Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 10.11.2023

 

Predmet speňaženia:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu ROTOX LT MARTIN, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 46 975 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58248/L (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 10.11.2023 v súlade s ustanovením § 167q v spojení s ust. § 167p a ust. § 106h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 14/2023 pod značkou záznamu K004208 dňa 20.01.2023 pod súpisovými položkami majetku por. č. 2 a 4 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku Úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, ktorý sa bude speňažovať v ponukovom konaní, pričom predmetom speňaženia je súbor majetku (peňažných pohľadávok) vcelku, a to nasledovných položiek:


Súpisová položka majetku por. č. 2:

Peňažná pohľadávka:

Dlžník:   E D I L A N spol. s r.o., so sídlom Pribinove sady 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 592 384;

Právny dôvod vzniku: kúpna cena za dodanie tovaru v súlade s vystavenou faktúrou č. 20190909;

Celková suma (aj mena): 98,40 EUR;

Súpisová hodnota (aj mena): 98,40 EUR;


Súpisová položka majetku por. č. 4:

Peňažná pohľadávka:

Dlžník: r o t , s.r.o., so sídlom Kamenná 91, 010 01 Žilina, IČO: 31 631 240;

Právny dôvod vzniku: kúpna cena za dodanie tovaru v súlade s vystavenou faktúrou č. 20210223;

Celková suma (aj mena): 10,80 EUR;

Súpisová hodnota (aj mena): 10,80 EUR;

(ďalej len „Predmet speňaženia“)


Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a § 167q ZKR v spojení s ustanovením § 167p ZKR za podmienok stanovených nižšie.

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.


Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.


Podmienky ponukového konania:

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na adrese: zilina@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) predloženie vlastnoručne podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov), obsahujúcej sumu odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zálohy na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom záloha musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 24.11.2023 do 16:00 hod., vo výške celkovej ponúknutej odplaty za Predmet speňaženia (ustanovenie § 167q ods. 1 ZKR v spojení s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR).


Ponúknutá odplata musí dosahovať minimálnu výšku 87,36 Eur, ktorá je pre prvé kolo vyhláseného ponukového konania určená vo výške 80% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia.


Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na bankový účet uvedený v doručenej ponuke, ak

         i.            ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

       ii.            záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

     iii.            ponuka záujemcu nebola určená ako víťazná na základe žrebu Správcu z dôvodu predloženia rovnakej ponuky viacerými záujemcami.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.


Odplata:

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia, ktorá musí dosahovať minimálnu výšku 87,36 Eur, ktorá je pre prvé kolo vyhláseného ponukového konania určená vo výške 80% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bude určená žrebom Správcu.

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zálohy, Správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zálohy, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra Banka, a. s. (ďalej len „Účet”).


Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam.

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

V prípade, že sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v prvom kole ponukového konania, Správca je povinný zorganizovať druhé kolo ponukového konania.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia ako „stojí a leží,“ spoločne s dokumentáciou, ktorou Správca disponuje a o ktorú prejaví záujem.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.


Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.


Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.


Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 24.11.2023 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ROTOX LT MARTIN, s.r.o. – PREDAJ POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.


Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek zrušiť.


I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy