Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 10.11.2023

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1436 (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu SB hotels s. r. o. v konkurze, so sídlom 17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 46 546 707, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:40577/R (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 10.11.2023 na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) ako príslušného orgánu, tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 22/2022 pod zn. záznamu K006788 dňa 02.02.2022 a v doplnenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 185/2022 pod zn. záznamu K055894 dňa 27.09.2022 pod súpisovou položkou majetku por. č. 87 (ďalej len „Súpis OP“). V Súpise OP bol zapísaný okrem Predmetu speňaženia aj iný majetok, ktorý však nie je predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní.

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je výlučne nasledovný majetok Úpadcu zapísaný v súpise OP, a to:

Súpisová položka majetku por. č. 87:

Peňažná pohľadávka:

Dlžník: Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Hraničná 4826/12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka z titulu náhrady škody

Celková suma (aj mena): 2.315.995,36 Eur

Súpisová hodnota (aj mena): 231.599,54 Eur

(ďalej len „Predmet speňaženia“) 

Predmet speňaženia je zároveň predmetom súdneho konania vedenom na Mestskom súde Bratislava III pod sp. zn. 22Cbi/177/2021.

Listom zo dňa 03.11.2023 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nižšie uvedených podmienok.

 

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženie v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) o zmluve o postúpení pohľadávky.


Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na webovom sídle Správcu (www.irkr.sk).

 

Podmienky ponukového konania:

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na bratislava@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) predloženie podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov) a Predmetu speňaženia, obsahujúcej sumy odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Pohľadávky ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 10.000,- Eur na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. dňa 24.11.2023 do 16:00 hod.

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)                záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávky dôjde k zaplateniu pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia alebo jej časti, uspokojená pohľadávka alebo jej časť už nebude predmetom postúpenia, pričom Správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávky. V prípade zániku pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia v celom rozsahu sa ponukové konanie zrušuje a víťaznému záujemcovi bude vrátená zložená zábezpeka, prípadne zaplatená odplata, v celom rozsahu.


Odplata:

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia s podmienkou splnenia minimálnej ponuky na odplatu za Predmet speňaženia.

Pre tretie kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej odplaty záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 10 % istiny Predmetu speňaženia, t. j. sumy vo výške minimálne 231.599,54 Eur. Všetky ponúknuté odplaty v hodnote nižšej ako 10 % výšky istiny Predmetu speňaženia budú Správcom odmietnuté.

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia s podmienkou splnenia minimálnej ponuky na odplatu za Predmet speňaženia, a bez potreby jej ďalšieho schválenia zo strany Zabezpečeného veriteľa pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávky s víťazným záujemcom.

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, úhradu odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet v tvare IBAN: SK15 1111 0000 0014 2882 4005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca upovedomí Zabezpečeného veriteľa o vyhodnotení ponúk a oznámi Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku.

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia s tým, že musí byť splnená podmienka minimálnej ponuky na odplatu stanovená pre tretie kolo ponukového konania. Schválenie Zabezpečeným veriteľom sa nevyžaduje.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka spĺňala podmienky minimálnej ponuky pre prvé kolo ponukového konania, Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný  záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný sa obrátiť na Príslušný orgán s návrhom na udelenie nového záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šolésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 24.11.2023 do 16.00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – SB hotels s. r. o. v konkurze – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy