Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov dlžníka AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Trenčiansky kraj: Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436  (ďalej len „Správca“), ako Správca dlžníka AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, IČO: 31 618 375 (ďalej len „Dlžník“) v nadväznosti na oznam o zvolaní schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 16/2020 pod značkou záznamu K006793 dňa 24.01.2020, prostredníctvom ktorého Správca zvolal schôdzu veriteľov Dlžníka na deň 26.03.2020 o 11:00 hod. v sídle Dlžníka na adrese Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, týmto oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že zvolanú schôdzu veriteľov ruší s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19, vyhlásenú mimoriadnu situáciu vládou SR, prijaté preventívno-bezpečnostné opatrenia súdmi a Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané rozhodnutie č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorým bolo nariadené opatrenie spočívajúce v zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nový termín konania schôdze veriteľov bude zo strany Správcu oznámený účastníkom reštrukturalizačného konania prostredníctvom Obchodného vestníka MS SR, po tom čo odpadnú dôvody vyhláseného núdzového stavu v SR v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 .

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca  


Spät na oznamy