Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu  

SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka

 

Predmet speňaženia:

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 17.01.2022 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:

 

Peňažná pohľadávka: Dlžník: Seong Duk Lee, nar. 12.10.1969, podľa zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina jediný štatutárny orgán (konateľ) Úpadcu, so vznikom funkcie konateľa Úpadcu od 27.11.2012, ktorý je cudzincom - občanom Kórejskej republiky, s trvalým pobytom v domovskej krajine Dongsinzcha Apt. 202-1702, Hyunhwa – Ri, Anjoong-Up, Kyunggi, Kórejská republika, s udeleným povolením na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, Ametystová 620/3, 010 09 Žilina – Bytčica (ďalej len „Dlžník“). Právny dôvod vzniku: Pohľadávka Úpadcu vo výške 436.149,17  Eur z titulu nároku Úpadcu na náhradu škody voči Dlžníkovi spôsobenej Úpadcovi v období predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu na majetok Úpadcu porušením povinností vyplývajúcich Dlžníkovi z výkonu funkcie konateľa Úpadcu podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Pohľadávka Úpadcu voči Dlžníkovi je predmetom súdneho sporu o zaplatenie vedeného pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 43Cbi/1/2021, iniciovaného počas konkurzu žalobou podanou správcom Úpadcu dňa 05.01.2021 (ďalej len „Súdny spor“). Súpisová hodnota (aj mena): 13.084,48  Eur (ďalej len „Pohľadávka“).

 

Pohľadávka, t.j. predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní, nie je judikovaným nárokom Úpadcu voči Dlžníkovi (pozn. Pohľadávka toho času tvorí predmet prebiehajúceho Súdneho sporu).  

 

Správca zapísal Pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 228/2021 pod značkou záznamu K064246 dňa 29.11.2021 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod por. č. 13 podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) (majetok, ktorý patril Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu).

 

Na zasadnutí konanom dňa 10.12.2021 (písomné hlasovanie per rollam) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 4/2022 pod značkou záznamu K000729 dňa 07.01.2022) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávky za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Pohľadávku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávku v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávke, k vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) na ponúknutú odplatu za Pohľadávku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 01.02.2022.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

(iv)              najneskôr do uzatvorenia zmluvy o postúpení Pohľadávky s víťazným záujemcom dôjde k zaplateniu Pohľadávky v celom rozsahu (pozn. v prípade čiastočnej úhrady Pohľadávky nebude mať víťazný záujemca nárok na vrátenie sumy zloženej zábezpeky ako podmienky účasti v ponukovom konaní za predpokladu, že zvyšná (neuhradená) časť Pohľadávky bude dosahovať hodnotu rovnú, resp. vyššiu ako je suma zloženej zábezpeky, t.j. hodnotu rovnú, alebo vyššiu ako 2.000,- Eur).   

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok dôjde k zaplateniu Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní alebo jej časti, uspokojená Pohľadávka alebo jej časť už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok. V prípade zániku Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní sčasti, bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej časti Pohľadávky k jej celkovej sume. V prípade zániku Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní v celom rozsahu sa príslušné kolo ponukového konania zrušuje a víťaznému záujemcovi bude vrátená zložená zábezpeka v celom rozsahu.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku.

 

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Príslušnému orgánu na schválenie.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Pohľadávku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že Príslušný orgán nerozhodne o schválení alebo neschválení víťaznej ponuky v lehote podľa prechádzajúcej vety víťazná ponuka sa považuje za neschválenú a správca je povinný zorganizovať v poradí ďalšie kolo ponukového konania.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku, ktorá podlieha schváleniu Príslušným orgánom.

 

V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Písomné ponuky záujemcov o Pohľadávku v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do dňa 01.02.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy