Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Košický kraj: Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, so sídlom Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35 554 665 (ďalej len „Úpadca“) v nadväznosti na oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 37/2020 pod značkou záznamu K017418 dňa 24.02.2020, prostredníctvom ktorého Správca zvolal prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 03.04.2020 o 13:00hod. v sídle kancelárie Správcu: Hlavná 25, 040 01 Košice; zasadacia miestnosť, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že zvolanú schôdzu veriteľov ruší s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19, vyhlásenú mimoriadnu situáciu vládou SR, prijaté preventívno-bezpečnostné opatrenia súdmi a Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané rozhodnutie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým bolo nariadené opatrenie spočívajúce v zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahya to až do odvolania

Nový termín konania prvej schôdze veriteľov bude zo strany Správcu oznámený účastníkom konkurzného konania prostredníctvom Obchodného vestníka MS SR, po tom čo odpadnú dôvody vyhláseného núdzového stavu v SR v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca  


Spät na oznamy