Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motocykel – dňom 26.11.2021

 

Predmet speňaženia:


I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu Peter Takáč, nar. 13.01.1989, trvale bytom Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 26.11.2021 na základe záväzného pokynu Okresného úradu Žilina ako príslušného orgánu (ďalej len „Príslušný orgán“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 163/2021 pod značkou záznamu K042397 dňa 24.08.2021 pod súpisovou položkou majetku por. č. 5 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, a to:

 

(i)     Súpisová položka majetku por. č. 5: Hnuteľná vec: Motocykel Suzuki Burgman 400, EČV: GA 814AI, VIN: JS1BW11110012897, stav: používané, súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- EUR

 

(ďalej len ako „Predmet speňaženia“).

 

Dňa 12.10.2021 Príslušný orgán uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 588 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetových portáloch www.autobazar.sk a www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky) a v ktorej budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 10.12.2021 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:

 

500,- Eur za Predmet speňaženia.

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola Správcom vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia s tým, že ponuka musí byť najmenej vo výške 75 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t. j. 1.500,- Eur.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zábezpeky, Správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto Správca oznámi Príslušnému orgánu.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK37 1111 0000 0068 5291 5005, vedený v UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku Správca oznámi Príslušnému orgánu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola Správcom vyhodnotená ako víťazná, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne Správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 10.12.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Peter Takáč – PREDAJ MOTOCYKLA“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek zrušiť.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 

 


Spät na oznamy