Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                         I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:       Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                   SK2022911792

Zapísaný:                                  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436     

Zastúpený:                                JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:                

obchodné meno:                        MEDVE LM, s.r.o. v konkurze

sídlo:                                        M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:                                        44 050 038

Zapísaný:                                  v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 20285/L

 

Uznesením Okresného súdu Žilina  sp. zn. 9K/11/2019, zo dňa 28.01.2020, uverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 23/2020 pod značkou záznamu K009868 dňa 04.02.2020, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEDVE LM, s.r.o., so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu súd vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“).

Listom zo dňa 27.08.2020, jeho doplnením zo dňa 16.09.2020, doplnením zo dňa 16.11.2020, doplnením zo dňa 11.01.2021, doplnením zo dňa 28.04.2021 a doplnením zo dňa 09.06.2021 zabezpečený veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku (zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 70/2020 pod značkou záznamu K030924 dňa 09.04.2020), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:                                                  Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby (Správcu) príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina

Dátum dražby:                                                               19.07.2021 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:                                                    10:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:                09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                            09:55 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Piate kolo dražby (štvrtá opakovaná dražba).

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor nehnuteľností:

 

A. NEBYTOVÉ PRIESTORY; zapísané na LV č. 6852 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, okres: Liptovský Mikuláš, Štát: SR;

-          nebytový priestor č. 1 s popisom zariadenie stravovacie, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (mezanín) vo vchode č. 2 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207, postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  na zastavanom pozemku (KN-C 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38 o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti 28213/195494 k celku;

-          nebytový priestor č. 2 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207, postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  na zastavanom pozemku (KN-C 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38 o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti 1636/195494 k celku;

-          nebytový priestor č. 3 s popisom iný nebytový priestor, nachádzajúci sa na – 1. poschodí (suterén) vo vchode č. 1 bytového domu s popisom stavby „POLYFUNKČNÝ DOM“ so súpisným číslom 1207, postavený na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/11 o výmere: 702 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, prislúchajúci podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  na zastavanom pozemku (KN-C 5378/11) a na priľahlých pozemkoch - (i) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/10 o výmere: 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a (ii) pozemku parcely registra „C“, parc. č. 5378/38 o výmere: 721 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV č. 6872, v okrese Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovský Mikuláš o veľkosti 22565/195494 k celku.

B. POZEMKY; zapísané na LV č. 7862 pre k. ú. Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš,  okres: Liptovský Mikuláš, Štát: SR, vo vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/164 o výmere: 520 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/165 o výmere: 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/182 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/183 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/184 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/185 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/192 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/193 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/194 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcely registra „C“, parc. č. 5378/195 o výmere: 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-          parcela registra „C“, parc. č. 5378/201 o výmere: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; 

(ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sa nachádzajú v polyfunkčnom dome č.s. 1207 na parc. č. 5378/11 v okresnom meste Liptovský Mikuláš na okraji mesta, lokalite podobných polyfunkčných a prevádzkových objektov, skladov, predajní a občianskej vybavenosti na ulici 1. mája. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou a občianskym vybavením, poloha je vhodná na bývanie aj na podnikanie. Prístup k domu je priamo z verejnej komunikácie pred domom aj za domom. Dom je napojený na verejný rozvod elektro, zemný plyn, vodovod, kanalizáciu a telefón. Jedná sa o stavbu so štyrmi nadzemnými podlažiami a suterénom. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory, na I.NP sa nachádza nebytový priestor a byty, na II. až IV.NP sa nachádzajú iba byty. Celkový počet bytov v polyfunkčnom dome je 31, nebytové priestory 3. Základy stavby sú betónové pásy a pätky s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú montované tyčové - ŽB skelet, obvodové murivo je tehlové s kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm, vnútorné omietky sú hladké vápennocementové, vonkajšie omietky silikátové farebné na zateplení, strecha plochá, krytina povlaková, na streche je bleskozvod, v dome je jeden osobný výťah, podlahy v spoločných priestoroch z keramickej dlažby, okná plastové s izolačným dvojsklom, dvere do spoločných a nebytových priestorov hliníkové, vykurovanie z vlastnej kotolne na zemný plyn, radiátory plechové panelové. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn a na elektrickú energiu.

 

Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú umiestnené na časti prízemia a v celom suteréne, všetky tri nebytové priestory tvoria jeden funkčný celok, ktorý slúži ako reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom. Vstup do priestorov pre verejnosť je z I.NP, časť reštaurácie v suteréne je prístupná aj samostatným spoločným schodiskom na západnej strane objektu. Zásobovacia rampa priestorov je na severnej strane, kde je aj služobný vchod pre zamestancov. Nebytové priestory č. 1, 2 a 3 sú štandardne vybavené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, časť dverí a zasklené steny hliníkové, podlahy keramická dlažba, omietky vápennocomentové štukové, stropy majú SDK podhľady, interiérové dvere dýhované v obložkových a oceľových zárubniach, v sociálnych zariadeniach a v kuchyni sú štandardné keramické obklady, elektroinštalácia svetelná aj motorická, má rozvod teplej aj studenej vody z PPR potrubia, kanalizácia PVC, rozvod plynu, vykurovanie suterénu zo spoločnej kotolne, radiátory plechové panelové, na I.NP sú podlahové vykurovacie registre, v kuchyni je VZT zariadenie, priestor má požiarny systém a EZS. Vybavenie hygienických priestorov je štandardné. Celková podlahová plocha nebytových priestorov predstavuje 699,28 m2.

 

K pôvodnej administratívnej budove, ktorá bola daná do užívania v r. 1952, sa nezachovalo kolaudačné rozhodnutie, podľa evidencie súpisných čísel je stavba v užívaní od r. 1952. Stavba v r. 2007-2010 prešla zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou, nebytové priestory č. 1, 2 a 3 boli skolaudované priloženým samostatným kolaudačným rozhodnutím z r. 2010, s riadnou údržbou.

 

Liptovský Mikuláš je okresné mesto na severe Slovenska, centrum stredného Liptova. Leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh (okrem mestských častí Andice, Benice, Bodice, Demänová a Palúdzka), priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere (východ – západ), centrum mesta leží v nadmorskej výške 577 m n. m. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš, prirodzeným centrom regiónu stredný Liptov a zároveň najľudnatejším sídlom Liptova. Z hľadiska počtu obyvateľov okolo 32.000 je na 21. mieste medzi mestami na Slovensku. Najväčšou vodnou plochou v meste je Liptovská Mara, ktorej východná časť je súčasťou katastrálneho územia. Mesto leží na hlavnej železničnej trati č. 180 Žilina – Košice. Južnou časťou mesta prechádza diaľnica D1 a mesto sa nachádza na križovatke ciest I/18 a II/584. Najbližšie letiská sú v Poprade a v Žiline. Liptovský Mikuláš je významným strediskom cestovného ruchu. Je prirodzeným východiskom do Nízkych Tatier (Demänovská dolina), ale aj do Západných Tatier a Chočských vrchov.

 

Nebytové priestory sú užívané treťou osobou na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.06.2020, ktorá zaniká dňom prechodu alebo prevodu vlastníckeho práva k Predmetu dražby alebo jeho časti z Úpadcu na tretiu osobu v dôsledku speňaženia Predmetu dražby alebo jeho časti v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Priestory je možné užívať na rovnaký, alebo podobný účel, ako slúžia v čase obhliadky - reštaurácia a kaviareň s príslušenstvom.

 

Parcela č. 5378/11 tvorí pozemok zastavaný polyfunkčným domom, parcely č. 5378/10 a 5378/38 tvoria okolitý pozemok, v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš na ulici 1. mája, na okraji mesta, v zmiešanej lokalite polyfunkčných domov, prevádzkových stavieb, predajní, skladov a občianskeho vybavenia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete, bez negatívnych účinkov.

 

Parcela č. 5378/164 tvorí samostatný pozemok pred vchodom do reštaurácie, parcela č. 5378/165 tvorí terasu a vstup do reštaurácie, ostatné parcely tvoria jednotlivé parkovacie miesta okolo polyfunkčného domu.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt. priestor 7-1/-1 mezanín - vchod 2 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor -1 mezanín ,7-1,vchod 2 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 7-1/-1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P-231/2019,

Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č.7-1/-1.mezanín - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,

Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-2, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-2/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-2 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019, -2173/19;

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019, -2175/19;

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 2-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o., priestor 12-3, suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P69/2017,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - priestor 12-3/suterén - vchod 1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.- nebytový priestor 12-3 suterén, vchod 1 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Upovedpomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019, -2173/19;

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt priestor 12-3/suterén - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019, -2175/19;

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,nebyt. priestor č. 3-12, suterén - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6852 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Záložné právo na nebytový priestor zariadenie stravovacie číslo 1, číslo vchodu 2, -1.mezan, súpisné číslo stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28213/195494 na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18.9.2014

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - podiel 1/1 - nebyt priestor 7-1/-1mezanín,vchod 2 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1679/2016,Mgr. Anna Michnicová,Bratislava,Z-412/2017,

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt priestor 7-1/1mezan ,vchod 2 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.32 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 7-1, -1 mezanín - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.32 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 7-1/ -1 mezanín - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,

Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor číslo 2, číslo vchodu 1, suterén, súpisné číslo stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1636/195494 na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18.9.2014

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt priestor 12/2 -sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-2, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-2/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18, JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,

Záložné právo na rozostavaný nebytový priestor iný nebytový priestor 3, číslo vchodu 1, suterén, súpisné číslo stavby 1207 na pozemku registra C KN 5378/11 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 22565/195494 na spoločných častiach a zariadeniach a pozemku registra C KN p.č. 5378/11 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18.9.2014

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o.-nebyt.priestor 12-3/sut.vchod 1 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o.,priestor 12-3, suterén - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - nebyt.priestor 12-3/suterén - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019

 

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka: Bez zápisu.

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Vl. MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška,Prievidza,P-231/2019,

Vl.1 MEDVE LM, s.r.o., - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P230/2019,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška.,Prievidza,P231/2019,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P232/2019.

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 6872 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 5378/10, 5378/38, v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v v podiele 52414/195494 na základe záložnej zmluvy číslo 226560- 2014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14;

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.1 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,

Záložné právo na pozemky C KN p. č. 5378/10, p. č. 5378/38 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v podiele 52414/195494 na základe Záložnej zmluvy č. 226560- 2014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14 (PVZ 2023/19);

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.33 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.33 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,

Záložné právo na pozemky C KN p. č. 5378/10, p. č. 5378/38 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v podiele 52414/195494 na základe Záložnej zmluvy č. 226560- 2014, druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18. 09. 2014 - PVZ 1349/14 (PVZ 2023/19);

Vl. 34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Vl.34 MEDVE LM, s.r.o. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.34 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18 , JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019.

 

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka: Bez zápisu.

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné poznámky:

 

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 5212/16, JUDr. René Matuška Prievidza, P-69/2017,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - podiel 1/1 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti formou predaja zálohu na verejnej dražbe, Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava,P-176/2017,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr. René Matuška,Prievidza,P-362/2017,

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, P-230/2019,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1514/18,JUDr.René Matuška,Prievidza,P-231/2019,

Oznámenie o dražbe 041/2019, ktorá sa koná dňa 08.10.2019 o 11,00 hod. v Lipt. Mikuláši, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, P-232/2019,

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 7862 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné vecné bremená, exekučné záložné práva a záložné práva:

 

Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 5378/164, 5378/165, 5378/182, 5378/183, 5378/184, 5378/185, 5378/192,5378/193, 5378/194, 5378/195, 5378/201 v prospech: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, Štefánikova 27, Bratislava v 1/1, na základe záložnej zmluvy číslo 226560-2014 druh pohľadávky: úver V 4015/2014 zo dňa 18.9.2014

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 102883612/2016, Z-1481/2016,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 103365852/2016, Z-2462/2016,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 103565707/2016, Z-2965/2016,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o.- podiel 1/1 - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina,č.k. 100301658/2017,Z-730/2017,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100893638/2017, Z-1888/2017,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 101614877/2017, Z-2779/2017,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 883/2016,JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3810/2017,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100381852/2018, Z-1089//2018,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o.- podiel 1/1- Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k. 101322042/2018,Z-2622/2018,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100199286/2019, Z-313/2019,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100444916/2019, Z-748/2019,

Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 101001087/2019, Z-1689/2019,

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205 EX 1481/18, JUDr. René Matuška Prievidza, Z-3033/2019,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 205EX 1514/18, JUDr.René Matuška,Prievidza,Z-3034/2019,

Vl.1 MEDVE LM,s.r.o. - Záložné právo pre Daňový úrad Žilina č.k.100257042/2020,Z-383/2020.

 

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka: Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.  6872, 7862 a 6852 týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva/.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 115/2020 zo dňa 22.08.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 913731:

331.000,- EUR (slovom: tristotridsaťjednatisíc eur)

 

Najnižšie podanie:

198.600,- EUR bez DPH (slovom: stodeväťdesiatosemtisícšesťsto eur bez DPH)

 

Minimálne prihodenie:

1.000,- EUR (slovom: tisíc eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

49.790,88 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícsedemstodeväťdesiat eur a osemdesiatosem centov)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 9112019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 9112019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., VS: 9112019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Upozornenie: Úpadca, spoločnosť MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L, IČ DPH: SK2022569197, je platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je stanovená vo výške 198.600,- EUR ako suma bez DPH, pričom DPH prislúchajúca k sume najnižšieho podania predstavuje sumu 39.720,- EUR. Pre účely určenia najvyššieho podania, bude rozhodujúce podanie v sume bez DPH.

 

a)      V zmysle ust. § 69 ods. 12 písm. d) zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daň platí vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý je príjemcom plnenia od Úpadcu (iného platiteľa DPH), a to priamo správcovi dane – dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa, teda takýto vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením ako základ dane bez DPH (t.j. napr. sumu 198.600,- EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku dražby) a prislúchajúcu sumu DPH vo výške 20% zo základu dane (t.j. 39.720,- EUR, resp. navýšenú podľa priebehu a výsledku dražby) je povinný vysporiadať priamo so správcom dane.

 

b)      V prípade, ak predmet dražby vydraží vydražiteľ, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH vo výške 20% z ceny dosiahnutej vydražením (t.j. napr.  sumu 238.320,- EUR, resp. navýšenú, resp. zníženú podľa priebehu a výsledku dražby). Až po úplnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením vrátane prislúchajúcej 20% DPH je cena za Predmet dražby uhradená v celosti.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 07.07.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred polyfunkčným domom Rezidencia CHOPOK na adrese 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Termín č. 2: 14.07.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční na parkovisku pred polyfunkčným domom Rezidencia CHOPOK na adrese 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave dňa 21.06.2021

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

 

 

 

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Spät na oznamy