Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/2020

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. 

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                        I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:       Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                   SK2022911792

Zapísaný:                                  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436    

Zastúpený:                                Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:                

obchodné meno:                        SVC s.r.o.

sídlo:                                        Nová 335/26, 010 01 Žilina

IČO:                                        36 406 988

Zapísaný:                                  v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63332/L

 

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 10.09.2019, sp. zn. 7K/4/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 178/2019 pod značkou záznamu K081664 dňa 16.09.2019, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilinaso sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, proti dlžníkovi: SVC s.r.o., so sídlom Nová 335/26, 010 01 Žilina, IČO: 36 406 988 (ďalej len „Úpadca“) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu súd vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 zapísanú v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“).

 

Listom zo dňa 31.01.2020 zabezpečený veriteľ SR – Daňový úrad Žilina v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 219/2019 pod značkou záznamu K097919 dňa 13.11.2019), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne. 

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:               Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina

 

Dátum dražby:                                                              23.07.2020 (t.j. štvrtok)

Čas otvorenia dražby:                                                    10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:   09:45 hod. 

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                09:55 hod.  

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Prvé kolo dražby.

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

POZEMOKs parc. č. KN-C 7023/7,o výmere 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 1306, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Žilina, obec: ŽILINA, okres: Žilina, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1(ďalejlen „Predmet dražby“). 

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 

Pozemok parcela KN C, č. 7023/7, evidovaný v LV č.1306, k.ú. Žilina, je umiestený v zastavanom území mesta Žilina, v intraviláne mesta Žilina, v jeho južnej časti. Nachádza v dotyku s miestnou komunikáciou - Kamennou ulicou, z ktorej je dopravne napojený. Kamenná ulica na východnej strane ústi do kruhového objazdu s napojením na Rajeckú ulicu. Kamenná ulica prekonáva úsek Rajeckej ulice mimoúrovňovo, nadjazdom. V dosahu pozemku cca do 200 m sú linky MHD. Neďaleko je železničná stanica Žilina - Solinky, na trati Žilina - Rajec. Ohodnocovaný pozemok je rovinatý, s možnosťou napojenia na rozhodujúce IS.  Má približne tvar trojuholníka, s najdlhšou stranou asi 32 m a najkratšou 6 m. Pozemok je rovinatý, sčasti pokrytý spevnenou asfaltovou komunikáciou a čiastočne tvorí nespevnenú krajnicu komunikácie. V okolí pozemku sú dostupné všetky rozhodujúce inžinierske siete. Pozemok je v lokalite, kde sa nachádzajú budovy obslužno výrobných prevádzok (ČS pohonných hmôt, plotové centrum, spracovanie dreva, veľko a malo obchod Kinekus,..), ktoré sú technickou infraštruktúrou zásobované z verejných rozvodov (voda, kanál,..) a inžinierskych sietí (el. energia, plyn,..), ktoré sú v okolí pozemku.

 

Mesto Žilina je sídlom kraja, s občianskou a inštitucionálnou vybavenosťou primeranou veľkosti a významu sídla v regióne. Dopravná infraštruktúra mesta ako celku je dobrá (cestná, železničná a letecká doprava). Mesto má dostatok pracovných príležitostí. Na okolí sú možnosti rekreácie, vodné, zimné i letné športy, turistika, cykloturistika...Časť mesta kde sa ohodnocovaný pozemok nachádza, možno charakterizovať ako logisticko-obslužnú, s množstvom skladov, obchodných a menších výrobných prevádzok, predajní komunálneho, priemyselného charakteru, regionálneho a nadregionálneho významu. Územie je situované medzi št. cestou č. 64 (Rajecká ulica) a riekou Rajčanka. V minulosti bolo toto územie priemyselnou zónou mesta, teraz je rozdrobené na menšie funkčné celky. Stredom územia, v smere sever, juh je koľajisko železničnej vlečky, ktorá zásobovala a obsluhovala predmetné územie koľajovou dopravou. Ohodnocovaný pozemok je v dotyku s Kamennou ulicou, z ktorej je dopravne napojený. Tento úsek Kamennej ulice, na parcele č. 7023/2, susedná zo severnej strany ohodnocovaného pozemku, ako aj pozemky hraničiace z južnej strany (p.č. 7022/17, 7022/109,7022/107 a 7022/29) sú vo vlastníctve Carmenere s.r.o., Hlavné námestie 95/49, Kežmarok, PSČ 06001, SR, vo vlastníckom podiele 1/1. Susediaca parcela č. 7014/56 na východnej strane ohodnocovaného pozemku (úsek koľajiska žel. vlečky), je vo vlastníctve Ferona Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina. Z uvedeného vyplýva, že prístup na ohodnocovaný pozemok je síce z miestnej komunikácie (Kamenná ulica), ale iba v úseku ulice - p.č. 7023/2, ktorý je vo vlastníctve právnickej osoby, spoločnosti Carmenere s.r.o.    

 

Opis pozemku a jeho využitie - Parcela č. 7023/7 má tvar trojuholníka. Najkratšia strana trojuholníka, východná hranica pozemku, je od osi koľajiska žel. vlečky vo vzdialenosti asi 3 m. Najdlhšia strana trojuholníka, severná hranica pozemku, je od osi Kamennej ulice vo vzdialenosti asi 4 m. Časť pozemku na kratšej strane trojuholníka je terén s nespevneným povrchom. Dlhšia strana pozemku, severná hranica, súbežná s Kamennou ulicou je terén so spevneným, asfaltovým povrchom. Využitie pozemku možno označiť ako súčasť a príslušenstvo miestnej komunikácie, spevnenej asfaltovej plochy a nespevnenej krajnice. Pozemok podľa svojej charakteristiky a vlastností (tvar, veľkosť, poloha a súčasné využitie), nemožno samostatne využiť, napríklad formu zástavby nadzemných objektov. 

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby 

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 1306 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

P 892/2015 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exek. zál. práva č. EX 73/2015-12 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian so sídlom Pivovarská č. 1069, 010 01 Žilina oprávnenému: Sociálna poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, pobočka Žilina, A. Bernoláka 53, IČO 30807484 - na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2, zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 5395/15 ;493/16; 

P 976/2015 – Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exek. zál. práva č. EX 492/2015 od súdneho exekútora - JUDr. Martin Rišian so sídlom Pivovarská č. 1069, 010 01 Žilina, oprávnenému: Sociálna poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, pobočka Žilina, A. Bernoláka 53, IČO 30807484 - na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2, zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 5840/2015; 493/16; 

P-950/2016- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehn. č. EX 2824/2016 od súd. exekútora JUDr. Peter Stano, Trnava pre oprávneného RAVEN, a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, IČO: 31 595 804 na parc. č.7023/7 - zast. pl. o výmere 62 m2 - zákaz nakladať s nehn. -7750/16; 

P 96/17 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exek. predajom nehn. č. EX 479/16 od súdneho exekútora - JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, oprávnenému: Tatra Leasing, s.r.o. so sídlom Černyševského 50, 851 01 v Bratislave, IČO: 31 326 552 - na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2, zákaz nakladať s predmetom záložného práva - 756/17.

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 1306 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC. Č. 7022/17 A ČOV NA PARCELE Č. 7022/17, PARC. 7022/15 A TRAFOSTANICE NA PARC. Č. 7022/15 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC. Č. 7022/39, 7022/41 A VÝR. HALY NA PARC. Č. 7022/41 A PARC. Č. 7022/42 VSTUP NA POZEMOK PARC. Č. 7022/17 A 7022/15 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY A NEVYHNUTNÝCH OPRÁV NA ROZVODOCH NAPOJENÝCH NA PARC. Č. 7022/39, 7022/42 A 7022/41 A VÝR. HALU NA PARC. Č. 7022/42, UŽÍVANIA STUDNE, VODÁRNE, NÁSYPKY A SKLÁDKY ŠTRKU, TRAFOSTANICE, UMÝVACEJ RAMPY A ČOV;

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC. Č. 7022/17 A ČOV NA PARC. Č. 7022/17, PARC. 7022/15 A TRAFOSTANICE NA PARC. Č. 7022/15 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC. Č. 7022/39, 7022/41 A VÝR. HALY NA PARC. Č. 7022/41 A PARC. Č. 7022/42 ZRIADENIE VODOVODNEJ,ELEKTRICKEJ A PLYNOVEJ PRÍPOJKY;

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC. Č.7022/17 A ČOV NA PARC.Č.7022/17,PARC.7022/15 A TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/39,7022/41 A VÝR.HALY NA PARC.Č.7022/41 A PARC.Č.7022/42 PRECHOD PEŠO CEZ PARC.7022/17 A PREJAZD OSOBNÝMI AKO AJ NÁKLADNÝMI AUTOMOBILMI PO KOMUNIKÁCIACH NACHÁDZAJÚCICH SA NA PARC.Č.7022/17;

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/17 A ČOV NA PARC.Č.7022/17,PARC.7022/15 A TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/39,7022/41 A VÝR.HALY NA PARC.Č. 7022/41 A PARC.Č.7022/42 UŽÍVANIE STUDNE,NÁSYPKY A SKLÁDKY ŠTRKU,VODÁRNE,UMÝVACEJ RAMPY,ČOV NA PARC.Č.7022/17 A TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15,PODĽA Č.V 2995/2000 - 2397/00;475/13; 3960/13;493/16; 

VECNÉ BREMENO V PROSPECH VLASTNÍKA POZEMKU PARC.Č.7022/40 V KAT.ÚZ. ŽILINA,ASTA a.s. ŽILINA,KAMENNÁ CESTA Č.3,PRÁVO PRECHODU A TO TAK AJ PEŠO,AKO AJ NÁKLADNÝMI A OSOBNÝMI MOTOROVÝMI VOZIDLAMI PO KOMUNIKÁCIACH NACHÁDZAJÚCICH SA NA PARC. KN Č.7022/17.TOTO PRÁVO SA VZŤAHUJE NA VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV,ZÁKAZNÍKOV A INÉ OSOBY,KTORÉ SÚ V KONTAKTE S OPRÁVNENÝM Z VECNÉHO BREMENA,PRÁVO VSTUPU NA POZEMOK PARC.Č.7022/17 A 7022/15 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY A NEVYHNUTNÝCH OPRÁV NAPOJENÝCH NA NEHNUTEĽNOSTI OPRÁVNENÉHO,UŽÍVANIE DOTERAJŠEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY A PRÍPOJKY ELEKTRICKEJ ENERGIE A KANALIZÁCIE,ZRIADENIE VODOVODNEJ,PLYNOVEJ A ELEKTR.PRÍPOJKY CEZ UVEDENÉ PARCELY,UŽÍVANIE TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15,PODĽA Č.V 4514/2000 - 3442/00;475/13; 3960/13;493/16;

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/17,PARC.Č.7022/15,TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15 A REGULAČNEJ STANICE PLYNU NA PARC.Č.7022/17 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/36-KERAMIKA SOUKUP SR,s.r.o.ŽILINA ZRIADENIE ELEKTRICKEJ A PLYNOVEJ PRÍPOJKY,

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA REGULAČNEJ STANICE PLYNU STOJACEJ NA PARC.Č.7022/17 A TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/36 UŽÍVANIE REGULAČNEJ STANICE PLYNU NA PARC.Č.7022/17 A TRAFOSTANICE NA PARC.Č.7022/15,

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/17 PARC.Č.7022/15,TRAFOSTANICE STOJACEJ NA PARC.Č.7022/15 A REGULAČNEJ STANICE PLYNU STOJACEJ NA PARC.Č.7022/17 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/36 VSTUP NA POZEMOK,PARC.Č.7022/17 A 7022/15,DO TRAFOSTANICE STOJACEJ NA PARC.Č.7022/15 A DO REGULAČNEJ STANICE PLYNU STOJACEJ NA PARC.Č.7022/17 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY A NEVYHNUTNÝCH OPRÁV NA ROZVODOCH NAPOJENÝCH NA PARC.Č.7022/36 A NEHNUTEĽNOSTÍ NA TEJTO PARCELE STOJACICH,PODĽA Č.V 4864/2000 - 3652/00;475/13; 3960/13;493/16; 

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA (SLOVPANEL a.s. ŽILINA,IČO:31634770) PARC.Č.7022/17,PARC.Č.7022/9 A VÝR.HALY NA PARC.7022/9,PARC.Č.7022/1 A ARMOVNE NA PARC.Č.7022/1,STAVBY PLYNOVÁ KOTOLŇA NA PARC.Č.7022/13 A STAVBY REGULAČNÁ STANICA PLYNU NA POZEMKU PARC.Č.7022/17 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA (SLOVPANEL BETON, a.s. ŽILINA, IČO: 36 391 964) PARC. Č. 7022/39, 7022/41 A VÝR.HALY NA PARC.Č.7022/41 A PARC.Č.7022/42 VSTUP NA POZEMKY PARC.Č.7022/17,7022/9 A 7022/1 A VSTUP DO STAVIEB NA PARC.Č.7022/9,7022/1 A 7022/13 A VSTUP DO STAVBY REGULAČNÁ STANICA PLYNU NA POZEMKU PARC.Č.7022/17 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY NA ROZVODOCH ELEKTRICKEJ ENERGIE,VODY A PLYNU,NAPOJENÝCH NA PARC.Č.7022/39,7022/42 A 7022/41 A VÝR.HALU NA PARC.Č.7022/41 A UŽÍVANIE TÝCHTO ROZVODOV A ROZVODOV KANALIZÁCIE NA PARC.Č.7022/17.

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/17 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/41 A VÝR.HALY NA PARC.Č.7022/41 VSTUP NA POZEMOK PARC.Č.7022/17 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY A NEVYHNUTNÝCH OPRÁV NA ŠIKMOM DOPRAVNÍKU KAMENIVA,NAPOJENOM NA PARC.Č.7022/41 A VÝR.HALU NA PARC.Č.7022/41 A UŽÍVANIA ŠIKMÉHO DOPRAVNÍKA,PODĽA Č.V 5219/00 - 1805/01; 3960/13;493/16; VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/39 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/36 (KERAMIKA SOUKUP, s.r.o. ŽILINA,IČO:36372498) ZRIADENIE ELEKTRICKEJ A PLYNOVEJ PRÍPOJKY NA POZEMKU PARC.Č.7022/39.

VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA PARC.Č.7022/39 STRPIEŤ V PROSPECH VLASTNÍKA PARC.Č.7022/36 VSTUP NA POZEMOK PARC.Č.7022/39 ZA ÚČELOM VYKONANIA KONTROLY A NEVYHNUTNÝCH OPRÁV NA ROZVODOCH NAPOJENÝCH NA PARC.Č.7022/36 A NEHNUTEĽNOSTÍ NA TEJTO PARCELE STOJACICH,PODĽA Č.V 5389/00 - 1684/01;geom. plánom CKN parc. č. 7022/39 rozdelená - 475/13; 3960/13;493/16;

Z 8299/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek. zál. práva na nehnuteľnosti č. EX 823/2015 od súdneho exekútora JUDr. Ladislav Jakubec, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava oprávnenému: TEBAU, spol s.r. o., Bojnická 18/C, Bratislava, IČO 31371337, na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2 - 5303/2015; 493/16; 

Z 9049/2015 - na vl. IPBS, s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného zál. práva na nehnuteľnosť č. EX 73/2015 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian, so sídlom Pivovarská č.1069, 010 01 Žilina, oprávnenému: Sociálna poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, pobočka Žilina, A. Bernoláka 53, IČO:30807484, na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2 - 5748/15; 493/16; 

Z 9222/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 492/2015 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian so sídlom Pivovarská č. 1069, 010 01 Žilina oprávnenému: Sociálna poisťovňa, a.s. so sídlom v Bratislave, pobočka Žilina, A. Bernoláka 53, IČO 30807484 na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2 - 5841/2015 ;493/16; 

Z 9969/2015 - na podiel vl. IPBS, s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 405/2015 od súdneho exekútora JUDr. Ladislav Szabo, 94505 Komárno, Palatínova č.41, oprávnenému: KAMEŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná 5, Nové Mesto n/V, IČO: 34121258, na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2 - 6377/15 ;493/16; 

Z-1952/2016-Exekučný príkaz na zriadenie exekuč. zál. práva č. EX 1156/2015 na nehnuteľnosti od súd. exekútora JUDr. Pavol Crkoň, Trenčín pre oprávneného TMS-MONTYS s.r.o., Nádražná 1958,900 08 Ivanka pri Dunaji,IČO:34103287 na stavby-č.s.3823-hala-armovňa-parc.č.7022/1-zast.pl.o výmere 934 m2,výr.halaparc.č.7022/9-zast.pl.o výmere 2346 m2,pripr.polystyrénu-parc.č.7022/10-zast.pl.o výmere 152 m2,dielne údržbyparc.č.7022/11-zast.pl.o výmere 618 m2,dielne údržby-parc.č.7022/12-zast.pl.o výmere 315 m2,plynová kotolňa na parc.č.7022/13,sklad.pracovňa-parc.č.7022/14-zast.pl.o výmere 603 m2,trafostanica-parc.č.7022/15-zast.pl.o výmere 164 m2,COV-parc.č.7022/17-zast.pl.o výmere 12896 m2,parc.č.7022/29-zast.pl.o výmere 154 m2,parc.č.7022/30-zast.pl.o výmere 132 m2,parc.č.7022/42-zast.pl.o výmere 126 m2,parc.č.7023/7-zast.pl.o výmere 62 m2-1503/16; 

Z 962/2017 - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2824/16 od súdneho exekútora JUDr. Peter Stano so sídlom Michalská 7, 917 00 Trnava v prospech oprávneného RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 7023/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62m2 - 652/2017; 

Z-4857/2017-Exekučný príkaz na zriadenie exekuč. zál. práva č. EX 62/17 na nehnuteľnosti od súd. exekútora JUDr. Marián Janec, Žilina pre oprávneného Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, IČO:00 321 796 na CKN parc. č.7023/ 7- zast.pl.o výmere 62 m2-3410/17; 

Z-2713/18-Rozhodnutie o zriadení zál. práva č.100434997/18 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na nehn. na parcele č.7023/7-zast.pl.o výmere 62 m2-1839/18; 

Z-4858/18-Rozhodnutie o zriadení zál. práva č. 100939041/18 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na nehn. na parcele č.7023/7-zast.pl.o výmere 62 m2-3059/18; 

Z 7868/2018 - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 479/16 od súdneho exekútora - JUDr. Martin Hermanovský, Moskovská 18, 81108 Bratislava, oprávnenému: Tatra-Leasing, s.r.o. so sídlom Černyševského 50, 851 01 v Bratislave, IČO: 31 326 552 - na nehnuteľnosti: C KN par. č. 7023/7, zast. pl. a nádv. o výmere 62 m2 - 6574/2018;

 Z-33/19-Rozhodnutie o zriadení zál .práva č. 102571449/18 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na nehn. na parcelu č. 7023/7 - zast. pl. o výmere 62 m2-501/19; 

Z-3939/19-Rozhodnutie o zriadení zál. práva č. 101186629/19 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na nehn. na parcelu č. 7023/7 - zast. pl. o výmere 62 m2 - 4589/19, 5322/19. 

 

Poznámka: 

Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č. 1306 týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva/. 

 

Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez uvedených tiarch na ňom viaznucich.  

 

K Predmetu dražby sa vzťahujú vecné bremená zapísané na LV č. 1306. Predmet dražby sa na nadobúdateľa Predmetu dražbyprevádza zaťažený vecnými bremenamizapísanými na LV č. 1306 k Predmetu dražby,nakoľko vecné bremeno sa nepovažuje za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR a toto podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR nezaniká.  

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 19/2020 zo dňa 01.06.2020 vyhotoveným znalcom ing. arch. Ivanom Bušovským, zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 910377: 

2.720,- EUR (slovom: dvetisícsedemstodvadsať eur)

 

Najnižšie podanie:

2.720,- EUR (slovom: dvetisícsedemstodvadsať eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur) 

 

Výška dražobnej zábezpeky:

750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) 

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)  v hotovosti zložená do pokladne organizátora dražby alebo k rukám organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a.s.VS: 012020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, 

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvareIBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a.s.VS: 012020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, 

d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur; 

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a.s.VS: 012020), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. 

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 13.07.2020o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred supermarketom na adrese Bajzova 8218/39 A, 010 01 Žilina.  

Termín č. 2:17.07.2020o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred supermarketom na adrese Bajzova 8218/39 A, 010 01 Žilina.  

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·      Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·      Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD. 

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Žiline dňa 10.06.2020

 


Spät na oznamy