Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 16.06.2022

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca v konkurznej veci úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze, so sídlom Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2816/T (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 16.06.2022 na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, tretie kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UNEX Slovakia, a.s. - pôvodne UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj ako "Zabezpečený veriteľ"), ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 97/2021 pod značkou záznamu K024083 dňa 21.05.2021, zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. por. č. 184 až 188, ktorý sa speňažuje ako jeden súbor hnuteľných vecí.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:

 

(i)         súpisová zložka majetku por. č. 184 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.: 40599, dátum zaradenia 10/2016;

(ii)       Súpisová zložka majetku por. č. 185 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.: 40611, dátum zaradenia 01/2018;

(iii)     Súpisová zložka majetku por. č. 186 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.: 40615, dátum zaradenia 05/2018;

(iv)      Súpisová zložka majetku por. č. 187 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.: 40616, dátum zaradenia 05/2018;

(v)        Súpisová zložka majetku por. č. 188 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.: 40617, dátum zaradenia 05/2018;

 

(hnuteľné veci (i) až (v) vyššie ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie, a to ako jeden súbor hnuteľného majetku (hnuteľných vecí).

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade s uloženým záväzným pokynom zorganizuje štvrté kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí správcovi iný záväzný pokyn na speňaženie tohto majetku.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu a k Predmetu speňaženia, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej (a) bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky), (b) budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (c) bude uvedená kúpna cena, ktorú záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 30.06.2022 do 16:00 hod.

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)              záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)            víťazná ponuka nebola schválená zabezpečeným veriteľom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia, túto predložiť zabezpečenému veriteľovi na schválenie a súčasne zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol. s r.o. na vedomie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK59 0900 0000 0051 8677 8285, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku Za Predmet speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží zabezpečenému veriteľovi na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V tejto lehote Správca predloží víťaznú ponuku za Predmet speňaženia na vedomie aj zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol. s r.o. Zabezpečený veriteľ  schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že zabezpečený veriteľ predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý Predmet speňaženia.

 

V prípade neschválenia víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom je Správca povinný zorganizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil zabezpečený veriteľ, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 30.06.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. – PREDAJ BRÚSKY“.

 

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy