Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s.  „v konkurze“

 

Predmet speňaženia:

 

Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 11.05.2021 šieste kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:

 

Peňažná pohľadávka: Dlžník: Pavol Sojka, nar. 07.03.1977, bytom Skalité 1164, 023 14 Skalité; Právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z titulu neuhradeného nájomného za poskytnutý prenájom nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) - nebytového priestoru č. 12-903 nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3396 na ulici Agátová 5/C, zaradeného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s. pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014 pod značkou záznamu K000379 dňa 10.01.2014 - v zmysle zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenou medzi Úpadcom ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom dňa 26.06.2013, nahradenou novou zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenou medzi správcom konajúcim v mene Úpadcu ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom dňa 01.08.2014, za obdobie trvania nájmu od 01.07.2013 do 31.01.2017, v celkovej výške 18.700,- Eur (istina); priznaná rozsudkom pre zmeškanie vyhláseným Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 10C/8/2017, dňa 11.01.2019, právoplatným dňa 03.09.2019 a vykonateľným dňa 07.09.2019, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Čadca, sp. zn. 10C/8/2017, zo dňa 31.10.2019, vo výške 18.700,- Eur vrátane príslušenstva, celková suma (aj mena): 18.700,- Eur, súpisová hodnota (aj mena): 18.700,- Eur (ďalej len „Predmet speňaženia“).

 

Správca zapísal Predmet speňaženia do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 27/2020 pod značkou záznamu K012149 dňa 10.02.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu – pohľadávka Úpadcu titulom nájmu majetku podliehajúceho  konkurzu podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky.

 

Dňa 26.03.2020 a v doplnenom znení dňa 07.01.2021 zabezpečený veriteľ Prima Banka Slovensko, a.s. ako príslušný orgán (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 31.05.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.

 

V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, uložený záväzný pokyn týmto stráca účinnosť v celom rozsahu.

 

V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, ponukové konanie sa tým zrušuje. V takomto prípade má víťazný záujemca nárok na vrátenie zloženej sumy zábezpeky, resp. ak bola odplata uhradená v celom rozsahu, na vrátenie takejto odplaty.

 

Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi na schválenie.

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca do desiatich (10) dní od ukončenia ponukového konania prizve Zabezpečeného veriteľa a všetkých záujemcov, ktorí doručili najvyššie ponuky, aby na spoločnom stretnutí predložili Zabezpečenému veriteľovi vyššiu ponuku. Víťaznou ponukou sa stane najvyššie ponuka dosiahnutá licitovaním prítomných záujemcov na takomto stretnutí (ďalej len „Stretnutie“).

 

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk resp. od konania spoločného Stretnutia. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.

 

V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania zrušiť.

 

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j. najneskôr do dňa 31.05.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze – PREDAJ POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do ponukového konania doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy