PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 3. KOLO

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., úpadcu GSL – Co, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 25.05.2022, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, tretie kolo ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu, ktorý pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí, (iii) peňažných pohľadávok; ich presná špecifikácia je uvedená v podmienkach ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu.

 

Podmienky ponukového konania poskytne správca v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu (presov@irkr.sk) alebo v listinnej podobe v kancelárii správcu v Bratislavskom kraji na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod., na základe žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania a po úhrade poplatku vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) bez DPH, t.j. 240,- € (slovom: dvestoštyridsať eur) s DPH.

 

V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

 

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         emailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

 

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať na adresu sídla správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 2K/3/2018 S1436, pričom ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 13.06.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke, na prednej strane ktorej sú záujemcovia povinní uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – predaj podniku – GSL – Co, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ!!!“.

 

Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

                                        

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy