PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO

NÁKUPNÉ STREDISKO

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 vyhlasuje dňom 28.08.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, predstavujúcej nákupné stredisko nachádzajúce sa na Jozeffyho ulici v meste Tisovec, ktoré bolo úpadcom v minulosti po častiach a toho času v celku dávané do užívania tretím osobám za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb týmito osobami (nájomcami) v priestoroch nákupného strediska.

 

Časť podniku úpadcu (Nákupné stredisko) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:

 

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., zverejnený dňa 08.12.2017 v Obchodnom vestníku č. OV 234/2017 pod značkou záznamu K043893 ako súpisové položky majetku  – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota, obci Tisovec, katastrálnom území Tisovec zapísané na liste vlastníctva č. 76 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom: pre okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec, a to:

  1. Pozemok parcely registra „C“ parc. č. 471/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2.345 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
  2. Pozemok parcely registra „C“ parc. č. 471/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 935 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;
  3. Stavba, popis stavby: Iná budova - Nákupné stredisko so súp. č. 1146 stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 471/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 935 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1;

vrátane zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k časti podniku úpadcu a prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok úpadcu z týchto zmluvných vzťahov existujúcich ku dňu uzavretia zmluvy o predaji časti podniku úpadcu.   

 

            Stavba nákupného strediska CSM Market (popis) je samostatnou stojacou budovou postavenou pozdĺžne s Jozeffyho ulicou. Využíva sa na účel, na ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolenej zmeny v užívaní, ako stavba s prenajímateľnými priestormi predajní a pizzerie (pub), s vlastným technickým a sociálno-hygienickým zázemím. Budova pozostáva s čiastočne podpivničeného suterénu a dvoch nadzemných podlaží, kde prízemie je s najväčšou pôdorysnou plochou. Prízemie obsahuje predajné priestory v súčasnosti dvoch prevádzok a priestor pohostinstva (pôvodne pizzeria). V južnej časti prízemia je prípravovňa jedál s pohotovostným WC s predsienkou, ktorá slúži pre upratovačku a pre predajňu. Sociálne zariadenie pre pohostinstvo je umiestnené v zadnej časti  prevádzky, delené pre mužov a pre ženy. Šatne a sprchy pre personál sú na druhom nadzemnom podlaží, kde sú aj samostatné sociálne zariadenia. Na poschodí sa nachádza predajňa odevov a obuvi, v zadnej severnej časti je predajňa s priemyselným tovarom, s kanceláriou, sociálnymi zariadeniami, výťahom a šatňami pre personál. V suteréne sa nachádza pôvodná kotolňa na tuhé palivo s uholňou, sociálnym zariadením pre kotolníka a sklady. Nová plynová kotolňa sa nachádza v zázemí na prízemí.

 

Osadenie objektu do terénu je v hĺbke nad 2 m so zvislou a vodorovnou izoláciou. Základy objektu sú betónové z monolitického betónu ako aj obvodové steny suterénu. Nosná konštrukcia budovy tvorí montovaný sklelet typu Priemstav zo železobetónových stĺpov a prievlakov, s výplňovým murivom. Murivo prízemia je hrúbky 30 cm, vymurované z pórobetónových tvárnic. Stropy suterénu a nadzemných podlaží sú zo železobetónových panelov montovaného skleletu typu Priemstav. Strecha nad poschodím pozostáva z troch sedlových striech a je vybavená bleskozvodom. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Vstup na poschodie je vnútorným železobetónovým schodiskom s povrchom z kameninových dosiek. Bočné schodisko zázemia je železobetónové s povrchom z terazzových dlaždíc. Nákladný výťah je s nosnosťou 1000 kg. Steny interiéru sú obložené drevenými obkladmi z tatranského profilu, v kombinácii hladkých vápenných omietok s maľbou a keramických obkladov. Fasádne omietky sú hladké omietky s nástrekom, v kombinácii kabrincového obkladu. Dvere sú drevené hladké, okná drevené zdvojené. Na oknách zo zadnej časti sú kovové mreže. Vstupné dvere sú presklené hliníkové, dvere vstupného zádveria hliníkové posuvné automatické. Podlahy sú prevažne s povrchom keramických dlaždíc a v skladoch sú prevažne dlaždice terazzo. Rozvod vody je z kombinovaného ohrievača vody umiestneného v pôvodnej kotolni na tuhé palivo v suteréne. Objekt je vykurovaný 3 ks plynových kotlov Modratherm. Radiátory sú hliníkové, na poschodí sú teplovzdušné jednotky v predajni obuvi a odevov. V skladoch, sociálnych zariadeniach a v kancelárií sú radiátory a registre. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, ističe vo všetkých podlažiach. Objekt je napojený na signalizáciu a je chránený proti vniknutiu cudzích osôb. Objekt je napojený na verejnú kanalizáciu, plyn, el. energiu, vodovod a slaboprúdové rozvody.

 

Stavba bola dokončená a daná do užívania v roku 1986 na základe poskytnutého Kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Nákupné stredisko". V roku 1998 bola zrealizovaná zmena v zdroji vykurovania z kotolne na tuhé palivo na plynovú kotolňu. Počas životnosti stavby prebehli stavebné úpravy v roku 2003 so zmenami v užívaní priestorov na prízemí v časti pôvodných skladov. Objekt je toho času v plnej prevádzke na celej prenajímateľnej ploche, riadne užívaný a primerane udržiavaný. Prvky dlhodobej životnosti stavby sú v dobrom stave (predpokladaná životnosť stavby vzhľadom na konštrukčno-materiálové vyhotovenie stavby a jej technický stav je stanovená 80 rokov). Prvky krátkodobej životnosti stavby sú lokálne poškodené, najmä povrchy stien v zázemí a časti fasád.

 

Pozemky (popis) - parcela č. 471/1 tvorí priľahlý pozemok stavby, na ktorej sa nachádzajú zatrávnené a spevnené plochy a príslušenstvo stavby. Parcela č. 471/2 je zastavaná stavbou nákupného strediska CSM Market. Oba pozemky sú rovinaté s upraveným povrchom, priamo prístupné z mestskej komunikácie Jozeffyho ulice na námestí Dr. V. Clementisa, situované v intraviláne mesta Tisovec, v centrálnej časti mesta, v lokalite zástavby rodinných domov a nebytových budov občianskeho vybavenia. Pozemok je s vybudovanými prípojkami inžinierskych sietí, ktoré sú napojené na verejné rozvody vody, plynu, splaškovú kanalizáciu, rozvody NN a na telefónnu prípojku.

 

 Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH).


          Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu - Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 16.09.2019 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa 16.09.2019 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené "Ponukové konanie - predaj časti podniku úpadcu - Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s . v konkurze (Nákupné stredisko) - NEOTVÁRAŤ."

.

 

V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 16.09.2019 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky doručiť aj zabezpečenému veriteľovi Slovenská sporiteľňa, a.s. na adresu Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, odd. vymáhania pohľadávok firiem k rukám Dušan Strapáč, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Nákupné stredisko) – NEOTVÁRAŤ“ a súčasne aj spoločnosti FDP Investments a.s., IČO: 35 756 951, na adresu jej sídla: Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, k rukám predsedu predstavenstva Tomáš Maroš (v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Nákupné stredisko) – NEOTVÁRAŤ.“

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas tak správcovi, ako aj zabezpečenému veriteľovi a spoločnosti FDP Investments a.s., takáto ponuka bude neplatná. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy