Oznámenie o OPAKOVANEJ Dražbe č. 029/2019

v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie dražobníka:

Obchodné meno:                 AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  s.r.o.

Sídlo:                                     Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                                       46 141 341

Zapísaný:                              v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:                     2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Zastúpený:                           JUDr. Marek Piršel, konateľ       

e-mail:                                   as@aukcnaspolocnost.sk

 

Označenie navrhovateľa opakovanej dražby:

Obchodné meno:                 I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Sídlo kancelárie:                  Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                       36 865 265

Zapísaný:                               v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Daniela Kosnáčová, nar. 25.12.1964, bytom Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava

 

Obchodné meno:                 JUDr. Bohumír Bláha

Sídlo kancelárie:                  Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Zapísaný:                               v zozname správcov pod č. S 105

správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Pavol Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava

                                             

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:

Miesto dražby:                                   priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum opakovanej dražby:             25.02.2020

Čas otvorenia opakovanej

dražby:                                             14:15 hod.

Čas otvorenia opakovanej

dražby pre účastníkov:                   13:45 hod.

Čas otvorenia opakovanej

dražby pre verejnosť:                     14:05 hod. 

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD):  vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Označenie dražby:

prvá opakovaná dražba  

 

Predmet opakovanej dražby:

a)     Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6903, a to konkrétne:

Ø  byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. Mestskej vily Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemkom parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/13 o výmere 184 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/24 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 4692/28 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemky I“) o veľkosti 15186/182770 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby I“),

 

b)    nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6903, a to konkrétne:

Ø  priestor č. NPG1 nachádzajúci sa v suteréne Mestskej vily Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemkom I o veľkosti 1748/182770 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby II“),

 

c)     nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6903, a to konkrétne:

Ø  priestor č. NPG2 nachádzajúci sa v suteréne Mestskej vily Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: zastavaní plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemkom I o veľkosti 1748/182770 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby III“),

 

d)    nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 9805, a to konkrétne:

Ø  spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcely registra „C“ č. 4674 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/1 o výmere 2897 m2, druh pozemku: ostatná plocha a č. 4692/20 o výmere 56 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemky II“) o veľkosti 15186/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 52),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom II o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 53),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom II o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 54),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom II o veľkosti 15186/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 319),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom II o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 320),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom II o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 321) (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby IV“),

 

e)     nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6887, a to konkrétne:

Ø  spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcely registra „C“ č. 4692/22 o výmere 2034 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/23 o výmere 661 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/27 o výmere 745 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/29 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/30 o výmere 142 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/31 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/32 o výmere 315 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/34 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/35 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/37 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/39 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/40 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/41 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/42 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/43 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/44 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/45 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/46 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/47 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, č. 4692/48 o výmere 1893 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/49 o výmere 57 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/50 o výmere 106 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/51 o výmere 31 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/52 o výmere 421 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/53 o výmere 406 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/54 o výmere 72 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/55 o výmere 42 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/56 o výmere 72 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/57 o výmere 389 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/58 o výmere 209 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/59 o výmere 43 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/60 o výmere 35 m2, druh pozemku: ostatná plocha, č. 4692/61 o výmere 6 m2, druh pozemku: ostatná plocha a č. 4692/62 o výmere 82 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemky III“) o veľkosti 15186/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 55),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom III o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 56),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom III o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 57),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom III o veľkosti 15186/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 333),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom III o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 334),

Ø  spoluvlastnícky podiel k Pozemkom III o veľkosti 1748/3455746 (evidovaný pod por. č. vlastníka 335) (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby V“ a spolu s predmetom opakovanej dražby I, II, III a IV ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby I a predmete opakovanej dražby II:

Záložné právo v prospech spoločnosti Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 7, 811 06 Bratislava, podľa V – 10838/13.

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby I, predmete opakovanej dražby II a predmete opakovanej dražby III:

Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa ust. § 15 zákona č. 182/93 Z.z., ktoré nie je zapísané na liste vlastníctva.

 

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:

1. Štvorizbový byt č. 2, Drotárska cesta 100, Bratislava

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v bytovom dome s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Na nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty - dva na každom podlaží, v suteréne sa nachádzajú garážové státia. V blízkosti predmetu opakovanej dražby sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Od centra mesta je lokalita vzdialená 3 km. V hlavnom meste SR Bratislave sú dostupné všetky stupne vzdelania v rôznych odboroch. Dostupnosť bežnej obchodnej siete a služieb je do 10 min. pešej chôdze. Pozemok na ktorom je dom postavený je svahovitý. V mieste je vybudovaný verejný vodovod, kanalizácia, rozvod plynu a elektriny, telefónne rozvody a káblová televízia. Prístupová cesta je asfaltová, okolitý terén je svahovitý. Byt je priaznivý a je orientovaný na sever, východ a juh. V blízkosti predmetu opakovanej dražby sa nachádza množstvo zelene. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1999.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 2 pozostáva z predsiene, WC, kuchyne, komory, obývacej izby, šatníka, chodby, 2 izieb, spálne a kúpeľne. K bytu prislúcha aj pivnica a 3 loggie.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 2 vrátane príslušenstva je 151,86 m2 (vrátane pivnice o výmere 2,62 m2, bez plochy loggie o výmere 3,80 m2, loggie o výmere 13,41 m2 a loggie o výmere 5,57 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Konštrukcia bytového domu je murovaná, rovnako aj bytové jadro a priečky v dome. Strecha je plochá. Schodisko je dvojramenné železobetónové. V dome sa nachádza jeden osobný výťah. Povrchová úprava stien v spoločných priestoroch je vápennocementová hladená omietka, v spodnej časti s mozaikovou omietkou. Podlahy tvorí dlažba z terrazza. Okná v spoločných priestoroch sú plastové, rovnako aj vstupné dvere do domu. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné.

 

2. Priestor č. NPG 1 – garážové státie

Garážové státie bolo dané do užívania v roku 1999.

Zastavaná plocha garážového státia je 17,48 m2.

 

3. Priestor č. NPG 2 – garážové státie

Garážové státie bolo dané do užívania v roku 1999.

Zastavaná plocha garážového státia je 17,48 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z  dostupných informácií.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

 

Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 16/2019 zo dňa 28.02.2019, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Luciou Magulovou:

278.000,- EUR (slovom: dvestosedemdesiatosemtisíc EUR) 

 

Najnižšie podanie:

250.200,- EUR (slovom: dvestopäťdesiattisícdvesto EUR) 

 

Minimálne prihodenie:

500,-EUR (slovom: päťsto EUR)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

27.000,-EUR (slovom: dvadsaťsedemtisíc EUR)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,

b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440, VS: 029),  dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,

d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),

e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,

b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440, VS: 029), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.

 

Obhliadka predmetu opakovanej dražby:

Termín č. 1: 07.02.2020 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred Mestskou vilou Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 911 532 090.

Termín č. 2: 21.02.2020 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred Mestskou vilou Drotárska cesta 100 so súpisným číslom 6169, vchod: Drotárska cesta 100, na Drotárskej ulici v Bratislave – m.č. Staré Mesto, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 911 532 090.

 

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:

V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“

 

Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh opakovanej dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby                a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave dňa 28.01.2020

I  & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k . s. - správca


Spät na oznamy