Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky

 

Správca úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818 (ďalej len “Úpadca”), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 29.03.2021 prvé kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky Úpadcu.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia je pohľadávka Úpadcu zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený dňa 24.06.2020 v Obchodnom vestníku MS SR č. 120/2020 pod značkou záznamu K049240, nasledovne:

 

Súpisová položka č. 6

 

Peňažná pohľadávka: vo výške 2.457,20 EUR s príslušenstvom,

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nárok žalobcu na vyplatenie provízie titulom sprostredkovania predaja solárnych panelov voči žalovanému

 

Poznámka: Pohľadávka je predmetom neskončeného súdneho konania vedeného na Okresnom súde v Detmolde v Spolkovej Republike Nemecko, spis. zn. 8 O/18/2013, v právnej veci žalobcu PROSEIDON, s.r.o., so sídlom Suchohradská 415/2, 841 01 Bratislava, IČO: 36 444 863 (zanikla zlúčením so spoločnosťou K2 Business s.r.o., ktorej právnym nástupcom je úpadca RELCO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 541 818) proti žalovanému Planet in Green Photovoltaic GmbH, so sídlom Bahnhofstr. 11, 321 05 Bad Salzuflen, Nemecko, o zaplatenie provízie vo výške 2.457,20 EUR s príslušenstvom.

 

Súpisová hodnota (aj mena): 2.457,20 EUR s príslušenstvom

 

(ďalej len „Pohľadávka“).

 

Dňa 17.03.2021 veriteľský výbor ako príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávky za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Pohľadávku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávku sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 4/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o zmluve o postúpení pohľadávok.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk  inzerciu s odkazom na oznámenie na webové sídlo správcu. 

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na:  bratislava@irkr.sk

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,- Eur s DPH) na ponúknutú odplatu za Pohľadávku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973 vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 19.04.2021.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo

(iii)             víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku, ktorú je Správca povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu. 

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Pohľadávku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Pohľadávku, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Pohľadávku a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu.  

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973 vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží na schválenie Príslušnému orgánu do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej vety.  

 

Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Príslušnému orgánu.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná a bola schválená Príslušným orgánom, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní a dlhšia ako 30 kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Pohľadávku v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 19.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „RELCO – pohľadávka“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy