PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO

VEDĽAJŠÍ (HORNÝ) VÝROBNÝ ZÁVOD –

SLÁDKOVIČOVA ULICA - TISOVEC

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 16.01.2020 šieste kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a. s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúcej vedľajší (horný) výrobný závod, nachádzajúci sa na Sládkovičovej ulici v Tisovci, ktorý popri hlavnom (spodnom) výrobnom závode slúžil Úpadcovi na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho vývoju, výrobe, odbytu a servisu univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení, oceľových konštrukcií stavebných mechanizmov.

 

Časť podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:

 

súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorého posledná aktualizácia bola zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu K006399 ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, pre okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec (ďalej len „Nehnuteľnosti“), vrátane prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok úpadcu vzniknutých zo zaniknutého zmluvného vzťahu, predmetom ktorého bol odplatný nájom časti Nehnuteľností, podľa ich stavu a rozsahu ich uspokojenia ku dňu uzavretia zmluvy o predaji časti podniku úpadcu.   

 

            Predmetom časti podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) nie sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, ku ktorým nie je zriadené záložné právo zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., a to najmä hlavný (spodný) výrobný závod Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou), ako aj nehnuteľnosti nachádzajúce sa mimo areálu vedľajšieho (horného) výrobného závodu Úpadcu. Predmetom časti podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) nie sú ani hnuteľné veci Úpadcu, a to ani v prípade, že sa v Nehnuteľnostiach tvoriacich vedľajší horný výrobný závod v čase uzavretia zmluvy o predaji časti podniku budú nachádzať.  

 

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností

 

            Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní, sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici v Tisovci a sú tvorené vrátnicou, kompresorovňou, garážami, stolárskou dielňou, skladom naterových hmôt, skladom technických plynov, čerpacou stanicou, skladom OHN, skladom, duchačkou, výrobnou halou, skladom hutného materiálu, vrátane príslušenstva (oplotenie závodu, rozvody pitnej vody, požiarny vodovod, rozvod splaškovej kanalizácie, ČOV, rozvod dažďovej kanalizácie, rozvod plynu, rozvod NN, vnútroareálové komunikácie, oporné múry) a pozemkov.

  

Analýza polohy Nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialené 36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je vzdialené 70 km na západ. Vedľajší horný závod CSM Tisovec vrátane okolia, je situovaný v okrajovej severnej časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Sládkovičovou ulicou z juhu a čiastočne západu, potokom Rimava so zástavbou rodinných domov Hviezdoslavovej ulice z východu a nezastavaným svahom s porastom krovín a stromov zo severu, vymedzený trasou bývalej železničnej vlečky. Pozemky sú prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné zo Sládkovičovej ulice, ktorá je súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Nehnuteľnosti sú súčasťou priemyselnej časti mesta, vzdialená od centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a elektriky, bez verejnej kanalizácie. 

 

Vedľajší horný závod CSM Tisovec bol využívaný na účel, pre ktorý bol naprojektovaný a postavený. Jedná sa o výrobný areál s prevádzkovými priestormi výroby, skladov a garáží, vrátane technického a sociálno-hygienického zázemia zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá predpokladať. Väčšina stavieb je toho času neužívaná a neudržiavaná, v zlom technickom stave vyžadujúcom komplexnú rekonštrukciu. Ostatné užívané stavby boli primerane udržiavané, vyžadujúce renováciu.

 

 Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod.  Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 200,- € bez DPH (t.j. 240,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

           

V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         e-mailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

 

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 04.02.2020 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Vedľajší /horný/ výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 


Spät na oznamy