Oznámenie o Dražbe č. 1/2021

 

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

 

obchodné meno:                                    I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo:                                                   Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                                    36 865 265

IČ DPH:                                               SK2022911792

Zapísaný:                                              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436          

Zastúpený:                                            JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:    

obchodné meno:                                    RELCO s.r.o. v konkurze

sídlo:                                                    Okružná 3239, 900 01 Modra

IČO:                                                     36 541 818

Zapísaný:                                                v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 72940/B

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:                                      zasadacia miestnosť v kancelárii správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., na ul. Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, 1. posch.

 

Dátum dražby:                                    26.04.2021 (t.j. v pondelok)                                                     

Čas otvorenia dražby:                          13:00                          

Čas otvorenia pre účastníkov:                  12:45   

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:         12:55     

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Štvrté kolo dražby

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4233, vedenom na Okresnom súde Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastráne územie Nové Mesto, obec: Bratislava - m.č. Nové Mestzo, okres: Bratislava III, štát: SR, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

  1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 13654/22, o výmere 1697 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 2863/21360 (na LV je zapísaný právny predchodca Úpadcu: K2 Business s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava),
  2. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 13654/131, o výmere 439 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (na LV je zapísaný právny predchodca Úpadcu: K2 Business s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

1.       Predmety dražby - pozemok sa nachádza v hlavnom  meste  SR  Bratislave,  v  mestskej  časti  Nové  Mesto,  v katastrálnom území Nové Mesto

 

2.       Pozemky parcely registra „C“, parc. č. 13654/22 a parc.č. 13654/131pozemky o celkovej výmere 2136 m2 sú v podiele 2863/21360. Pozemky sa nachádzajú v hlavnom meste SR Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto. Nehnuteľnosť je situovaná na severozápadnom okraji širšieho centra mesta v obchodno-skladovej zóne s nebytovými budovami sídiel firiem, v lokalite Mierovej kolónie. V území je vymedzená Rožňavskou ulicou z juhovýchodu, Vajnorskou ulicou zo severozápadu a koľajiskom vlakovej stanice Bratislava-Nové Mesto z juhozápadu. Pozemky sú dopravne prístupné z Elektrárenskej ulice, ktorá je cez R1 centrum a cez Turbínovú ulicu napojená na jednu z hlavných tepien Bratislavy - Rožňavskú cestu južne od pozemkov a cez ulicu Za stanicou na Vajnorskú severne od pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v lokalite s dobrou dostupnosťou k prostriedkom MHD a k vlakovej stanici Bratislava-Nové Mesto. Centrum mesta je od nehnuteľnosti vzdialené cca 4 km (cca 10 minút autom v bežnej premávke), v ktorom sa nachádza široké spektrum občianskej vybavenosti vrátane najvyššej občianskej vybavenosti.

Pozemky sú na celej svojej ploche zastavané cestným telesom účelovej komunikácie s betónovým krytom. Cestná komunikácia slúži na prístup k budovám skladov, predajní a administratívy predmetného areálu, v jej strednej časti s postranným pozdĺžnym parkovaním áut. Iné využitie pozemkov sa nepredpokladá.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 4233 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, právoplatné dňa 30.10.2013, Z-1485/13,

-          Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (IČO: 35937874) na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360, podľa exekučného príkazu č. EX 4092/2013 z 22.04.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-8876/14,

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, Z-12780/14 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 13654/22,131 v podiele 2863/21360, v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, podľa EX 1645/2014 zo dňa 22.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-17496/14,

-          Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez parc. č. 13654/22 v prospech vlastníka parc. č. 13654/130 podľa zmluvy V-2913/03 zo dňa 22.9.2003 (zápisom GP č. 231-31- 2004 z pozemku parc. č. 13654/130 vznikol pozemok parc. č. 13654/138),

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360,v prospech AK TRADE s.r.o., Turčianske Teplice, IČO: 31624685, podľa EX 757/2013-30 zo dňa 30.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., Trenčín), Z-11575/16,

-          Exekučné záložné právo v prospech KOPERATIVA poisťovňa, a.s., IČO: 00585441, na pozemky reg. C KN parc.č. 13654/22, 13654/131, podľa exekučného príkazu EX 1944/14 zo dňa 02.08.2019 (súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM) Z-15265/2019.

 

Iné údaje:

-          Žiadosť o zmenu obchodného mena R-3116/11 zo dňa 24.11.2011

-          Zmena názvu spoločnosti, Z-25481/14

-          Rozhodnutie Okresného úradu č. X-306/2015 zo dňa 11.04.2016

 

Viď. LV 4233

 

Poznámka:

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, vykonateľné dňa 15.10.2013, P-3929/13

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, P-2171/14

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Podľa § 93 ods. 2 ZKR „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Na nadobúdateľa prechádza vecné bremeno právo prechodu a prejazdu pod V-2913/03.  

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 20/2020 zo dňa 20.08.2020 vyhotoveným znaleckou organizáciou B   C   S   R Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477, Evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900254, zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a  prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o.i. pre odbor Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností: 14.800,- EUR (slovom: štrnásť tisícosemsto eur)

 

Najnižšie podanie:

7.400,- EUR (slovom: Sedemtisíc štyristo eur)

 

Minimálne prihodenie:

200,- EUR (slovom: Dvesto eur)

Výška dražobnej zábezpeky:

3.000,- EUR (slovom: Tritisíc eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012021, dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

Poznámka: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012021), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Poznámka: Dodanie Predmetu dražby je oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 8 ods. 2 Z.č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 09.04.2021 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred budovou na ul. Elektrárenská 1 v Bratislave.  

Termín č. 2: 14.04.2021 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred budovou na ul. Elektrárenská 1 v Bratislave.  

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Poznámka: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

Mgr. Tomáš Leškovský, so sídlom notárskeho úradu Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseky 2 a 4 Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave dňa 19.03.2021

 

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

 

 

 

______________________________

JUDr. Simon Manduch

komplementár

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

 


Spät na oznamy