Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že zrušil piate kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky Úpadcu vyhláseného oznámením Správcu zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 7/2021 pod značkou záznamu K001756 dňa 13.01.2021, s poukazom na ustanovenie § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. v znení novely č. 9/2021 Z.z. prijatej v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinnej od 19.01.2021.  

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy