Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 27.09.2021

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu KROMKA, n.o. v likvidácii, so sídlom Udavské 401, 067 31 Udavské, IČO: 45 746 907, zapísaného v Registri neziskových organizácii Ministerstva vnútra SR, reg. č. 470/2015 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 27.09.2021 na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Úpadcu ako príslušného orgánu tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 134/2020 pod značkou záznamu K054637 zo dňa 14.07.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, a to:

 

(i)                  Súpisová položka majetku por. č. 1:

 

Peňažná pohľadávka:

 

Dlžník: Bc. Michal Šalata, dátum narodenia: 26.05.1985, bytom Udavské 401, 067 31 Udavské

 

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu Prešov 2Cbi/27/2019-56 zo dňa 28.01.2020 bola určená neúčinnosť právnych úkonov – vrátení pôžičiek Úpadcom späť Dlžníkovi a Dlžník bol zaviazaný k povinnosti zaplatiť do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu peňažné plnenie vo výške 53.400,- EUR.

 

Celková suma (aj mena): 53.400,- EUR

Súpisová hodnota (aj mena): 13.350,- EUR

 

(ďalej len „Predmet speňaženia“).

 

Listom zo dňa 01.06.2021 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) o zmluve o postúpení pohľadávok.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk  a zároveň www.slovenskakonsolidacna.sk, v ktorom bude odkaz na oznámenie zverejnené na webovom sídle Správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na presov@irkr.sk 

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) predloženie podpísanej písomnej ponuky s identifikáciou záujemcu (vrátane kontaktných údajov), obsahujúcej sumu odplaty, ktorú záujemca za nadobudnutie Pohľadávky ponúka a označenie bankového účtu, v prospech ktorého má byť zábezpeka pre prípad neúspechu v ponukovom konaní záujemcovi vrátená a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- EUR na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 11.10.2021 do 16:00 hod.

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (i) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (ii) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov ako príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu pohľadávky tvoriacej Predmet speňaženia, uspokojená pohľadávka už nebude predmetom postúpenia, pričom Správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť zástupcovi veriteľov na schválenie.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov, Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na:  presov@irkr.sk   

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 11.10.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – KROMKA, n.o. – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 


Spät na oznamy