Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), Správca úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že v zmysle § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení novely č. 9/2021 Z.z. prijatej v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinnej od 19.01.2021, zrušil tretie (3.) kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľných vecí (strojov), ktoré bolo vyhlásené oznámením Správcu zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 8/2021 pod značkou záznamu K002045 dňa 14.01.2021.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy