OZNÁMENIE  O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 13/2018

 

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

 

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

EXTEL INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39928/V

Dátum konania dražby:      

02.08.2019

Čas otvorenia dražby:       

13:00 hod

Miesto konania dražby: 

Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice, manažérska učebňa P.F.Druckera č. 207, na druhom poschodí.

Kolo dražby:       

tretie

Predmet dražby:

Súbor nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Úpadcu,zapísané na LV č. 14371 vedeného Okresným úradom Košice – katastrálny odbor, okres Košice IV, obecKošice – Juh, katastrálne územie Južné Mesto, štát SR, ako:

-          parcela registra „C“, parc. č. 293/61, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 670 m2,

-          parcela registra „C“, parc. č. 302/179, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 89 m2,

-          parcela registra „C“, parc. č. 302/180, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 105 m2,

Opis predmetu dražby:

parc.č.293/61

Rovinatý pozemok v katastrálnom území Južné Mesto je evidovaný na LV ako zastavané plochy a nádvoria. Nachádza sa v priemyselnej zóne mesta medzi mestskými časťami Košice – Barca a Košice – Nad Jazerom a je na ňom spevnená plocha okolo objektu haly na prac.č. 293/32. Dobré napojenie na mestské dopravné ťahy.

parc.č.302/179 a 302/18

Rovinaté pozemky v katastrálnom území Južné Mesto sú evidované na LV ako zastavané plochy a nádvoria. Sú tvarom úzke pásy, nachádzajú sa v priemyselnej zóne mesta medzi mestskými časťami Košice – Barca a Košice – Nad Jazerom a je na nich komunikácia (spevnená plocha z monolitického betónu užívaná od r. 1984). Dobré napojenie na dopravnú infraštruktúru mesta.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v k.ú. Južné Mesto v priemyselnej zóne medzi mestskou časťou Košice – Barca a Košice – Nad jazerom. Prístup je z ulice Osloboditeľov odbočením pri Katastrálnom úrade.

Pozemok parc.č.293/61 je pozemok s pojazdnou spevnenou plochou okolo haly na parc.č.293/32. Vstup do tejto haly je možný len cez túto parcelu. Vecné bremeno v prospech vlastníka haly nie je zriadené.

Parcely 302/179 a 302/180 sú tvarom úzke pásy, podľa spôsobu využitia uvedenom na LV je na nich komunikácia. Keďže nedošlo k vytýčeniu pozemkov v teréne, môže sa jednať aj o pozemok pod chodníkom a pozemok, v rámci ktorého je vedený potrubný most, ktorý podľa splnomocnenca pri obhliadke – pána Jarkovského už nenesie funkčné rozvody. K týmto pozemkom sa viažu vecné bremená práva prechodu a prejazdu pre oprávnené osoby špecifikované na LV

Iné využitie ako komunikačné plochy, prípadne čiastočne aj parkovacie a skladovacie plochy (platí pre parcelu 293/61 okolo haly) sa vzhľadom na umiestnenie pozemkov vo vzťahu k okolitým jestvujúcim budovám nepredpokladá.

Prístup k pozemkom je po parcelách 302/74 (vo vlastníctve SR), parc.č.302/171 je vo vlastníctve COLAR s.r.o. (LV 14297) a po parcele 302/181 vo vlastníctve spoločnosti Terminal s.r.o (LV 14873) a nie je ošetrený vecným bremenom práva prechodu a prejazdu.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v lokalite priemyselných stavieb v dosahu centra mesta. V okolí sa nachádzajú prevažne objekty občianskej a priemyselnej vybavenosti. Nezamestnanosť do 5%. Hustota obyvateľstva je priemerná. Nepredpokladám zlepšenie postavenia z hľadiska územného rozvoja. Pozemok je rovinatý bez možnosti ďalšieho rozširovania nehnuteľnosti. V dochôdznej vzdialenosti je možná preprava mestská hromadná. Objekt je napojený na kanalizáciu, elektrickú energiu, vodovod. Z hľadiska znečistenia životného prostredia uvažujem bežný hluk a prašnosť od dopravy. Z hľadiska občianskej vybavenosti je tu komplexná vybavenosť - miestny úrad, nemocnica, poliklinika, školy, pošta, nákupné centrá, kulturpark, služby. Nehnuteľnosť je čiastočne využiteľná aj na prenájom a charakterizujem ju ako priemernú.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  14371 v Poznámkach  sú zapísané :

-  Obmedzujúca poznámka: Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Rozvojová 2 na uloženie predbežného opatrenia spočívajúceho v zdržaní sa nakladania s nehnuteľnosťou č.9801403/5/3684654/2013 P 2032/13. Právoplatnosť dňa 7.11.2013.

v časti C LV č.  14371 v ťarchy sú zapísané :

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť právo uloženia a prevádzkovania železničnej vlečky na parc.č. 302/181 vo vyznačenom rozsahu podľa GP č. 24/2008 v prospech každého vlastníka železničnej vlečky (VSS a.s.), V-4998/2008 zo dňa 02.05.2008 v.z.845/08

- Vlastník pozemku ako povinný z vecného bremena je povinný strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 302/179 a 302/180 v prospech vlastníka nehnuteľností pozemkov parc.č. 294/1, 295/1, 300/18 (VSS a.s. ), V-4998/2008 zo dňa 02.05.2008 v.z.845/08

- Oprávnený z vecného bremena v LV č. 14065 a v LV č. 14512, V - 11327/2013 z 9.1.2014 - 57/2014

- Rozhodnutie Mesta Košice č. B/2014/174764/00197133/19 o zriadení záložného práva. Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.2014, Z-4361/2014 v.z. 1045/14

- Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava č.102625003/2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zákaz nakladať so zálohom bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Z-1912/2016 z 16.3.2016 - 531/16

   Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016, R 1674/2016 - 805/2016

- Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava č.102673551/2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zákaz nakladať so zálohom bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Z-2552/2016 z 13.4.2016 - 707/16

   Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.4.2016, R 1675/2016 - 806/2016

- Uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30CbZm/2/2017 - záložné právo na pozemky C KN, parc. č. 293/61, 302/179, 302/180 v prospech: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, ČR, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336. Z-6206/2017 zo dňa 21.08.2017 - 1954/17.

- Vlastník nehnuteľností pozemkov parciel registra C KN číslo 302/179 - zastavané plochy a nádvoria a číslo 302/180 - zastavané plochy a nádvoria ako povinný z vecného bremena je povinný strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemky parcely registra ,C' parcelné číslo 302/179 - zastavané plochy a nádvoria a číslo 302/180 - zastavané plochy a nádvoria v prospech každého vlastníka nehnuteľností a iných oprávnených osôb s právom odvodeným od parciel pozemkov - parciel registra ,C' parcelné čísla: 293/8, 293/58, 302/174. Zmluva o zriadení vecného bremena V 7539/08 - v.z. 1328/08 Rozhodnutie Okresného úradu Košice, katastrálny odbor č. X-288/16/2-Buš zo  dňa 16.10.2017, právoplatné dňa 30.11.2017 v.z. 2279/2017

Iné údaje:            Bez zápisu.

Poznámka:          Bez zápisu.

 

Na predmete dražby viaznu práva a závady, ktoré v dôsledku dražby nezanikajú, a ktoré sú evidované na LV č. 14371 ako:

 - Vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť právo uloženia a prevádzkovania železničnej vlečky na parc.č. 302/181 vo vyznačenom rozsahu podľa GP č. 24/2008 v prospech každého vlastníka železničnej vlečky (VSS a.s.), V-4998/2008 zo dňa 02.05.2008 v.z.845/08

- Vlastník pozemku ako povinný z vecného bremena je povinný strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 302/179 a 302/180 v prospech vlastníka nehnuteľností pozemkov parc.č. 294/1, 295/1, 300/18 (VSS a.s. ), V-4998/2008 zo dňa 02.05.2008 v.z.845/08

- Oprávnený z vecného bremena v LV č. 14065 a v LV č. 14512, V - 11327/2013 z 9.1.2014 - 57/2014

- Vlastník nehnuteľností pozemkov parciel registra C KN číslo 302/179 - zastavané plochy a nádvoria a číslo 302/180 - zastavané plochy a nádvoria ako povinný z vecného bremena je povinný strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemky parcely registra ,C' parcelné číslo 302/179 - zastavané plochy a nádvoria a číslo 302/180 - zastavané plochy a nádvoria v prospech každého vlastníka nehnuteľností a iných oprávnených osôb s právom odvodeným od parciel pozemkov - parciel registra ,C' parcelné čísla: 293/8, 293/58, 302/174. Zmluva o zriadení vecného bremena V 7539/08 - v.z. 1328/08

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 222/2018 vypracoval dňa 08.09.2018 znalec Ing. Martin Hromják, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 911209.

Všeobecná hodnota predmetu dražby určená znaleckým posudkom je 158.000,-EUR. Všeobecná hodnota závad, ktoré v dôsledku dražby nezanikajú, určená znaleckým posudkom je 1.420,-€.

Najnižšie podanie na dražbe sa rovná 60% všeobecnej hodnote nehnuteľnosti zníženej o hodnotu uvedených závad, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva na vydražiteľa nezanikajú, na základe čoho najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 156.580,-EUR.

Najnižšie podanie:

93.948, - EUR (bez DPH)

Minimálne prihodenie:       

500,- EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

28.184,40 EUR

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.        zložením v hotovostido pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.        zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky dražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.        príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.        vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                

                         

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

 

Upozornenie: Úpadca, spoločnosť EXTEL INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885, IČ DPH: SK2022009440 , je platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je stanovená vo výške 93.948,- EUR ako suma bez DPH, pričom DPH prislúchajúca k sume najnižšieho podania predstavuje sumu 18.789,60 EUR. Pre účely určenia najvyššieho podania, bude rozhodujúce podanie v sume bez DPH.

 

a)       V zmysle ust. § 69 ods. 12 písm. c) Zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daň platí vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý je príjemcom plnenia od Úpadcu (iného platiteľa DPH), a to priamo správcovi dane – dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa, teda takýto vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením ako základ dane bez DPH (t.j. napr. sumu 93.948,- EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku dražby) a prislúchajúcu sumu DPH vo výške 20% zo základu dane (t.j. 18.789,60 EUR, resp. navýšenú podľa priebehu a výsledku dražby) je povinný vysporiadať priamo so správcom dane.

b)      V prípade, ak predmet dražby vydraží vydražiteľ, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH vo výške 20% z ceny dosiahnutej vydražením (t.j. napr.  sumu 112.737,60 EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku dražby). Až po úplnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením vrátane prislúchajúcej 20% DPH je predmet dražby uhradený v celosti.

 

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 25.07.2019 o 12:00 hod

2.   obhliadka: 26.07.2019 o 12:00 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

 

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste aleboak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.


Spät na oznamy