Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že zrušil tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku Úpadcu vyhláseného oznámením Správcu zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 7/2021 pod značkou záznamu K001672 dňa 13.01.2021, s poukazom na ustanovenie § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. v znení novely č. 9/2021 Z.z. prijatej v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, účinnej od 19.01.2021.  

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy