Vyhlásenie 1. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 04.10.2023

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom  registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca konkurznej podstaty úpadcu EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze, so sídlom Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30496/T (ďalej len „Úpadca“), na základe nového záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom zo dňa 22.09.2023

 

vyhlasuje dňom 04.10.2023


prvé kolo opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku (súbor pohľadávok) Úpadcu

 

tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, sp. zn. B 3608 vedená Mestským súdom v Prahe (ďalej aj ako „Zabezpečený veriteľ“ a „Príslušný orgán“), ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 103/2022 pod značkou záznamu K031651 dňa 30.05.2022 (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty UCB“), zapísaného pod súpisovými položkami majetku por. č. 538. až 578., 625. až 629., 631. a 632. V Súpise oddelenej podstaty UCB bol okrem Predmetu speňaženia, ktorý sa v tomto ponukovom konaní speňažuje ako súbor pohľadávok, t.j. jeden celok, zapísaný aj iný majetok, resp. ďalšie pohľadávky, ktoré však nie sú predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je výlučne nasledovný súbor majetku Úpadcu:

 

Súp. zlož. por. č.

Druh súp. pol. majetku

Opis súp. pol. majetku

Dlžník

Celková suma v EUR

538.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2003018

ILKOTRADE  KFT, SOLTESZ NAGY KALMAN 24, 3530 MIŠKOLC, Maďarsko

IČO: 10422384

0,10

539.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101015

ILKOTRADE  KFT, SOLTESZ NAGY KALMAN 24, 3530 MIŠKOLC, Maďarsko

IČO: 10422384

11.338,00

540.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

5.100,00

541.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

4.680,00

542.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

4.030,00

543.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

3.771,00

544.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

2.676,00

545.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

2.080,00

546.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

2.041,85

547.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

2.036,00

548.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.840,00

549.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.525,40

550.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.312,20

551.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.300,00

552.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.281,00

553.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

905,00

554.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

805,20

555.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

780,00

556.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

780,00

557.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

725,85

558.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

720,00

559.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

600,00

560.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

553,00

561.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

400,00

562.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

360,00

563.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-015

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

309,39

564.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-017

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

12.585,26

565.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-017

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

6.235,34

566.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-017

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

3.302,09

567.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-017

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.014,66

568.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-021

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

14.000,00

569.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-021

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

10.650,00

570.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-021

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

8.000,00

571.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-021

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

6.850,00

572.

Peňažná pohľadávka

refundácia podľa dokladu č.  BUNI17-021

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

1.350,00

573.

Peňažná pohľadávka

refakturácia služieb v súlade s faktúrou č. FO1704008

GRAAKJAER  A/S,Fabersvej 15, 7500 Holstebro, Dánsko, IČO:  19300404

600,43

574.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2010043

FLEISCHEXPORT s.r.o., Nová cesta 626/13, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 46096531

642,96

575.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO1912071

el-Sol, s.r.o., Cintorínska 375, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47420910

18.661,26

576.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012071

el-Sol, s.r.o., Cintorínska 375, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47420910

102,40

577.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101040

el-Sol, s.r.o., Cintorínska 375, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47420910

102,76

578.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2102024

el-Sol, s.r.o., Cintorínska 375, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 47420910

54,68

625.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012073

Kometa 99 ZRT, Pécsi u. 67-69, 7400 Kaposvár, Maďarsko, IČO: 14-10-300239

557,94

626.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2101033

Kometa 99 ZRT, Pécsi u. 67-69, 7400 Kaposvár, Maďarsko, IČO: 14-10-300239

577,11

627.

Peňažná pohľadávka

zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 06.07.2020

Z/S PUMPURI, Ciravas pagasts, Aizputes novads Latvija LV-3453, Lotyšsko

IČO: 42101024829

727,20

628.

Peňažná pohľadávka

zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 06.07.2020

Z/S PUMPURI, Ciravas pagasts, Aizputes novads Latvija LV-3453, Lotyšsko

IČO: 42101024829

2.248,78

629.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO1806036

NIDALAV DOO NOVI SAD, Hajduk Veljkova 11/I/105, 21000 Novi Sad, Srbsko

IČO: 106285323

80,11

631.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO1810030

Firma Transportowa "Mauro" Malgorzata Piotrowska, Tadeusza Rejtana 32 M5,  64-100 Leszno, Poľsko IČO:301248974

98.834,10

632.

Peňažná pohľadávka

dodanie tovaru v súlade s vyúčtovacou  faktúrou č. FO2012004

Ing.  Martin Nosáľ, Námestie mieru 1394/9, 96212 Detva, 50193015

115,20

 

(pohľadávky pod 538. až 578., 625. až 629., 631. a 632. ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia ako jeden celok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

 

V prípade, že sa v prvom kole opakovaného ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca sa v súlade s uloženým záväzným pokynom obráti na Príslušný orgán so žiadosťou o uloženie nového záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia.

 

Vyhlásenie ponukového konania:


Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania. Dňom vyhlásenia ponukového konania je deň vyhlásenia uvedený v oznamoch. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni vyhlásenia ponukového konania, t.j. dňom 05.10.2023.


Podmienky ponukového konania:


Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk .

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie vlastnoručne podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov), obsahujúcej sumu odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- EUR na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:

 

(i)               ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)             záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)           víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Odplata:


O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia, túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, úhrady odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK25 1111 0000 0014 2713 3018, SWIFT/BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží Zabezpečenému veriteľovi  ako Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Zabezpečený veriteľ predloženú víťaznú ponuku neschvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil Zabezpečený veriteľ, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu  ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávok, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu za Predmet speňaženia nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať .

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení OZ, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Zabezpečený veriteľ je oprávnený záväzný pokyn zmeniť alebo odvolať za predpokladu, že takýto prejav vôle bude vykonaný v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR, prípadne ďalšími súvisiacimi predpismi a tento prejav vôle nadobudne účinnosť skôr, ako dôjde k realizácii obsahu záväzného pokynu.

 

Správca je oprávnený kedykoľvek v priebehu ponukového konania aj bez uvedenia dôvodu zrušiť prebiehajúce kolo ponukového konania, ak je to nevyhnutné pre splnenie jeho povinnosti konať s odbornou starostlivosťou. Správca bezodkladne zruší prebiehajúce kolo ponukového konania vždy, keď ho o to písomne požiada Zabezpečený veriteľ.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 19.10.2023 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – súbor pohľadávok – EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ“.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy