Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 02.08.2021

 

Správca úpadcu DaK – stav., s.r.o. v konkurze, so sídlom Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 484 342 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 02.08.2021, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu uloženého správcovi dňom 12.03.2021, štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu pod por. č. 4 až 6, zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 211/2019 pod značkou záznamu K095638 dňa 31.10.2019 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku a dňa 25.06.2021 bola v Obchodnom vestníku MS SR č. 122/2021 pod značkou záznamu K030738 zverejnená aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu – opätovné stanovenie hodnoty peňažných pohľadávok pod por. č. 4 až 6. V súpise všeobecnej podstaty sú zapísané okrem pohľadávok, ktoré sú predmetom speňaženia v ponukovom konaní aj ďalšie pohľadávky dlžníka – spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. (toho času pod obchodným menom EUBIRAC, a.s.), ktoré nie sú predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:

 

1)    Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150319 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka), Celková suma (aj mena): 15.000,- EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 450,- EUR;

 

2)    Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150381 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka), Celková suma (aj mena): 229.840,- EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 6.895,20 EUR;

 

3)    Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150384 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka), Celková suma (aj mena): 31.838,40 EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 955,15 EUR (ďalej spolu pohľadávky uvedené vyššie pod č. 1) až 3) ako „Predmet speňaženia“).

 

Pohľadávky pod č. 1) až 3) vyššie, ktoré tvoria Predmet speňaženia, boli riadne uplatnené do reštrukturalizácie dlžníka TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799 (ďalej len „Dlžník“), vedenej pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4R/2/2017. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.03.2018, sp. zn. 4R/2/2017, súd potvrdil reštrukturalizačný plán Dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu Dlžníka. Nakoľko v prospech bankového účtu Úpadcu neboli zo strany Dlžníka vykonané žiadne úhrady splatných splátok podľa Reštrukturalizačného plánu, Správca zaslal Dlžníkovi písomnú výzvu k zaplateniu neuhradených splátok v zmysle ust. § 159 ZKR, resp. preukázanie úhrad splátok v prospech Úpadcu podľa schváleného reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Nakoľko Dlžník ani do 30 dní od doručenia výzvy neuhradil v prospech účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu predmetnú pohľadávku, plán sa stal v zmysle ust. § 159 ZKR voči Úpadcovi vo vzťahu k dotknutým pohľadávkam neúčinný a výpis zo zoznamu pohľadávok Dlžníka, doručený Správcovi z Okresného súdu Prešov, predstavuje exekučný titul, na základe ktorého možno v zmysle ust. § 161 ods. 3 písm. c) ZKR voči Dlžníkovi viesť exekúciu.

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- EUR na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. V tomto prípade bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej pohľadávky/uspokojených pohľadávok ku všetkým pohľadávkam (k celému Súboru pohľadávok), ktoré tvoria Predmet speňaženia.

 

Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť zástupcovi veriteľov na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca o tejto skutočnosti upovedomí dotknutých záujemcov a vyzve ich na predloženie novej navýšenej ponuky. Pre určenie víťaznej ponuky z takto predložených ponúk rovnako rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. V prípade, ak na výzvu správcu ani jeden z dotknutých záujemcov nepredloží novú navýšenú ponuku víťaznou ponukou je ponuka toho záujemcu, ktorá bola správcovi doručená najskôr.

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK69 0900 0000 0051 6273 2290, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky zástupcom veriteľov je správca povinný zorganizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j. do dňa 16.08.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – DaK – stav., s.r.o. v konkurze – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 

 

 


Spät na oznamy