Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130)

 

Správca úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 20.05.2022 prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku.

 

Predmet speňaženia:

 

hnuteľná vec: Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130, výrobca TOS Varnsdorf, a.s., ČR, inventárne číslo 051252, výrobné č. 0201, dátum zaradenia 30.09.1998; majetok vo vlastníctve tretej osoby: AVANA s.r.o., so sídlom Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, IČO: 50 576 500; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 150 000,00 EUR  (ďalej len „Stroj“);

 

ktorá bola správcom zaradená do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa DIAGO SF, s.r.o., so sídlom Železničná 7, 977 01 Brezno,  IČO: 36 037 443 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“, príp. „Príslušný orgán“), ktorý bol dňa 10.09.2018 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 174/2018 pod značkou záznamu K066869 v znení aktualizácie súpisovej hodnoty zverejnenej v Obchodnom vestníku MS SR č. 88/2022 dňa 09.05.2022 pod značkou záznamu K027066 v spojení so zverejnením oznámenia o výmaze spornej poznámky v Obchodnom vestníku MS SR č. 154/2021 dňa 11.08.2021 pod K039741 (pôvodný zápis v súpise bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 234/2017 dňa 08.12.2017 pod zn. záznamu K043893). Dňa 27.04.2022 Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Stroja za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Stroj v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Stroj sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Stroj správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu. 

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.

 

Stroj je toho času umiestnený v prevádzkových priestoroch spol. UDS Machinery s.r.o., IČO: 502 730 606, na ul. Daxnerova 756 v Tisovci.  Za účelom obhliadky Stroja je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na www.zilina@irkr.sk najmenej dva pracovné dni vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Stroj, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 08.06.2022.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Stroj a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo

(iii)             víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Najnižšie podanie v rámci ponukového konania bude predstavovať sumu 50.000,- Eur. V prípade, že správcovi bude doručená ponuka, ktorá nebude dosahovať aspoň najnižšie stanovené podanie, na takúto ponuku sa nebude prihliadať.

   

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Stroj, ktorú je Správca povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu.  

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Stroj, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Stroj a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej veci. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku neschvaľuje.  

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Stroj, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Zabezpečeným veriteľom.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná a bola schválená Zabezpečeným veriteľom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty a dlhšia ako tridsať (30) kalendárnych dní.  

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Stroj nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.

 

Všetky náklady priamo alebo nepriamo súvisiace s demontážou Stroja a jeho prevozom z miesta, na ktorom sa nachádza, znáša v celom rozsahu úspešný záujemca a tieto nie sú zahrnuté v kúpnej cene.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Stroj v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 08.06.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „CSMT - PREDAJ STROJA“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy