OZNÁMENIE O DRAŽBE

č. 2/2021

 

Spoločnosť triple services s.r.o ako dražobník v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 ods. 3 ZoDD.

 

Dražobník:

Obchodné meno:                        triple services s.r.o.

Sídlo:                                         Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa, Slovenská republika

Zapísaná:                                   v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka 46992/T

IČO:                                         50 824 431

DIČ:                                        2120547000

IČ DPH:                                   SK2120547000

 

Navrhovateľ dražby: 

Obchodné meno:                        I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

Zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR, značka správcu

S 1436

Sídlo:                                        Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaná:                                   v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 841/B

IČO:                                           36 865 265

DIČ:                                           2022911792

IČ DPH:                                     SK2022911792

 

úpadca:                                     B.O.S. Slovakia, a.s.

Sídlo:                                        Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Zapísaná:                                 v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10452/P

IČO:                                           35 810 907

 

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2R/4/2013, zo dňa 23.10.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „úpadca“),.Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č.  209/2013  zo dňa 29.10.2013 pod položkou K019240.

 

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2R/4/2013, zo dňa 07.02.2014 bola ustanovená do funkcie správcu úpadcu spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 868 671, značka správcu S 1436. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 31/2014 zo dňa 14.02.2014 pod položkou K003040.

 

Správca v zmysle ust. § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) koná v mene a na účet úpadcu, a počas konkurzu speňažuje majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 40 ods. 2 ZKR.

 

Zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005  ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZKR udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 6/2014 pod položkou K000374 dňa 10.01.2014, formou dražby v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. b) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 5 a 6 ZKR, za podmienok uvedených v záväznom pokyne.

 

Miesto konania dražby:      Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková

                                           Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava - Nové mesto

                                              

Dátum konania dražby:      08.11.2021          

 

Čas otvorenia dražby:         10:00  

 

Dražba:                                 1.kolo dražby

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 4760, vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres: Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka,  katastrálne územie Dúbravka a to:

-          byt č. 1 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu so súp. č. 3480 (polyfunkčný dom), na ulici Agátová, orientačné číslo vchodu 7/E, postavenom na pozemku – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. KN-C 3422/8;

-          Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parcela registra „C“ s parc. č. KN-C3422/8 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 242 m2), vo veľkosti 5939/144813 k celku.

(ďalej len ako „predmet dražby“)

Vlastník predmetu dražby: B.O.S. Slovakia, a.s., t.j. úpadca.

 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží vo výlučnom vlastníckom podiele: 1/1

 

Opis a stav predmetu dražby:

UMIESTNENIE STAVBY A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: Bytový komplex 7A – 7H, ktorého objekt so súp.č. 3480 je súčasťou sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Dúbravka, bol daný do užívania v roku 2010 podľa záznamu na LV (Rozhodnutie o pridelení súpisného a orientačného čísla stavby pod.č.j. SU/12035/6026/2010/Mi zo dňa 16.12.2010). Obytný dom radového typu je situovaný na pozemku parc.č. 3422/8, s jedným vstupom a výťahom je postavený v novšej zástavbe bytových domov (komplexov o niekoľkých domoch) na okraji urbanizovaného územia mesta, s dobrým prístupom na zástavku MHD (konečná električiek a autobusov). V okolí domu prevláda zástavba bytových domov a objektov s občianskou vybavenosťou v rozsahu mestskej časti, s doplnkovými funkciami mestského významu.

ZATRIEDENIE STAVBY : Na liste vlastníctva je stavba vedená ako druh stavby 22 – polyfunkčná budova s vydaným súpisným číslom, so zápisom jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome. JKSO: 803 5 Domy obytné netypové KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE DOMU: Obytný dom je dispozičné riešený ako bytový dom schodiskového typu s výťahom. Vstup do domu je priamo z upraveného terénu, popod dom je vjazd do garážového domu v strede obytného komplexu, tvoriac vecné bremeno na LV. Dom má domovú vybavenosť v rozsahu pivníc na poschodiach a dva nebytové priestory v parteri objektu, príslušenstvom bytového domu sú prístupové chodníky k domu a všetky prípojky od domu k verejným inžinierskym sieťam. STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Spodná stavba domu je na základoch skeletového typu s vodorovnou hydroizoláciou. Nosné murivo je zrealizované zo železobetónových stavebných materiálov, so zateplením. Stropy sú rovné. Vnútorné omietky sú prevedené ako vápennocementové hladké. Povrchové úpravy spoločných priestorov sú vápenné omietky, povrchová úprava schodiskových stupňov je keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, a exteriérové dvere sú hliníkové s el. vrátnikom na čip pre otváranie.

SPOLOČNÉ ČASTI. ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO DOMU: S vlastníctvom bytu je spojené i spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva domu. Uvedené spoločné časti a zariadenia bytového domu sú v spoluvlastníckom podiele vlastníka bytu č. 1, ktorého veľkosť predstavuje 5939/144813.

VEK BYTOVÉHO DOMU : Vek domu je určený dokladom ku dňu ohodnotenia na 11 rokov (rok dania domu do užívania - rok 2010). Technický stav domu je primeraný hlavne jeho veku. Na dome je vykonávaná bežná údržba. Byt je v pôvodnom stavebnotechnickom stave.

POPIS BYTU Č. 1:

UMIESTNENIE A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE BYTU: Jedná sa o dvojizbový byt, ktorý sa nachádza na 1.poschodí/2.NP. Vo vchode s orientačným číslom 7E sa nachádza 24 bytov. Byt pozostáva z obytných miestností a príslušenstva s orientáciou na dve strany. Príslušenstvo bytu je zádverie, WC, kúpeľňa, šatník, kuchyňa, chodba, pivnica č. 1 na 1.NP. Byt má loggiu a balkón.

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS BYTU: Byt pozostáva z plávajúcej podlahy, keramickej dlažby a obkladu bežného štandardu, plastové okná s int. žalúziami. V kuchyni je atypická kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou batériou so zabudovanými spotrebičmi. V kúpeľni sú inštalované príslušné zariadenia (sanita keramická, klasická batéria, sprchový kút s hornou ružicou, WC je so zabudovanou nádržkou) vo vyššom štandarde. V byte je zrealizovaný rozvod studenej a teplej vody, rozvod TÚV je z vlastného zdroja cez plynový kotol Wiessmann do oceľových doskových radiátorov, rozvod svetelnej elektroinštalácie s elektromerom, rozvod slaboprúdového rozvodu - televízie, domového vrátnika so zvončekom.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

 

a)      Vecné bremená

-          Vecné bremeno v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákoníka spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parc.č. 3422/8 do stavebného objektu podzemných garáží postavených na parc.č. 3422/148 zo strany SO 103 Polyfunkčného domu C, sekcia C4 v časti prepojenia podzemného garážového kompelxu príjazdovou rampou, situovanou pod objektom medzi modulovými osami 1-2, podľa V-34450/08 zo dňa 15.12.2008

 

b) Záložné práva

-          3 Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653, na byt č.1, 1.p., Agátová, podľa V- 25901/10 zo dňa 21.10.2010

3 Záložné právo v prospech: Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, IČO 35776005 na pozemok parc.č. 3422/8 a rozostavanú stavbu na parc.č. 3422/8, podľa V-16091/08 zo dňa 5.6.2008 - Vz 11427/08, (Zmluva o postúpení pohľadávky, Z-16585/13)

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez záložených práv (tiarch) na ňom viaznucich v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ust.§ 8 ZKR. Vecné bremeno (ťarcha) pri vydražení prechádza na vydražiteľa predmetu dražby (nejde o zabezpečovacie právo podľa ust. 8 ZKR a preto nezaniká podľa ust. § 93 ods. 2 ZKR).

 

      c)    Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby:

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa Predmetu dražby.

 

      d)    Vecné bremená viaznuce na Predmete dražby:

Nie sú známe žiadne vecné bremena týkajúce sa Predmetu dražby s výnimkou zákonného vecného bremena zapísaného na príslušnom liste vlastníctva

 

      e)    Iné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby:

              Nie sú známe žiadne iné skutočnosti viaznuce na Predmet dražby

 

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 103/2021, ktorý vypracovala: Ing. arch. Iveta Horáková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov pod ev. č. 934807. Dátum vypracovania znaleckého posudku 17.08.2021     

 

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku:        164.000,- €

 

Najnižšie podanie:                                                                 164.000,- €

 

Minimálne prihodenie:                                                            1.000,- €

 

Výška dražobnej zábezpeky:                                                 49.200,- €

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

a) originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka,

b)  hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,

c)  originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,

d) originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)       bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu, IBAN: SK 25 1111 0000 0014 2883 7017 vedený v UniCredit Banke, a.s., variabilný symbol 022021,

b)      v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,

c)       banková záruka,

d)      notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

Lehota na zložene dražobnej zábezpeky:   do otvorenia dražby.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

a)       originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka,

b)      hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,

c)       originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,

d)      originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď po skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až ods. 5 ZoDD, sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu : IBAN: SK25 1111 0000 0014 2883 7017 vedený v UniCredit Banke, a.s. ,pod variabilným symbolom 022021 a to do 15 dní od skončenia dražby.

 

Poznámka: Predaj predmetu dražby je oslobodený od DPH v súlade s ustanoveniami §38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka 1:   dátum: 18.10.2021, čas: 10:00

Obhliadka 2:   dátum: 25.10.2021, čas: 10:00

 

Miesto obhliadky: Agátová 7/E, Bratislava – m.č. Dúbravka

 

Organizačné opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín vopred na tel. čísle +421 911 553 421.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o priebehu dražby notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

a)       Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

b)      Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 ZoDD t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník túto osobu poučí.  

c)       Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

d)      Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

e)       Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Meno, priezvisko a sídlo notára:

JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto

 

Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 ZoDD

 

1.       V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia ZoDD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenska v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.  V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia. 

4.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo  príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby.  

V Šali, dňa ...............                                                    V Bratislave, dňa ...............

 

Dražobník:                                                                  Navrhovateľ:

 

 

 

 

.......................................                                                          ........................................................................

triple services s. r. o.                                                   I & R KONKURZY

Ing. Boris Čirik, konateľ                                              A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

                                                                                      JUDr. Simon Manduch, komplementár

                                                                                   správca úpadcu

                                                                                   B.O.S. Slovakia a.s. „v konkurze“                                                  


Spät na oznamy