Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.05.2021

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 050 038, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20285/L, vyhlasuje dňom 25.05.2021 na základe záväzného pokynu veriteľského výboru ako príslušného orgánu tretie kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 70/2020 pod značkou záznamu K030926 dňa 09.04.2020 v znení zverejnenia v Obchodnom vestníku MS SR č. 216/2020 pod značkou záznamu K081043 zo dňa 09.11.2020, pod súpisovou položkou majetku por. č. 6 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, a to:

 

(i)     Súpisová položka majetku por. č. 6: Hnuteľná vec: Peňažná pohľadávka

 

Istina: 125.000,- Eur;

 

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok Úpadcu na odplatu zo zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 10.10.2016, ktorou Úpadca ako veriteľ postúpil svoje neuspokojené peňažné pohľadávky v celkovej sume 245.964,14 Eur vrátane príslušenstva voči dlžníkovi  PHARMACY – LM, spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 45 337 10 za služby dodané na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 08/2013, Objednávka tepla na rok 2013, Objednávka tepla na rok 2014, Objednávka tepla na rok 2015.

 

Dlžník: MASTER SK  (v azbuke MACTEP CK), so sídlom Oskanova 110, R.I.g. Nazraň, INN 2635079695, INN 263401001, KPP 263401001, OGRN 10526000314821, Ingušská republika, Ruská federácia

 

Súpisová hodnota (aj mena): 12.500,- EUR

 

(ďalej len „Predmet speňaženia“).

 

Dňa 11.01.2021 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) o zmluve o postúpení pohľadávok.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom portáli správcu www.irkr.sk a zároveň aj na internetovom portáli www.bazos.sk a www.slovenskakonsolidacna.sk, v ktorom bude odkaz na oznámenie zverejnené na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie kontaktných údajov, (ii) riadne označenie Predmetu speňaženia, na ktorú sa ponuka záujemcu vzťahuje, a to uvedením poradového čísla súpisovej zložky majetkuoznačenia „Peňažná pohľadávka“ a (iii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 08.06.2021 do 16:00 hod., vo výške 1.000,- EUR.

 

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (i) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (ii) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

            (i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom ako príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zábezpeky podľa týchto podmienok ponukového konania, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi predsedovi veriteľského výboru Úpadcu, pričom veriteľský výbor má právo sa k predloženej víťaznej ponuke vyjadriť.

 

Správca má právo ponúkanú odplatu kedykoľvek odmietnuť, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK37 0900 0000 0051 6859 0211, vedený v Slovenská sporiteľa, a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhodnotí do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia správca predloží Príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. V ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššiu odplatu za Predmet speňaženia a jeho ponuka bude schválená zo strany Príslušného orgánu.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená Príslušným orgánom, Správca bez ďalšieho vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne súhlasí s kratšou lehotou.

 

Ak úspešný záujemca Odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude Predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto zmluvy o postúpení pohľadávky.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 08.06.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – MEDVE LM, s.r.o. – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy