Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 09.09.2019

 

Predmet speňaženia:

 

Správca dlžníka Dušan Palubjak vyhlasuje dňom 09.09.2019 analogicky podľa ust. § 167n ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku dlžníka - nehnuteľnosti menšej hodnoty - zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 41/2018 pod značkou záznamu K0019419 dňa 27.02.2018 (ďalej len "Súpis všeobecnej podstaty"), pod súpisovými položkami majetku por.č. 1 - por. č. 82. 

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku úpadcu:

 

Nehnuteľnosti menšej hodnoty, špecifikované v Súpise všeobecnej podstaty ako súpisové položky por. č. 1-82 (ďalej ako „Predmet speňaženia“).

 

Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia predstavuje sumu vo výške 1.985,- EUR. Hodnota Predmetu speňaženia bola stanovená Znaleckým posudkom č. 18/2017 zo dňa 04.12.2017, vypracovaným Ing. Miroslavou Schindlerovou, so sídlom Svätoplukova 15, 058 01 Poprad, ev.č. znalca MS SR 914896.

 

Spôsob speňaženia

 

Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje analogicky podľa ustanovenia § 167n ods. 1 druhá veta ZKR v spojení s ustanovením § 167p ZKR za podmienok stanovených nižšie.

 

Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor hnuteľného majetku. Víťaznou ponukou bude najvyššia predložená ponuka za Predmet speňaženia v súlade s podmienkami jednotlivých kôl ponukového konania.

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, Správca zorganizuje druhé kolo, tretie kolo a štvrté kolo ponukového konania.

 

Vyhlásenie ponukového konania

 

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk a inzerciou v mesačníku Dražobné listy.

 

Podmienky ponukového konania

Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia ponukového konania. Záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu.

Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami sa neprihliada.

V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         emailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je záujemca v Obchodnom registri SR zapísaný).

Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje podľa týchto podmienok a ponúkanú cenu v mene EUR za Predmet speňažovania bez DPH.

Uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977 alebo e-mailom: presov@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 500,- EUR pre každé kolo.

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní fyzicky doručiť najneskôr do 18.09.2019 do 16:00 hod. na adresu správcu pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 1K/16/2016 S1436 a na prednej strane obálky uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – Dušan Palubjak – NEOTVÁRAŤ!!!“.

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:

1.                  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

2.                  záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

3.                  víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena

 

O víťazstve v každom jednom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Podmienkou pre podanie ponuky v prvom kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia.

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku, túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu bez potreby jej schválenia. V prípade, ak by do ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

 

V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania neúspešné, Správca vyhlási druhé až štvrté kolo ponukového konania.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK69 1100 0000 0029 3613 9404, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania

 

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam a oznámi Príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku predloženú Príslušný orgán schválil, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný zaradiť Predmet speňaženia, ktorý mal byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, do ďalšieho kola ponukového konania.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacím právom v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia

 

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy