PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO


Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 úpadcu BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 05.06.2020 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu, ktorá pozostáva (i) z nehnuteľností nachádzajúcich sa vo vzájomne susediacich katastrálnych územiach Nevidzany, Dlžín a Seč (všetky v okrese Prievidza), tvoriacich samostatný fungujúci celok - les, využívaný na účely podnikania Úpadcu v oblasti ťažby dreva, poľovníctva a udržiavania nehnuteľností podľa platného lesného hospodárskeho plánu.  Nehnuteľnosti sú súčasťou poľovného revíru Magura, (ii) z práv a záväzkov z uzatvorených zmlúv k nehnuteľnostiam, a (iii) z dokumentácie (ďalej len „Časť podniku Úpadcu“). Majetok speňažovaný v tomto ponukovom konaní sa predáva vcelku.

 

Časť podniku Úpadcu tvorí:

 

     (i)            Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 zapísané na LV č. 396, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Nevidzany, obec Nevidzany, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Flash Steel Power, a.s., so sídlom Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 25 861 697 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“):

 

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/1 o výmere: 6389 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/2 o výmere: 196 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/3  o výmere: 460 m2, druh pozemku: orná pôda;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/4 o výmere: 10945 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/5 o výmere: 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 692 o výmere: 2928 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 693 o výmere: 1334 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 694 o výmere: 7427 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 697 o výmere: 7614 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 698 o výmere: 630237 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1068 o výmere: 6010 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1255 o výmere: 113773 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256 o výmere: 496014 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257 o výmere: 702 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1261 o výmere: 4044 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1263 o výmere: 2169 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1264 o výmere: 3863 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1265/1 o výmere: 1551 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1265/2 o výmere: 600 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1266 o výmere: 2129 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1267/1 o výmere: 1939644 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1268 o výmere: 12775 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1269/1 o výmere: 3125 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1269/2 o výmere: 2068 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1270 o výmere: 2435 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1271/1 o výmere: 1748 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1271/2 o výmere: 1194 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1272/1 o výmere: 3994 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1272/2 o výmere: 2566 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1273/2 o výmere: 1417 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1274 o výmere: 1065 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1275 o výmere: 2392 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1276 o výmere: 722317 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1277 o výmere: 924 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1278 o výmere: 1924 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1280 o výmere: 2198 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1281 o výmere: 121631 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1284 o výmere: 457020 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/1 o výmere: 26490 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/2 o výmere: 2560 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/3 o výmere: 1240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1286 o výmere: 9891 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1287 o výmere: 23713 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1289 o výmere: 70505 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1292 o výmere: 173202 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1295 o výmere: 35493 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1296 o výmere: 35329 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/2 o výmere: 692 m2, druh pozemku: záhrady;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/3 o výmere: 500 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/4 o výmere: 390 m2, druh pozemku: záhrady;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/5 o výmere: 1350 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/7 o výmere: 7267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/8 o výmere: 237 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1299 o výmere: 2388 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1300/4 o výmere: 6122 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1300/8 o výmere: 1213 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1301/1  o výmere: 1200 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1301/2  o výmere: 1109 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1302 o výmere: 342 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/9  o výmere: 413 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/10  o výmere: 284 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/11  o výmere: 85 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/12  o výmere: 72 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/13  o výmere: 160 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1309/6  o výmere: 1155 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1312  o výmere: 2305 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty ;

-          Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 678  o výmere: 16 576 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 682  o výmere: 2604 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 683  o výmere: 906 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 691  o výmere: 407 893 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Stavba – rodinný dom so súpisným číslom 83 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 1302.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 zapísané na LV č. 756, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Dlžín, obec Dlžín, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:

 

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1784/1 o výmere: 97460 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1799 o výmere: 2500 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1800/1 o výmere: 40536 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3652 o výmere: 43196 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3655 o výmere: 1985 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3656 o výmere: 2151 m2, druh pozemku: trvalé  trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3657 o výmere: 3705 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3659 o výmere: 10999 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3660 o výmere: 478 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3661 o výmere: 3014 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3662 o výmere: 629 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3664 o výmere: 1737 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3666 o výmere: 468 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3667/1 o výmere: 341394 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3667/2 o výmere: 213 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3669 o výmere: 1417 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3672 o výmere: 16516 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3674 o výmere: 1852 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3675 o výmere: 3543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3676 o výmere: 6575 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3678 o výmere: 1180 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3679 o výmere: 1734 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3681 o výmere: 2784 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3686 o výmere: 403 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3687/1 o výmere: 1953669 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-          Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3687/2 o výmere: 20 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 zapísané na LV č. 1645, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Seč, obec Seč, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:

 

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1251/2 o výmere: 354 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1251/3 o výmere: 646 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1253/2 o výmere: 105 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1253/3 o výmere: 189 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256/3 o výmere: 3 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256/4 o výmere: 103 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/2 o výmere: 1000 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/3 o výmere: 400 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/4 o výmere: 400 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/5 o výmere: 9 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/6 o výmere: 51 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/7 o výmere: 128 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1977 o výmere: 94798 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1978 o výmere: 560 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1979 o výmere: 1174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1980 o výmere: 1021 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1981 o výmere: 5646 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1982 o výmere: 8555 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1983 o výmere: 4332 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1984 o výmere: 3370 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1985 o výmere: 6229 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1986 výmere: 152993 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1987 o výmere: 7888 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1988 výmere: 311869 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1989 o výmere: 9517 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1990 výmere: 179783 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1991 o výmere: 15288 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1992 výmere: 35942 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1993 o výmere: 8713 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1994 výmere: 21371 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1995 výmere: 56479 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1996 o výmere: 5242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1997 výmere: 114482 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1998 o výmere: 1683 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1999 o výmere: 3226 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2000  o výmere: 1575 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2001 o výmere: 4718 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2002 o výmere: 330418 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2003 o výmere: 24432 m2, druh pozemku: trvalé  trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2004 o výmere: 1654 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2005 o výmere: 1273 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2006 o výmere: 18345 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2007 o výmere: 319579 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2008 o výmere: 4281 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2009 o výmere: 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2010 o výmere: 76462 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2011 o výmere: 96267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2012 o výmere: 5039 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2664 o výmere: 3407 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2665 o výmere: 6067 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

 

   (ii)            Práva a záväzky zo zmlúv:

 

-       Zmluva o užívaní poľovného revíru Magura zo dňa 31.07.2014 uzatvorená medzi poľovníckou organizáciou: Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura, so sídlom Čavoj 111, 972 29 Čavoj, IČO: 37 919 300 ako užívateľom poľovného revíru Magura a vlastníkmi poľovných pozemkov poľovného revíru Magura, ktorej predmetom je odplatné užívanie poľovného revíru Magura za účelom výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Magura v zmysle zákona o poľovníctve.

 

 (iii)            Dokumentácia:

 

-       Rozhodnutie Lesného úradu Prievidza o uznaní poľovného revíru Magura zo dňa 09.02.1994, číslo rozhodnutia: 602/32/1993 – ok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.1994.

 

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností:

 

Časť podniku Úpadcu tvoria najmä parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape s druhom pozemku „lesný pozemok“. Sú súčasťou lesných porastov v dvoch lesných hospodárskych celkoch (ďalej len LHC). LHC Nitrianske Rudno s platnosťou programu starostlivosti o les (predtým lesného hospodárskeho plánu - LHP) na obdobie rokov 2015 – 2024. Pozemky LHC Nitrianske Rudno sú evidované na LV č. 396 v k. ú. Nevidzany. Pozemky LHC Vestenice sú evidované na LV č. 756 v k. ú. Dlžín a LV č. 1654 v k. ú. Seč. Všetky tri katastrálne územia sa nachádzajú v okrese Prievidza. Časť podniku Úpadcu ďalej tvoria poľnohospodárske pozemky evidované na LV č. 396 v k. ú. Nevidzany, LV č. 756 v k. ú. Dlžín a LV č. 1645 v k. ú. Seč, nachádzajúce sa mimo zastavaných území obcí Nevidzany, Dlžín a Seč, ide z väčšej časti o lúky medzi lesným porastom, v minimálnej miere o okrajové pozemky, ktoré sú súčasťou lesa, využívané na poľnohospodárske využitie, prakticky vo všetkých častiach katastrálnych území. Časť podniku Úpadcu tvoria aj parcely registra „C“ evidované na LV č. 1645 k. ú. Seč ako zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce. Tieto pozemky sú čiastočne využívané ako lesné komunikácie k zabezpečeniu obhospodarovania lesných pozemkov, prípadne trvalých trávnych porastov. Na parcele č. 2009 je postavená chata neevidovaná na liste vlastníctva. Na zostávajúcich piatich parcelách sú situované pramene pitnej vody, ktoré obhospodaruje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súčasťou Časti podniku Úpadcu je aj rodinný dom s. č. 83 (malý kaštieľ), nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 1302, LV č. 396, k.ú. Nevidzany, samostatne stojaci, postavený tradičnou murovanou technológiou, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia a 6 parciel nachádzajúcich sa v blízkom okolí rodinného domu, zapísaných na LV č. 396, k. ú. Nevidzany, v zastavanom území obce.

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Časť podniku Úpadcu v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Časť podniku Úpadcu podľa udeleného záväzného pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji Časti podniku“).

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na webovom sídle správcu www.irkr.sk, na úradnej tabuli správcu a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou – Hospodárske noviny.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Podmienkou podania ponuky do štvrtého kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200.000,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Časť podniku Úpadcu, pričom zábezpeka musí byť uhradená tak, aby bola na účet konkurznej podstaty Úpadcu pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na predkladanie ponúk do príslušného kola ponukového konania (t. j. najneskôr 07.07.2020), inak sa ponuka považuje za oneskorene podanú.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za speňažovaný majetok a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.

 

Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje záujemcu (u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb - meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), ponúkanú cenu v mene EUR za Časť podniku Úpadcu bez DPH a dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným podpisom záujemcu. Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do skončenia ponukového konania, nemožno ich meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v dohode o zmluvnej pokute, ak

a)       ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná;

b)      správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú;

c)       správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť. Za neúplnú sa bude považovať ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania.

 

Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach ponukového konania bez zbytočného odkladu písomne odôvodní a oznámi záujemcovi.

 

Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, správca

a)       poskytne vzor zmluvy o predaji Časti podniku, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;

b)      poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;

c)       umožní obhliadku Časti podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.    

 

Kúpna cena

 

Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Časti podniku Úpadcu. Kúpna cena sa uvádza v mene EUR bez DPH, keďže na predaj podniku (resp. časti podniku) sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava DPH.

 

Pre štvrté kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom, t.j. sumy vo výške minimálne 3.925.971,56 EUR bez DPH.

 

V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK22 1100 0000 0026 2940 0254, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania

 

Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od skončenia ponukového konania za prítomnosti notára. Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do troch (3) dní od otvárania obálok.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane  predpokladu splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie Časti podniku Úpadcu (t.j. v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny predstavujúcej minimálne 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom) a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Časť podniku Úpadcu a túto vyhodnotí ako víťaznú. V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Správca písomne oznámi vybratého záujemcu súdu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji Časti podniku pod podmienkou, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o predaji Časti podniku, a to v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia správcovej výzvy. Zmluva o predaji Časti podniku nenadobudne účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti uhradená kúpna cena.

 

Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za Úpadcu ako predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote tridsať (30) dní od doručenia správcovej výzvy neuzavrie so správcom Zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za rovnakých podmienok.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné a podrobné informácie k ponukovému konaniu na tel. čísle správcu: +421 908 989 977, prostredníctvom e-mailu: bratislava@irkr.sk alebo v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu - Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 06.07.2020 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s označením: "Ponukové konanie - KONKURZ - predaj časti podniku - LES - BTG HOLDING s. r. o. - NEOTVÁRAŤ." 


Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené sa nebude prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

                                        

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy