PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – JABLONOV NAD TURŇOU - 2. KOLO

 

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., úpadcu AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, so sídlom 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 664 504 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 26.07.2021 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu.

 

Časť podniku Úpadcu tvorí nasledovný nehnuteľný a hnuteľný majetok Úpadcu:

 

     (i)            Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu zapísané na LV č. 2442 a na LV č. 1187, k.ú. Jablonov nad Turňou, okres Rožňava:

 

Por. č.

Druh majetku

Druh stavby

Na parc. č.

LV č.

K.ú.

Obec

Okres

Štát

Podiel

1

stavba súp. č. 300

skleník

3422/36 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

2

stavba súp. č. 301

skleník

3422/39 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

3

stavba súp. č. 646

skleník

3422/33 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

4

stavba súp. č. 649

skleník

3422/30 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

5

stavba súp. č. 649

skleník

3422/80 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

6

stavba súp. č. 654

skleník

3422/25 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

7

stavba súp. č. 655

skleník

3422/49 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

8

stavba súp. č. 656

skleník

3422/47 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

9

stavba súp. č. 657

skleník

3422/69 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

10

stavba súp. č. 658

skleník

3422/72 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

11

stavba súp. č. 659

skleník

3422/75 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

12

stavba súp. č. 661

sklad

3422/27 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

13

stavba súp. č. 702

skleník

3422/44 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

14

stavba súp. č. 703

skleník

3422/66 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

15

stavba súp. č. 704

skleník

3422/53 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

16

stavba súp. č. 705

preberacia stanica

3422/57 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

17

stavba

čistička

3422/50 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

18

stavba

úradná budova

3422/51 parcela registra „C“

2442

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

19

stavba súp. č. 706

preberacia stanica

3422/60 parcela registra „C“

1187

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

20

stavba súp. č. 716

vodojem

3422/54 parcela registra „C“

1187

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou

Rožňava

SR

1/1

 

 

 

   (ii)            Hnuteľné veci:

 

Por. č. 21: Hnuteľná vec – kotle na vykurovanie 2 ks, inv. č. 300112, miera opotrebenia: opotrebené, umiestnenie: Jablonov nad Turňou;

Por. č. 22: Hnuteľná vec – fukár na štiepku, inv. č. 300113, miera opotrebenia: opotrebené, umiestnenie: Jablonov nad Turňou;

Por. č. 23: Hnuteľná vec – transofmátor, inv. č. 300070, miera opotrebenia: opotrebené, umiestnenie: Jablonov nad Turňou.

 

Podmienky ponukového konania poskytne správca v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu presov@irkr.sk alebo v listinnej podobe v úradných hodinách v kancelárii správcu v Bratislavskom kraji na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod., na základe žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania a za úhradu poplatku vo výške 100,- € (slovom: jednosto eur) bez DPH, t.j. 120,- € (slovom: stodvadsať eur) s DPH.

 

V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

 

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         emailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

 

Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní zaslať na adresu sídla správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 26K/34/2017 S1436, pričom ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 16.08.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke, na prednej strane ktorej sú záujemcovia povinní uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – predaj časti podniku – AGROPRODUKTA akciová spoločnosť – NEOTVÁRAŤ!!!“.

 

Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

                                        

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy