OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 06/2020

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

so sídlom kancelárie príslušnej pre Žilinský kraj Revolučná 10, 010 01 Žilina

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

Peter Briestenský, nar. 24.01.1966, podľa Registra obyvateľov SR trvale pobytom 014 01 Bytča, občan SR

Dátum konania dražby:      

06.08.2021

Čas otvorenia dražby:       

12:30 hod

Miesto konania dražby: 

v salóniku Hotela & Reštaurácie BOTHE, M. R. Štefánika 161, 017 01 Považská Bystrica

Kolo dražby:       

druhé

Predmet dražby:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bytča, obec: Bytča, k. ú. Veľká Bytča, zapísané na LV č. 3745, vedenom Okresným úradom Bytča, katastrálnym odborom, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: Peter Briestenský, nar. 24.01.1966, podľa Registra obyvateľov SR trvale pobytom 014 01 Bytča, je vo veľkosti 1/2:

 

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3276/5, výmera 1701 m2, ostatné plochy;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3276/6, výmera 9006 m2, trvalé trávne porasty;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3276/17, výmera 1480 m2, trvalé trávne porasty;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3276/19, výmera 1060 m2, ostatné plochy;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3279/1, výmera 519 m2, trvalé trávne porasty;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3279/3, výmera 525 m2, ostatné plochy;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3289/2, výmera 1691 m2, trvalé trávne porasty;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3306/34, výmera 1060 m2, trvalé trávne porasty;

-          Pozemok reg. C, parc. č. 3483/17, výmera 277 m2, ostatné plochy;

-          Pozemok reg. E, parc. č. 3291, výmera 3546 m2, trvalé trávne porasty;

Opis predmetu dražby:

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia mesta Bytča. Situované sú na okraji mesta. V ich blízkosti je menšia zástavba rodinných a rekreačných domov so štandardným vybavením. Do centra mesta, kde sú sústredené všetky dôležité inštitúcie, je približne 10 minút cesty autom. V mieste je možnosť pripojenia na rozvod elektrickej energie a verejný vodovod.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Z dôvodu umiestnenia pozemkov tak, ako je uvedený v opise predmetu dražby, využitie pozemkov je veľmi nízke. Možnosť je rozpredanie časti parciel majiteľom nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.

Iné využitie sa nedá predpokladať.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  3745 pre podiel 1/2, Peter Briestenský „Poznámka“ sú zapísané :

-             P-48/2021-Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 06/2020 v zmysle §17, Zák. č. 527/2002 Z. z. na nehnuteľnosti a to: parc. CKN č. 3276/5, 3276/6, 3276/17, 3276/19, 3279/1, 3279/3, 3289/2, 3306/34, 3483/17 a parc. EKN č. 3291 v podiele 1/2. Navrhovateľ dražby: I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s. Dátum konania dražby dňa 10.06.2021-365/2021

v časti C  LV č.  3745 „ŤARCHY“ pre podiel 1/2, Peter Briestenský sú zapísané :

-             Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (el. vedenia NN a VN-zem) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemkoch - parc. CKN č. 3306/34 v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 202-71/2018 a vo vykonávaní na predmetných nehnuteľnostiach povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov - Z-1166/2018 - 1440/2018

Iné údaje:           Bez zápisu.

Poznámka:         Bez zápisu.

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 85/2021 vypracoval dňa 05.04.2021, Ing. Jana Hurtišová, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 17 257/06-51 zo dňa 20. decembra 2006 pre odbor: 370000 - Stavebníctvo a odvetvie: 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: 914 114. Všeobecná hodnota predmetu dražby je  znaleckým posudkom stanovená na sumu 48.800,-EUR.

Najnižšie podanie:

39.040,-EUR

Minimálne prihodenie:       

500,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

5.000,-EUR

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.       zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.       zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpekydražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.       príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.       vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 22.07.2021   o 10:00 hod

2.   obhliadka: 23.07.2021   o 10:00 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste aleboak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:          

Mgr. Výskok Martin notár,  Notársky úrad,  Februárova 153/3, 958 01 Partizánske

Za dražobníka:

 

V Nitre, dňa .........................

 

 

 

.............................................

MARENČÍK dražby, s.r.o.

v zast. Peter Marenčík, konateľ

 

Za navrhovateľa:

 

V Bratislave, dňa .................

 

 

 

.............................................

I & R KONKURZY  A   REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                                                              v zast. JUDr. Simon Manduch, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Briestenský

Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.

 


Spät na oznamy