Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 02/2024

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

obchodné meno:                                 I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo:                                                     Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                                      36 865 265

IČ DPH:                                               SK2022911792

Zapísaný:                                            v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436           

Zastúpený:                                           Mgr. Karina Nociarová, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:       

obchodné meno:                                 RELCO s.r.o.

sídlo:                                                     Okružná 3239, 900 01 Modra

IČO:                                                      IČO: 36 541 818

Zapísaný:                                            v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 72940/B

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:                                    zasadacia miestnosť v sídle Organizátora dražby nachádzajúceho sa na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

 

Dátum dražby:                                                                   01.08.2024 (štvrtok)

 

Čas otvorenia dražby:                                                       11:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:                                         10:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:                              10:55 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Tretie kolo dražby.

 

Predmet druhej opakovanej dražby:

 

Predmetom druhej opakovanej dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

Nebytový priestor číslo 6, druh nebytového priestoru: 2 (Garáž), nachádzajúci sa na -4 suterén (poschodie), vo vchode č. Majerníkova 1/B,  stavby – druh stavby: 9 Bytový dom, popis stavby: Polyf. bytový objekt s garážami, so súpisným číslom 3565, na ulici Majerníkova, postavenom na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/649 o výmere 589 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/650 o výmere 1 049 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore o veľkosti 12/183 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 4493 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Bratislava IV, obec: Bratislava-Karlova Ves, k. ú.: Karlova Ves, a k nebytovému priestoru prináležiaci:


- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na zastavanom pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/649 o výmere 589 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a na zastavanom pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/650 o výmere 1 049 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 12/183 z podielu 342032/1130891, zapísaný na liste vlastníctva č. 4493 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Bratislava IV, obec: Bratislava-Karlova Ves, k. ú.: Karlova Ves, a 

- spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/443 o výmere 185 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, a na priľahlom pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1426/651 o výmere 251 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 12/183 z podielu 342032/1130891, zapísaný na liste vlastníctva č. 4493 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Bratislava IV, obec: Bratislava-Karlova Ves, k. ú.: Karlova Ves.

 

Opis Predmetu dražby a stavu Predmetu dražby:

 

Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom dražby:

 

-          stavby: spoluvlastnícky podiel na Nebytovom priestore číslo 6, druh nebytového priestoru: 2 (Garáž) (celkovo 12 garážových státí: č. 12 na -4. PP, v suteréne, a č. 160, č. 164, č. 165, č. 166, č. 172, č. 174, č. 175, č. 176, č. 177, č. 178 a č. 181, na streche garážovej časti bytového domu) vo vchode č. Majerníkova 1/B bytového domu, popis stavby: Polyf. bytový objekt s garážami, s. č. 3565, k. ú. Karlova Ves;

-          pozemok: spoluvlastnícky podiel na zastavaných pozemkoch KN C, p. č. 1426/649 a KN C, p. č. 1426/650, k.ú. Karlova Ves, ktorý prináleží k Nebytovému priestoru vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu na Nebytovom priestore, ktorý je predmetom dražby;

-          pozemok: spoluvlastnícky podiel na priľahlých pozemkoch KN C, p. č. 1426/443 a KN C, p. č. 1426/651, k.ú. Karlova Ves, ktorý prináleží k Nebytovému priestoru vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu na Nebytovom priestore, ktorý je predmetom dražby.

 

POPIS BYTOVÉHO DOMU.

Popis polyfunkčného bytového objektu s garážami, s.č. 3565, postaveného na pozemku p.č. 1426/649 a 650, na Majerníkovej ul. č. 1 B, v k.ú. Karlova Ves, Bratislava IV. Ide o dvadsaťpodlažný polyfunkčný bytový objekt s garážami, s.č.3565, postavený na p.č. 1426/649 a 650, v k.ú. Karlova Ves. Objekt bol daný do užívania v r. 2009, kolaudačným rozhodnutím, na základe potvrdenia správcu bytového domu, Bytkomfort – BA, a.s., Železničná 13, Bratislava, PSČ 811 04, zo dňa 14.8.2023. Objekt polyfunkčného bytového domu a objekt garáží sú dispozične a prevádzkovo prepojené. Konštrukčne sú navzájom od dilatované, z dôvodu nerovnakého počtu podlaží. Polyfunkčný bytový objekt má 20 podlaží, garáže majú 4 podlažia. Stavebné objekty majú nerovnakú výšku a rozdielnu typológiu priestorov, čo súvisí s rozdielnou modulovou osnova nosných konštrukcií. Nosné konštrukcie oboch častí sú zo železobetónu. Hlavný vstup do polyfunkčného domu pre peších, je vchodom je z Majerníkovej ulice, z úrovne chodníka. Garážový dom je pre osobné autá prístupný automatickou bránou, orientovanou do Tománkovej ulice. Polyfunkčný dom má dve pozemné podlažia, kde sa nachádzajú pivničné kóje vlastníkov a užívateľov bytov. V 1. NP sa nachádzajú nebytové priestory slúžiace ako maloobchodné jednotky a služby obyvateľstvu, prístupné s chodníka Majerníkovej ulice. 2. NP až 18. NP sú typické podlažia, na každom podlaží sú 4 byty (alebo apartmány). 19. a 20. podlažie, sú atypické, s dvomi apartmánmi na každom podlaží. Polyfunkčný dom ako celok má 72 bytov, 14 apartmánov a 6 nebytových priestorov. NP č. 6, je garážový dom, ako súčasť polyfunkčného bytového objektu.

 

POPIS NEBYTOVEHO PRIESTORU

Popis nebytového priestoru č. 6 – garážového domu, v polyfunkčnom bytovom objekte s.č. 3565, postaveného na p.č. 1426/649 a 650, na Majerníkovej ul. č. 1 B, v k.ú. Karlova Ves, Bratislava IV. Ide o štvorpodlažný stavebný objekt, čiastočne zapustený pod úrovňou terénu, určený na garážovanie osobných motorových vozidiel. Strecha stavebného objektu (označená ako prízemie) je takisto využívaná na parkovanie vozidiel. V suteréne na -4. podzemnom podlaží (suterén – 4) sa nachádzajú parkovacie státia č. 1 – 41. Na -3. podzemnom podlaží (suterén – 3) sa nachádzajú parkovacie státia č. 42 – 79. Na -2. podzemnom podlaží (suterén – 2) sa nachádzajú parkovacie státia č. 80 – 114. Na -1. podzemnom podlaží (suterén – 1) sa nachádzajú parkovacie státia č. 115 – 152. Na nadzemnom podlaží (prízemí) sa nachádzajú parkovacie státia č. 153 – 183. Vjazd automobilov do garáží je z Tománkovej ulice. Vjazd je výškovo osadený v úrovni suterénu – 2. podlažie, čo odpovedá výškovej nivelete ulice. Z úrovne každého krytého podlažia garážového domu, je komunikačné prepojenie pre peších („suchou nohou“), do komunikačného jadra polyf. bytového objektu. Ohodnocované parkovacie státia sa nachádzajú na: - 4. suterén číslo 12, a na nadzemnom podlaží (prízemí) sa nachádzajú čísla 160, 164, 165, 166, 172, 174, 175, 176, 177, 178 a 181, t.j. spolu 12 státí.

 

Konštrukčné riešenie objektu garáží. Nosný systém tvorí žb. konštrukcia nosných stĺpov, nosných stien a žb. monolitického stropu. Jednotlivé podlažia sa nachádzajú v dvoch výškových úrovniach (medzi podestách). Príjazdové rampy v garáži sú so sklonom 10 až 14 %.Vjazd automobilov je z -2. PP, z úrovne Tománekovej ulice. Z tohto podlažia je riešený únikový východ pre peších. Vjazd do garáže a výjazd na prízemie – strechu parkovacieho domu, je cez lamelové, dve automatické garážové brány, s možnosťou ovládania cez mobilný telefón. V garáži je zavedená svetelná aj motorická elektroinštalácia. Na strope sú osadené hlásiče požiaru. Objekt má čiastočné prirodzené vetranie, ale prevláda odvetranie vzduchotechnikou. Naprieč všetkými podlažiami garáží je dvojramenné schodisko ústiace na úroveň strechy garáží. Podlaha garáží je odkanalizovaná kanalizačnými vpustami a kanalizačnými žľabmi. Parkovacie miesta sú vyznačené horizontálnym značením na podlahe jednotlivých podlaží. Vrchné podlažie garáží tvorí strecha s parkovacími miestami, kde sa nachádza väčšina ohodnocovaných garážových státí. Strecha je opatrená zábradlím ktorý čiastočne tvorí atika strechy s osadeným kovovým zábradlím. Priestor strechy pre peších je verejne prístupný z chodníka Majerníkovej ulice. Objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave, pravidelne udržiavaný a spravovaný, s predpokladanou životnosťou celej stavby 80 rokov. Opotrebenie má hodnotu 18,75 %. Výpočet plochy pripadajúcej na 1 garážové státie v objekte garážového domu, vrátane podielu na vnútorných komunikáciách a šikmých rámp medzi podzemnými podlažiami: Výmera nebytového priestoru č.6 celkom 3420,32 m2 , z toho podiel na 1 garážové miesto (vrátane komunikácií): 3420,32 m2 : 183 = 18,69 m2

 

Analýza polohy nehnuteľností.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Karlova Ves, v Bratislave IV, na ulici Majerníkova č. 1 B, v administratívnej časti Dlhé Diely. V lokalite prevláda sídlisková zástavba z dvadsiateho storočia s novšími stavebnými zásahmi, formou občianskej a bytovej výstavby. V území prevládajú funkčné objekty občianskej vybavenosti. Časť občianskej vybavenosti je zonálneho, mestského, nadmestského až celoštátneho významu. Dlhé Diely sú v primeranej dopravnej dostupnosti širšieho aj historického centra Bratislavy, s možnosťou cesty autom, alebo prostriedkom MHD. Vzdialenosť autom do centra mesta je asi cca 10 - 15 min. jazdy, podľa aktuálnej dopravnej situácie. V dostupnej vzdialenosti je diaľnica Bratislava – Brno. V susedných mestských častiach sú terminály železničnej a autobusovej dopravy, odkiaľ možno použiť regionálne, nadregionálne, medzimestské, ako aj medzištátne železničné spojenie. Územie je na ostatné časti mesta dopravne napojené na sieťou MHD. Linky zastávok MHD sú vo vzdialenosti cca 200 m od polyfunkčného objektu s garážami, s.č. 3565. V mieste sa nachádzajú kompletné inžinierske siete a technická infraštruktúra, s primeraným množstvom parkovacích miest. Predmetná lokalita, Dlhé Diely, patrí medzi vyhľadávané v rámci Karlovej Vsi i celej Bratislavy. Hlavne v segmente stavieb na bývanie a občianskej vybavenosti. V blízkosti lokality je možnosť dennej a sezónnej rekreácie, početné turistické a cyklotrasy, v lesnom teréne Malých Karpát, najbližšia a vyhľadávaná lokalita Kráľova hora, Sihoť, Devín, cyklotrasy pozdĺž rieky Moravy a iné. Na základe komplexného posúdenia, zhodnotenia výhod aj nevýhod polohy lokality vo vzťahu k mestu ako celku možno polohu lokality hodnotiť ako dobrú.

 

Analýza využitia nehnuteľností.

Garážové státia (predmet dražby) sú súčasťou polyfunkčného bytového objektu s garážami, s.č. 3565, v k. ú. Karlova Ves, na Majerníkovej ulici č. 1 B. V LV č. 4493 sú garážové státia (predmet dražby) evidované ako súčasť nebytového priestoru č. 6, ktorý je nazývaný tiež garážový dom. Garážové státia sú v krytom, uzatvorenom a kontrolovanom vnútornom priestore (4 podzemné podlažia). Časť státí je na streche garážového domu, s prístupom cez kontrolovaný vstup, automatickú garážovú bránu. Garážový dom má spolu 183 státí.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti.

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by negatívne vplývali na využívanie nehnuteľnosti. Prístup k nehnuteľnosti je z miestnej komunikácie, ničím neobmedzený. Stavba, polyfunkčný bytový dom a jeho príslušenstvo, nevykazujú viditeľné technické vady a poruchy, ktoré by bránili spoľahlivému a bezpečnému užívaniu stavby. Neboli zistené mimoriadne riziká.

 

POPIS POZEMKOV

Pozemok, príslušenstvo k polyfunkčnému bytovému objektu, predstavuje zastavanú plochu a nádvorie, v intraviláne mesta, administratívnej časti Dlhé Diely. Pozemok je prístupný z dvoch strán, z verejnej komunikácie, Majerníkovej a Kresánkovej ulice. Na pozemku je postavený polyfunkčný bytový objekt s garážami, s.č. 3565. Pozemok je mierne svažitý so sklonom v smere zo severu na juh, s možnosťou napojenia na všetky rozhodujúce inžinierske siete. Lokalita pozemku v časti Dlhé Diely, v Bratislave, v mestskej časti Karlova Ves, Bratislava IV, je v primeranej dostupnosti širšieho aj historického centra Bratislavy, s možnosťou cesty autom, alebo prostriedkom MHD. Vzdialenosť autom do centra mesta je asi cca 10 - 15 min. jazdy autom, podľa aktuálnej dopravnej situácie. V dostupnej vzdialenosti sú terminály železničnej a autobusovej dopravy, odkiaľ možno použiť regionálne, nadregionálne, medzimestské, ako aj medzištátne železničné spojenie. Linky zastávok MHD sú vo vzdialenosti cca 200 m od polyfunkčného objektu, s.č. 3565, s garážami. Podľa LV č. 4493, k.ú. Karlova Ves, je spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru č. 6 k pozemku, vo veľkosti 342032/1130891. Spoluvlastnícky podiel úpadcu RELCO s.r.o., je vo veľkosti 12/183, z podielu nebytového priestoru č. 6 k pozemku. Každému garážovému státiu (spolu 183) v garážovom dome, vrátane garážových státí úpadcu, patrí podiel na pozemku o veľkosti podielu 1/183, z podielu NP č. 6 na dotknutých parcelách (342032/1130891). Ku každému garážovému státiu prislúcha rovnaká výmera pozemku 3,42 m2.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 4493 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné ťarchy:

 

Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na garáž č. 6, -4.p., Majerníkova 1 B v podiele 13/183 podľa §15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. podľa žiadosti zo dňa 25.03.2015, Z-6006/15.

 

Vyššie opísané ťarchy speňažením majetku v konkurze v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zanikajú.

 

Cena predmetu dražby zistená vyhotovením znaleckého posudku č. 8/2024 vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 05.03.2024 znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910377:

312.900,- EUR (slovom: Tristodvanásťtisíc deväťsto eur)

 

Najnižšie podanie:

250.320,- EUR (slovom: Dvestopäťdesiat tristodvadsať eur)

 

Minimálne prihodenie:

300,- EUR (slovom: Tristo eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

49.790,88  EUR (slovom: Štyridsaťdeväťtisíc sedemstodeväťdesiat eur a osemdesiat osem centov)

 

 

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 022024, dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 022024), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech Organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 022024), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Pozn.: Úpadca nie je platiteľom DPH, odpočet DPH ani prenos daňovej povinnosti nie je možný. Cena dosiahnutá vydražením je konečná cena, ktorá neobsahuje DPH.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: dňa 22.07.2024 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytovým domom so súp. č. 3565 na ulici Majerníkova 1/B v Bratislave-Karlova Ves.

Termín č. 2: dňa 24.07.2024 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytovým domom so súp. č. 3565 na ulici Majerníkova 1/B v Bratislave-Karlova Ves.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk. 

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

 

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

 

Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému spoluvlastníkovi predmetu dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom Notárskeho úradu Žabotova 2/B, 811 04 Bratislava.

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 27.06.2024

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.


 


Spät na oznamy