Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 03/2024

v zmysle ustanovenia § 17 v spojení s ust. § 22 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                        I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

sídlo:                                             Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                               36 865 265

IČ DPH:                                         SK2022911792

Zapísaný:                           v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436

sídlo kancelárie ZA kraj:            Revolučná 10, 010 01 Žilina

Zastúpený:                                   Mgr. Karina Nociarová, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:               

obchodné meno:                        DaS GROUP, a.s. „v konkurze“

sídlo:                                             Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina

IČO:                                               47 823 623

Zapísaný:                                      v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10834/L

 


Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 18.11.2021, sp. zn. 7K/15/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 225/2021 pod značkou záznamu K062996 dňa 24.11.2021, v právnej veci navrhovateľa – veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DaS GROUP, a.s. „v konkurze“, so sídlom Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina, IČO: 47 823 623 (ďalej len „Úpadca“), súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, zn. správcu S1341 (ďalej len „Pôvodný správca“).

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 07.03.2022, sp. zn. 7K/15/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 49/2022 pod značkou záznamu K014976 dňa 11.03.2022, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu, súd odvolal z funkcie Pôvodného správcu z funkcie a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“).

 

Listom zo dňa 29.06.2023 zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) (pôvodne Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina)  ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), zaradeného do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa ako súpisová položka majetku por. č. 6, zverejneného v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 23/2022 pod značkou záznamu K007143 dňa 03.02.2022 (ďalej len „Súpis OP“), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v uloženom záväznom pokyne.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:               Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušnej pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina 

 

Dátum dražby:                                                                        02.07.2024 (t.j. utorok)

Čas otvorenia dražby:                                                            09:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:             08:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                             08:55 hod. 

 

Pozn.: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Druhé kolo dražby.

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť, ktorá sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3975/2, o výmere 756 m2, druh pozemku: ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 160/756 k celku, nachádzajúci sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálnom území Žilina, zapísaný na liste vlastníctva č. 7173 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom (ďalej len ako „Predmet dražby“).

 

Predmetom dražby nie sú priľahlé ani okolité pozemky a stavby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Pozemok, ktorý je Predmetom dražby je situovaný v zastavanom území mesta. Poloha je v území obchodno-priemyselnej zóny s objektami a prevádzkami areálov, vybudovanými v okolí Bánovskej cesty, neďaleko vodného toku rieky Rajčianka. Okolitú zástavbu tvoria objekty pre služby, skladovanie, individuálne radové garáže a iné technické objekty ľahkého, komunálneho charakteru. Pozemok je rovinatý, s možnosťou napojenia na verejný rozvod vody, zemného plynu, el. energie (prípojka vody nebola vybudovaná). Časť pozemku je pod nadzemným rozvodom VN v jeho ochrannom pásme.

 

Na pozemku je zhotovená vonkajšia úprava, spevnená plocha s bezprašným, asfaltovým povrchom. Parcela č. 3975/2 je výrazne pozdĺžneho tvaru. Využíva sa ako podružná príjazdová komunikácia, pokračujúca na p. č. 3964/41 a pokračuje na ostatných cudzích pozemkoch, k jednotlivým objektom a areálom, vo „vnútro blokovej zástavbe“, prevažne priemyselno-obchodného charakteru. Parcela č. 3975/2 susedí s cestným telesom z Bánovskej ulice. Do parcely č. 3975/2 sú v jej severnej a severovýchodnej časti, orientované vstupy do jednotlivých individuálnych, radových, prízemných garáží, v počte cca 13-15 garáží. Vzhľadom na veľký (nezistený) počet subjektov, ktoré cez parcely pešo, alebo automobilom prechádzajú a priestorové usporiadanie dotknutého územia, v dohľadne dobe nie je predpoklad iného využitia ako v čase ohodnotenia.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 7173 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva 110EX 257/18 na nehnuteľnosti od súdného exekútora JUDr. Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, pre oprávneného SUZANNE SK, s.r.o., M.R.Štefánika 71 Žilina, na pozemok C KN parc. č. 3975/2 ostatné plochy o výmere 756m2 - zákaz nakladania a scudzenia nehnuteľnosti - 2956/2018, podľa P 318/2018

 

Rozhodnutie o zriadení zál. práva č.100438405/2020 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na pozemok registra C KN parc.č.3975/2 ostatné plochy o výmere 756m2 - 1174/2020, podľa P 140/2020 (Z 1510/2020)

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 7173 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Rozhodnutie o zriadení zál. práva č.102585991/18 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na pozemok C KN parc.č.3975/2 ostatné plochy o výmere 756m2 -9553/18,409/19, Z-10484/18

 

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 110EX 257/18 na nehnuteľnosti od súdného exekútora JUDr. Peter Matejovie, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, pre oprávneného SUZANNE SK, s.r.o., M.R.Štefánika 71 Žilina, na pozemok C KN parc.č.3975/2 ostatné plochy o výmere 756m2 -417/19, Z-320/19

 

Rozhodnutie o zriadení zál. práva č.100739562/2020 pre Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,010 01 Žilina, zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať bez súhlasu správcu dane s predmetom zál. práva na nehnuteľnosti: parcela CKN 3975/2 o výmere 756 m2, ostatná plocha - 2157/20, Z 1510/2020

 

Iné údaje:

Bez zápisu.

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.  7173, týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva a exekučné záložné práva/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené/vymazané z predmetného listu vlastníctva.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 34/2023 zo dňa 08.12.2023 vyhotoveným znalcom: Ing. arch. Ivanom Bušovským, miesto výkonu činnosti Tehelná 233/20, 831 03 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 910377:

10.912,- EUR (slovom: desaťtisícdeväťstodvanásť eur)

 

Najnižšie podanie:

9.275,20 EUR bez DPH (slovom: deväťtisícdvestosedemdesiatpäť eur a dvadsať eurocentov)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

2.782,56 EUR (slovom: dvetisícsedemstoosemdesiatdva eur a päťdesiatšesť eurocentov)

 

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)    v hotovosti zložená do pokladne organizátora dražby alebo k rukám organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b)    vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0048 2053 4751, SWIFT/BIC: SUBASKBX, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 032024), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c)    bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0048 2053 4751, SWIFT/BIC: SUBASKBX, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 032024), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

d)    bankovou zárukou (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 

Pozn.: Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK48 0200 0000 0048 2053 4751, SWIFT/BIC: SUBASKBX, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 032024), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Upozornenie: Predmet dražby sa speňažuje mimo režim DPH podľa ust. § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a preto nemôže ani vydražiteľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty dosiahnuť odpočet DPH z ceny dosiahnutej vydražením.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: dňa 21.06.2024 (t.j. piatok) o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na začiatku ulice Bánovská cesta 10.

Termín č. 2: dňa 24.06.2024 (t.j. pondelok) o 11:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na začiatku ulice Bánovská cesta 10.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom vopred, najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk. 

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

 

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon č. 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 10.06.2024

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.


 


Spät na oznamy