Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“), správca konkurznej podstaty úpadcu ZLATNER spol. s r. o., so sídlom Hronská 5985/6A, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 11.06.2024 druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 230/2023 pod zn. záznamu K068023 dňa 04.12.2023 pod súpisovou položkou majetku s por. č. 10.

Predmet speňaženia

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je hnuteľný majetok Úpadcu: Mostový žeriav ITECO-ABUS, výrobca/značka: ITECO TERIAVY s.r.o., rok výroby: 2011, stav opotrebovanosti: primerane veku; súpisová hodnota (aj mena): 15.000,- Eur (ďalej len „Predmet speňaženia“).

 Spôsob speňaženia

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a doplnení (ďalej len „ZKR“).

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a doplnení (ďalej len „Občiansky zákonník“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky záujemcu o Predmet speňaženia opatrenej vlastnoručným podpisom, s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny, údajov záujemcu (pri FO – meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, prípadne miesto podnikania a IČO, a pri PO – obchodné meno, sídlo a IČO), kontaktných údajov záujemcu (e-mail, tel. č.) a čísla účtu záujemcu a zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. najneskôr dňa 25.06.2024.

Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť iba jednu ponuku na Predmet speňaženia. V prípade podania viacerých ponúk rovnakým záujemcom sa na neskoršie doručenú ponuku neprihliada.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:

(i)                  ponuka záujemcu nebola správcom vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)                záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)              víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Obhliadka Predmetu speňaženia sa bude konať dňa 17.06.2024 o 09:00 hod., pričom stretnutie záujemcov sa uskutoční pred sídlom Úpadcu na Hronská 6A, Levice. Záujemcovia sú povinní najneskôr dva dni vopred oznámiť správcovi záujem o obhliadku e-mailom na bratislava@irkr.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 908 122 228.

Kúpna cena

O víťazstve v príslušnom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu v danom kole ponukového konania za Predmet speňaženia.

Kúpna cena ponúknutá v ponuke sa považuje za kúpnu cenu bez DPH, a to bez ohľadu na spôsob jej uvedenia. Úpadca nie je platcom DPH.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, Správca bezodkladne vyzve všetkých záujemcov, ktorí predložili tieto ponuky, na zvýšenie ponúk v lehote do piatich (5) kalendárnych dní, pričom ako víťaznú Správca vyhodnotí najvyššiu dodatočne predloženú ponuku. V prípade, ak z dodatočne predložených ponúk budú dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk alebo v prípade, ak ani jeden z vyzvaných záujemcov nenavýši svoju ponuku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr v pôvodnej lehote na predkladanie ponúk.

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zábezpeky, Správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK84 0200 0000 0033 7773 1659, vedený vo VÚB, a. s. (ďalej len „Účet“).

Vyhodnotenie ponukového konania

Ponukové konanie správca vyhodnotí do piatich (5) pracovaných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk, resp. od uplynutia dodatočne stanovenej lehoty na predkladanie navýšených ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.

V prípade, ak bude druhé kolo ponukového konania neúspešné, správca vyhlási tretie kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, a to až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí iný záväzný pokyn.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za  Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v správcom stanovenej lehote alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

Záverečné ustanovenia

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a doplnení.

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodov kedykoľvek zrušiť.

Podrobnejšie informácie ohľadom ponukového konania a o Predmete speňaženia poskytne správca telefonicky a na tel. č.: +421 908 122 228 alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 25.06.2024 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – MOSTOVÝ ŽERIAV“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. – správcaSpät na oznamy