Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 04/2021

 

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

obchodné meno:                        I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:       Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                   SK2022911792

Zapísaný:                                  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436          

Zastúpený:                                JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:    

obchodné meno:                        FADEN-SK, s. r. o. v konkurze

sídlo:                                        Zámocká 34, 811 08 Bratislava

IČO:                                        44 648 821

Zapísaný:                                  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 112208/B

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:               zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina

 

Dátum dražby:                                                    20.01.2022

Čas otvorenia dražby:                                         11:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:                               10:45 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:                      10:55 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Druhé kolo dražby (opakovaná dražba)

 

Predmet dražby:

 

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 

1.         Nebytový priestor č. 2, nachádzajúci sa 2. poschodí vo vchode č. 2 stavby – polyfunkčného domu so súpisným číslom 1355, postavenom na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2295/5 o výmere 387 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k celku a k nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach polyfunkčného domu a na pozemku reg. „C“, parc. č. 2295/5, o výmere 387 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 34376/80357, zapísaný na liste vlastníctva č. 8923 vedenom Okresným úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, k. ú.: Kysucké Nové Mesto,

 

2.         Pozemok parcely reg. „C“ parc. č. 2295/31, o výmere 230 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v okrese Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, k. ú.: Kysucké Nové Mesto, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 9363 vedenom Okresným úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, k. ú.: Kysucké Nové Mesto,

 

3.         Pozemok parcely reg. „C“ parc. č. 2295/32, o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v okrese Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, k. ú.: Kysucké Nové Mesto, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 9363 vedenom Okresným úrad Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre štát: Slovenská republika, okres Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, k. ú.: Kysucké Nové Mesto.

 

Predmet dražby sa nachádza vo výlučnom vlastníctve - Andrea Fujková, rod. Fujková, nar. 24.02.1997, trvale bytom Kukučínova 772, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika (ďalej len „Vlastník“), ktorý správca zapísal v súlade s uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 15.07.2021, sp. zn. 44Cbi/5/2017 o schválení zmieru podľa ust. § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu FADEN-SK, s. r. o. v konkurze, so sídlom Zámocká 34, 811 08 Bratislava, IČO: 44 648 821 ako súpisové položky majetku por. č. 4 až por. č. 6, ktorého doplnenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 152/2021 pod zn. záznamu K039177 dňa 09.08.2021.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

1. NEBYTOVÝ PRIESTOR

 

POPIS

Nebytový priestor č. 2 z sa nachádza na 1.poschodí (2.nadzemnom podlaží) polyfunkčného domu na ul. Športovej so súp. č. 1355, vchod 2, Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie Kysucké Nové Mesto. Bytový dom je situovaný v tzv. "starej časti " Kysuckého Nového Mesta", prístup z ul. Športovej.  Polyfunkčný dom je situovaný v blízkosti verejnej komunikácie (ul. Športová), v zastavanom území mesta.                     V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádzajú rodinné domy ako i stredná škola a športoviská - futbalový štadión.

 

Objekt má dve nadzemné podlažia, je postavený na rovinatom teréne. Do objektu sa vstupuje dvomi vstupmi.   V polyfunkčnom dome sa nachádzajú dva nebytové priestory, ktoré sú prístupné samostatnými vstupmi a samostatnými schodiskami. Zastavaná plocha pozemku parc. č. KNC 2295/5 je: 387 m2. Znalcom nameraná podlahová plocha ohodnocovaného nebytového priestoru je: 342,31 m2.

 

Vek objektu:

Objekt bol postavený na základe miestneho šetrenia a znaleckého posudku č. 11/2011 vypracovaného znalkyňou Ing. Kolenovou - v roku 1990 - nebol však užívaný. Podľa potvrdenia Mestského úradu Kysucké Nové Mesto sa objekt užíva od roku 1996. Veku nehnuteľnosti zodpovedá aj charakter nehnuteľnosť a použité materiály. V roku 2001 bola prekrytá terasa v I.NP (oznámenie k ohláseniu drobnej stavby ev.č. 1321/2001 - uvedené v ZP č. 11/2011 Ing. Kolenovej.

 

Polyfunkčný dom v čase obhliadky nebol užívaný. je pomerne v dobrom technickom stave. Vzhľadom na technický stav polyfunkčného domu a konštrukčný systém (murovaný z tradičných materiálov), stav prvkov krátkodobej a dlhodobej životnosti, uvažujem jeho životnosť 100 rokov.

 

Dispozičné riešenie :

Polyfunkčný dom má dve nadzemné podlažia. V každom nadzemnom podlaží je umiestnený jeden nebytový priestor. Ku každému nebytovému priestoru patrí samostatné schodisko cez obe podlažia. Ohodnocovaný je nebytový priestor na 2. nadzemnom podlaží. Rozdelený je na pozdĺžnu chodbu, z ktorej je prístup do dielní, kancelárií, skladov kuchynky a záchodov so sprchami. Objekt dobre prístupný aj pre prípadnú nákladnú dopravu.    

 

Technické riešenie polyfunkčného domu: Základy betónové s vodorovnou izoláciou. Pod I.NP sa nachádza technické podlažie výšky do 1,5 m, kde sú umiestnené rozvody inštalácií.  Zvislé konštrukcie - murované z tradičných materiálov. Vodorovné nosné konštrukcie  (stropy, preklady, vence …) sú monolitické železobetónové. Strecha rovná jednoduchá s lepenkovou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody, parapety. Podlahy sú keramické a PVC. Omietky vápenné hladké, keramické obklady v hygienických  priestoroch. Vybavenie v hygienických priestoroch je štandardné. Vonkajšia omietka je brizolitová, v časti keramický obklad. Schodisko je železobetónové. Okná drevené zdvojené. Vonkajšie dvere z kovových profilov. Vnútorné dvere hladké plné, niektoré zasklené, osadené do oceľovej zárubne. Rozvody vody, kanalizácie, el. inštalácie. Vykurovanie ústredné z centrálneho zdroja umiestneného mimo objektu, radiátory sú oceľové.

 

2. POZEMKY

 

Pozemky sa nachádzajú v okresnom meste Kysucké Nové Mesto, v jeho zastavanej časti. Druh pozemkov - zastavané plochy a nádvoria. Pozemky tvoria funkčný celok. Možnosť napojenia na inžinierske siete - vodu, el. energiu a kanalizáciu. Na pozemku parc. č. KNC 2295/5 sa nachádza polyfunkčný dom so súp. č. 1355. V blízkosti sú prostriedky hromadnej dopravy - autobus, železničná stanica. Vzhľadom o zvýšený záujem o kúpu pozemkov v Kysuckom Novom Meste a ich pretrvávajúci nedostatok uvažujem povyšujúci faktor - pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 8923 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby je pri Vlastníkovi Predmetu dražby ako účastníkovi právneho vzťahu por. č. 2 zapísané:

 

Poznámka - P 139/2021 - I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36865265 – Poznamenáva sa zapísanie do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov v konkurznej veci úpadcu FADEN-SK, s.r.o., v konkurze so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 44648821, vedenej pred OS súdom Žilina pod sp. zn. 5K/9/2016. Podľa ustanovenia § 76 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii iná osoba ako správca úpadcu nesmie pozemky previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na nich právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť ich hodnotu alebo likviditu na nebytový priestor na 2. poschodí vo vchode 2 polyfunkčného domu čs. 1355 postaveného na CKN p. č. 2295/5 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 34376/80357 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na CKN p. č. 2295/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2 - 1703/21

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 8923 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

 

2 Zmluva o zriadení predkupného práva č. V 902/14 z 05.08.2014 v prospech: FADEN-SK, s. r. o., IČO: 44 648 821 – 1017/14 -712/16

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 9363 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby je pri Vlastníkovi Predmetu dražby ako účastníkovi právneho vzťahu por. č. 2 zapísané:

 

Poznámka - P 139/2021 - I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36865265 – Poznamenáva sa zapísanie do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov v konkurznej veci úpadcu FADEN-SK, s.r.o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 44648821, vedenej pred OS súdom Žilina pod sp. zn. 5K/9/2016. Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii iná osoba ako správca úpadcu nesmie pozemky previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na nich právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť ich hodnotu alebo likviditu na a CKN p. č. 2295/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2, CKN p. č. 2295/32 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2 - 1703/21

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 9363 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

 

2 Zmluva o zriadení predkupného práva č. V 902/14 z 05.08.2014 v prospech: FADEN-SK, s. r. o., IČO: 44 648 821 – 1017/14 -712/16

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe zmluvného predkupného práva a poznámok neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú predmetné ťarchy v súlade s ust. § 30 Zákona o DD a Predmet dražby sa na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami. Vydražiteľ nadobudne Predmet speňaženia bez uvedených tiarch na ňom viaznucich. Všetky zápisy na príslušných listoch vlastníctva týkajúce sa tiarch /zmluvné predkupné právo a poznámky/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom z neho vymazané.  

 

Cena predmetu dražby zistená na základe znaleckého posudku č. 243/2021 vyhotoveného Ing. Martou Hoštákovou zo dňa 14.10.2021, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911172:

181.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatjedentisíc eur)

 

Najnižšie podanie:

153.850,- EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiattritisícosemstopäťdesiat eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

46.155,- EUR (slovom: štyridsaťšesťtisícstopäťdesiatpäť eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

 

a)  v hotovosti zložená do pokladne v sídle Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe v mieste konania dražby najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0051 4021 9365, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 042021), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0051 4021 9365, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 042021), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech Organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0051 4021 9365, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 042021), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Pozn.: Vlastník a Úpadcu nie sú platiteľmi DPH, odpočet DPH ani prenos daňovej povinnosti nie je možný.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 10.01.2022 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 1355 V Kysuckom Novom Meste, na adrese Neslušská cesta 1355, 024 01 Kysucké Nové Mesto;

Termín č. 2: 17.01.2022 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 1355 V Kysuckom Novom Meste, na adrese Neslušská cesta 1355, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. +421 908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

 

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR

 

Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému spoluvlastníkovi predmetu dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave, dňa 16.12.2021

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca


Spät na oznamy