Oznámenie o zrušení 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1436 (ďalej len „Správca“), vyhlásil dňom 26.11.2021 na základe záväzného pokynu Okresného úradu Žilina ako príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania, zverejnením v Obchodnom vestníku MS SR č. 226/2021 zo dňa 25.11.2021 pod zn. záznamu K063536 (ďalej len „Ponukové konanie“), na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu: Peter Takáč, nar. 13.01.1989, trvale bytom Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta (ďalej len „Úpadca“), tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 163/2021 pod zn. záznamu K042397 dňa 24.08.2021 pod súpisovou položkou majetku por. č. 5: Hnuteľná vec: Motocykel Suzuki Burgman 400, EČV: GA 814AI, VIN: JS1BW11110012897, stav: používané, súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- EUR (ďalej len „Motocykel“).  

 

Správca týmto oznamuje zrušenie Ponukového konania.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy