju na schválenie Príslušnému orgánu. V prípade, ak bude druhé kolo ponukového konania neúspešné z dôvodu nepredloženia žiadnej ponuky alebo z dôvodu neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom, Správca vyhlási tretie kolo ponukového konania.

  Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK53 1100 0000 0026 2009 9530, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

  Vyhodnotenie ponukového konania:

  Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu na schválenie víťaznú ponuku do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak ani v treťom kole ponukového konania nebude predložená žiadna ponuka alebo predložená ponuka nebude schválená zo strany Príslušného orgánu, Správca požiada Príslušný orgán o súhlas s vylúčením Predmetu speňaženia zo súpisu.

  V prípade rovnosti ponúk rôznych záujemcov, Správca týchto vyzve, aby v lehote do desiatich (10) dní od doručenia výzvy svoju záväznú ponuku upravili a doručili do kancelárie Správcu. V prípade, ak záväzné ponuky nebudú upravené, Správca prihliadne na čas doručenia a vyhodnotí ako úspešného záujemcu toho, ktorého ponuka bola doručená do kancelárie Správcu skôr.

  Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola Príslušným orgánom schválená, Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.

  Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný zaradiť Predmet speňaženia do ďalšieho kola ponukového konania.

  Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

  Záverečné ustanovenia:

  Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

  Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo ponukového konania poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: (zilina@irkr.sk)

  Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 10.06.2019 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – M-Real Invest Plus, s.r.o. – POHĽADÁVKA“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


  Spät na oznamy