Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – dňom 24.03.2021

 

Predmet speňaženia:

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu M-MÓDA, s.r.o., so dídlom Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok, IČO 46 750 533 , zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57036/L (ďalej len „Úpadca “), vyhlasuje dňom 24.03.2021 na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 194/2020 pod značkou záznamu K073748 dňa 08.10.2020 pod súpisovými položkami majetku por. č. 2 až por. č. 182  (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je súbor hnuteľného majetku Úpadcu tovar (oblečenie), ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov a zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 194/2020 pod značkou záznamu K073748 dňa 08.10.2020 pod súpisovými položkami majetku por. č. 2 až por. č. 182 (ďalej ako „Hnuteľný majetok“ alebo Predmet speňaženia). Hnuteľný majetok tvorí zostatkový tovar z podnikateľskej činnosti úpadcu spočívajúcej v prevádzke kamenného obchodu s oblečením. Hnuteľné veci - jednotlivé kusy oblečenia (spravidla v počte 1-6 rovnakého druhu) sú rôznych veľkostí a rôznych značiek, ako napr. Mustang, Street One, Lerros, Cecil, Lee, atď.

 

Listom zo dňa 10.11.2020 zástupca veriteľov ako príslušný organ uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Predmet speňaženia sa v ponukovom konaní speňažuje ako jeden súbor hnuteľných vecí.

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejní na internetových portáloch www.bazos.sk a www.bazar.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

 

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk

 

 Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky) a v ktorej budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byž pripísaná na účet Úpadcu najnejskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 07.04.2021 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:

(i)                                                     250,- Eur za Predmet speňaženia.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov ako príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Predmet speňaženia je toho času umiestnený na adrese kancelárie Správcu so sídlom pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina. Za účelom obhliadky Predmetu speňaženia je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).

 

Kúpna cena:  


O víťazstve v ponukovom konaní rozhodouje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia ako jedného súboru hnuteľných vecí, pričom ponuka na kúpnu cenu predstavuje konečnú sumu, ktorá neobsahuje sumu DPH, keďže Úpadca v čase konania ponukového konania nie je platiteľom DPH.

 

V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane  predpokladu splnenia podmienky zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto predloží zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie.

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s. (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre Predmet speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

 

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia ako súbor hnuteľných vecí.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov ako príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.  


 Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu - Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 07.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom ,,NEOTVÁRAŤ" a nápisom ,,PONUKOVÉ KONANIE - M - MÓDA s.r.o. - PREDAJ HNUTEĹNÉHO MAJETKU". Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ale bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.


 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy