PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 úpadcu BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 16.04.2019, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu BTG HOLDING, s. r. o. , ktorá pozostáva (i) z nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, tvoriacich samostatný fungujúci celok využívaný na účely podnikania Úpadcu v oblasti poskytovania ubytovacích služieb a prenájmu konferenčných miestností s prevádzkovaním pohostinských činností a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a v oblasti poskytovania služieb v lesníctve a poľovníctve, (ii) z pohľadávok a (iii) z dokumentácie (ďalej len „Časť podniku Úpadcu“). Majetok speňažovaný v tomto ponukovom konaní sa predáva vcelku.

Časť podniku Úpadcu tvorí:

(i) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 zapísané na LV č. 209, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Peter Sobolič, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ I“):

 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1409 o výmere: 153 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/2 o výmere: 1629 m2, druh pozemku: orná pôda;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/3 o výmere: 116 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Stavba – rodinný dom so súpisným číslom 457 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1410/3;
 • Stavba – Tenisové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/34;
 • Stavba – Koliba nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/46;
 • Stavba – Volejbalové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/47;
 • Stavba – Prístrešok pre kone nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. Č. 2631/54;
 • Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/56;
 • Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/57.
 • Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 300/13047 zapísané na LV č. 1308, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I:

 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/1 o výmere: 108680 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/2 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/3 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/4 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/5 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/6 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/7 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/8 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/9 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/10 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/11 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/12 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/13 o výmere: 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/14 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/15 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/16 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/17 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/18 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/19 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/20 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/21 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/22 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/1 o výmere: 2051 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/2 o výmere: 1961 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/1 o výmere: 49527 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/2 o výmere: 318026 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/3 o výmere: 18648 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/4 o výmere: 7174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 605 o výmere: 6826 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 606 o výmere: 8233 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 610 o výmere: 24209 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 612 o výmere: 978 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 613 o výmere: 96422 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1019 o výmere: 11525 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/1 o výmere: 69258 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/2 o výmere: 99967 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/3 o výmere: 3280 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/1 o výmere: 13874 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/2 o výmere: 9361 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/3 o výmere: 7064 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/1 o výmere: 391978 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/2 o výmere: 250000 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1690 o výmere: 83809 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1897 o výmere: 13615 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1950 o výmere: 168662 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2110 o výmere: 66995 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/1 o výmere: 1850 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/2 o výmere: 22816 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/1 o výmere: 247386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/2 o výmere: 240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/3 o výmere: 284 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/4 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/5 o výmere: 720 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/6 o výmere: 100 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/7 o výmere: 60 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/8 o výmere: 9123 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2630 o výmere: 8206 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/1 o výmere: 182000 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/2 o výmere: 12543 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/33 o výmere: 175 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/34 o výmere: 750 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/37 o výmere: 617 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/38 o výmere: 2386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/39 o výmere: 626 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/46 o výmere: 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/47 o výmere: 162 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/50 o výmere: 559 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/51 o výmere: 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/53 o výmere: 754 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/54 o výmere: 56 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/55 o výmere: 1056 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/56 o výmere: 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/57 o výmere: 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/61 o výmere: 836 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/1 o výmere: 2484 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/2 o výmere: 15487 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2635 o výmere: 1267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2636/1 o výmere: 176862 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2639 o výmere: 9508 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2640 o výmere: 85040 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2642 o výmere: 6804 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2647 o výmere: 1070 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2648 o výmere: 5657 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2649 o výmere: 782 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2650 o výmere: 5587 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2651 o výmere: 1412 m2, druh pozemku: lesné pozemky.
 • Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 300/13047 zapísané na LV č. 1849, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I:

 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 603 o výmere: 311282 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 604 o výmere: 450548 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/1 o výmere: 952957 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3 o výmere: 85 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/4 o výmere: 15 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/5 o výmere: 333 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/6 o výmere: 13 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/7 o výmere: 4 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2628 o výmere: 921368 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2632 o výmere: 48694 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2633 o výmere: 56672 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2637 o výmere: 953543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2638 o výmere: 4807 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2641 o výmere: 629354 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2643 o výmere: 326632 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2644 o výmere: 760351 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2645 o výmere: 2975 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2646 o výmere: 708 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2652 o výmere: 1706 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
 • Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 1851 o výmere: 10271 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty.
 • Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 zapísané na LV č. 1357, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa JUDr. Peter Krivák, advokát, so sídlom Bukovinská 9, 831 06 Bratislava, IČO: 31 813 925 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“):

 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/3 o výmere: 2410 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/4 o výmere: 2390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/5 o výmere: 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/7 o výmere: 2107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/11 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/12 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/13 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/14 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/15 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/16 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/17 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/18 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/19 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/20 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/21 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/22 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/23 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/24 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/25 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/26 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/27 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/28 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/29 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/30 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/35 o výmere: 999 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
 • Stavba – Horský hotel Hájnice so súpisným číslom 454 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/35;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 527 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/11;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 528 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/12;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 529 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/13;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 530 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/14;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 531 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/15;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 532 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/16;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 533 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/17;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 534 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/18;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 535 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/19;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 536 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/20;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 537 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/21;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 538 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/22;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 539 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/23;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 540 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/24;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 541 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/25;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 542 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/26;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 543 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/27;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 544 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/28;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 545 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/29;
 • Stavba – Chatka so súpisným číslom 546 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.2631/30;
 • Stavba – ČOV nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/5;
 • (ďalej len „Nehnuteľnosti“).

  (ii) Pohľadávky: - nevyplatené podiely na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov Lesného spoločenstva podľa veľkosti vlastníckeho podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov; - náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa, ktorá vyplýva z ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území prírodnej rezervácie Ľadonhora podľa veľkosti vlastníckeho podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov.

  (iii) Dokumentácia: - projektová dokumentácia prístavby hotela TINI (pôvodný názov Horský hotel Hájnice) zapísaného do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa II pod por. č. 176.

  Bližšia špecifikácia Nehnuteľností:

  Časť podniku Úpadcu tvoria najmä Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Horný Vadičov, tvorené najmä stavbou horského hotela s príslušenstvom, objektami rekreačného strediska a rodinným domom. Objekt hotela sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v k. ú. Horný Vadičov, má päť nadzemných podlaží, kryté terasy, bazén a saunovú miestnosť. Objekt hotela a celého rekreačného strediska je samostatne zásobovaný pitnou vodou, odkanalizovaný do mechanicko – biologickej ČOV. Rekreačné stredisko tvorí 20 rekreačných chatiek, tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko, detské ihrisko, prístrešok pre kone, záhradné jazierko a koliba (altán). Rodinný dom, s. č. 457, v k. ú. Horný Vadičov, je umiestnený v mierne svažitom pozemku prístupnom z miestnej komunikácie, je napojený na distribučný rozvod el. energie, zemného plynu a pitnej vody, odkanalizovaný do žumpy na pozemku. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, podkrovie a slúžil na ubytovanie personálu hotela.

  Spôsob speňaženia:

  Správca speňaží Časť podniku Úpadcu v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.

  Na zmluvu, ktorou správca speňaží Časť podniku Úpadcu podľa udeleného záväzného pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji Časti podniku“).

  Vyhlásenie ponukového konania:

  Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na webovom sídle správcu www.irkr.sk, na úradnej tabuli správcu a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou – Hospodárske noviny.

  Podmienky ponukového konania:

  Podmienkou podania ponuky do prvého kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200.000,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Časť podniku Úpadcu, pričom zábezpeka musí byť uhradená tak, aby bola na účet konkurznej podstaty Úpadcu pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na predkladanie ponúk do príslušného kola ponukového konania (t. j. najneskôr 17.05.2019), inak sa ponuka považuje za oneskorene podanú.

  Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za speňažovaný majetok a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;

  Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje záujemcu (u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb - meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), ponúkanú cenu v mene EUR za Časť podniku Úpadcu bez DPH a dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným podpisom záujemcu. Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do skončenia ponukového konania, nemožno ich meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.

  Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v dohode o zmluvnej pokute, ak

  a) ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; b) správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú; c) správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť. Za neúplnú sa bude považovať ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania.

  Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach ponukového konania bez zbytočného odkladu písomne odôvodní a oznámi záujemcovi.

  Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, správca

  a) poskytne vzor zmluvy, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom; b) poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute; c) umožní obhliadku Časti podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.

  Kúpna cena

  Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Časti podniku Úpadcu. Kúpna cena sa uvádza v mene EUR bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava DPH.

  Pre prvé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 100 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom, t.j. sumy vo výške minimálne 5.980.569,- EUR bez DPH.

  V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť.

  Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK22 1100 0000 0026 2940 0254, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

  Vyhodnotenie ponukového konania

  Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od skončenia ponukového konania za prítomnosti notára. Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do troch (3) dní od otvárania obálok.

  Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie Časti podniku Úpadcu (t.j. v prvom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny predstavujúcej minimálne 100 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom) a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Časť podniku Úpadcu a túto vyhodnotí ako víťaznú. V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

  Správca písomne oznámi vybratého záujemcu súdu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

  Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji Časti podniku pod podmienkou, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o predaji Časti podniku, a to v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia správcovej výzvy. Zmluva o predaji Časti podniku nenadobudne účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti uhradená kúpna cena.

  Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za Úpadcu ako predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu.

  Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote tridsať (30) dní od doručenia správcovej výzvy neuzavrie so správcom Zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za rovnakých podmienok.

  Záverečné ustanovenia:

  Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

  Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné a podrobné informácie k ponukovému konaniu na tel. čísle správcu: +421 908 989 977, prostredníctvom e-mailu:(bratislava@irkr.sk) alebo v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. do 16:00 hod.

  Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 16.05.2019 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s označením: „Ponukové konanie – KONKURZ – predaj časti podniku – HOTEL – BTG HOLDING s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“.

  Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené sa nebude prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


  Spät na oznamy