OZNÁMENIE O DRAŽBE

 

Zn. 076/2020

 

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

 

Dražobník:                         DRAŽOBNÍK, s.r.o.

sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01  Košice

                                               IČO: 36 764 281

                                               zapísaný v obch. registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V

                                               zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista

                                               drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001

 

Navrhovateľ:                     I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

                                               so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08  Bratislava

                                               IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B av zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

so sídlom príslušnej kancelárie pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

                                              

ako správca konkurznej podstaty úpadcu: LEAM s.r.o.

                                               so sídlom:  Na Hriadkach 51, 841 07  Bratislava-Devínska Nová Ves 

                                               IČO: 36 722 219

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 43971/B (ďalej aj ako „Úpadca“)

konkurzné konanie voči Úpadcovi vedené na  Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37K/24/2017

 

Správca koná v mene Úpadcu podľa ustanovenia § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

                                              

Miesto konania

dražby:                                Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská

                                               Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04  Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj

 

Dátum a čas

konania dražby:               15.12.2020 o 13,00 hod.

                                               vstup na dražbu o 12,30 hod.

 

Kolo dražby:                      prvé (nejedná sa o opakovanú dražbu)

 

Predmet dražby:              Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

 

                                               Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

                                               parc. č. 1791/1            zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 975 m2

                                               parc. č. 1791/2            zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 195 m2

                                               parc. č. 1794                záhrada                                                  o výmere 500 m2

                                                                       parc. č. 1797/1            zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 259 m2

                                                                       parc. č. 1797/2            zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 265 m2

                                                                       parc. č. 1798/2            zastavaná plocha a nádvorie         o výmere 15 m2

                                               Stavba

                                               súp. č. 5267                  reštaurácia,fitnes                               na parc. č. 1791/1

                                      súp. č. 5267                  reštaurácia,fitnes                               na parc. č. 1798/2

                                      spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, LV č. 1020, okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES, katastrálne územie: Devínska Nová Ves.

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: oplotenie pozemku od ulice, plot západný, oplotenie pozemku zo severnej strany, vodovodná prípojka a rozvod pitnej vody, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, lapač olejov, drenážne potrubie, plynová prípojka, el. kábelová prípojka, spevnená plocha, terasa reštaurácie, spevnená plocha, manipulačná plocha, spevnená plocha, chodník pre peších, časť terasy reštaurácie, oporný múr.

 

Predmet dražby je ako majetok podliehajúci konkurzu patriaci Úpadcovi v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) ZKR zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „Zabezpečený veriteľ“). Dňa 05.11.2020 uložil Zabezpečený veriteľ záväzný pokyn na speňažovanie Predmetu dražby postupom a za podmienok bližšie stanovených v tomto pokyne.    

 

Opis predmetu

dražby:                                 Popis reštaurácie a fitnes so súp. č. 5267

Ohodnocovaná stavba je samostatne stojaci, murovaný, čiastočne podpivničený objekt, s piatimi nadzemnými podlažiami. Osadený je v súvislej zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti Devínskej Novej Vsi. Stavba bola projektovaná a k dátumu ohodnotenia je využívaná ako polyfunkčný objekt, s funkciami reštaurácia, fitness, s možnosťou prechodného i celoročného ubytovania, v troch apartmánoch. V liste vlastníctva č. 1020, k.ú. Devínska Nová Ves, má súpisné č. 5267. Postavená je na pozemku, parcela č. 1791/1, 1798/2. Objekt je tvarovo a hmotovo značne členitý, vhodne zakomponovaný do prostredia, vrátane použitých materiálov, farebného riešenia a konštrukcií. Ide o päťpodlažný polyfunkčný objekt, čiastočne podpivničený, terasovite ustupujúci (v smere na západ). Vstup do podzemného podlažia je z exteriéru, zo dvora. Prístup je po spevnenej komunikácii, ktorá má charakter šikmej rampy. Trasa vedie zo vstupu z ulice Na hriadkach, popri opornom múre umiestnenom južne od objektu. V juhovýchodnej časti sa nachádza hlavné schodisko, hmotovo stvárnené formou veže. Schodisko spája všetky podlažia ohodnocovaného objektu. V severnej časti sa nachádza schodisko vedľajšie, spája podzemné a 1. nadzemné podlažie - obslužné schodisko reštaurácie (kuchyňa/zázemie). V zrkadle hlavného schodiska je situovaný osobný výťah. V zrkadle vedľajšieho schodiska je situovaný nákladný - stolový výťah, určený na pohyb surovín zo skladu v suteréne do kuchyne. V podzemnom podlaží sú z rampy prístupné tri samostatné, prekryté parkovacie kóje. V podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa, hlavný uzáver vody, sklady reštaurácie, manipulačná rampa a mraziaci box. Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1. nadzemného podlažia. Vstup je orientovaný do ulice. V podlaží prevláda reštauračná funkcia. Reštaurácia so zázemím sa nachádza približne na západnej polovici tohto podlažia. Táto časť pozostáva z priestoru reštaurácie, salóniku, zastrešeného átria, baru, kuchyne s výrobným a skladovým zázemím, priestormi pre zamestnancov, denná miestnosť, šatňa so sprchami, WC. Výrobno skladové zázemie reštaurácie je orientované do severnej časti podlažia. V južnej časti podlažia sa nachádzajú WC pre hostí a kancelárske priestory prevádzky podniku. Zo vstupnej haly vedie chodba, ku vstupu do priestorov wellness, situovaného vo východnej časti pôdorysu podlažia. Wellness pozostáva z priestorov suchej a parnej sauny, bazénu s barom, spŕch, priestorov WC a šatní a miestnosti pre maséra. Priestory wellness tvoria východnú časť dispozície. Priestory Wellness v čase obhliadky i dlhodobo, neboli využívané (podľa vyjadrenia nájomcu, z hľadiska energetickej náročnosti prevádzky). Hlavným schodiskom a výťahom, je prístup do 2. nadzemného podlažia. Toto podlažie pozostáva z priestorov fitness. Vo východnej časti podlažia je vstup do fitness : tri squashové kurty, posilňovňa a solárium. Hlavné schodisko pokračuje do 3. nadzemného podlažia s aerobikovou telocvičňou a priestorom so stacionárnymi cyklistickými a bežeckými trenažérmi. V 4. nadzemnom podlaží je rozľahlá terasa, z ktorej sú prístupné tri samostatné mezonetové apartmány s možnosťou prechodného, alebo celoročného bývania. Technické a konštrukčné riešenie: Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou pod murivom obvodového plášťa. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia a ostatných častí podlaží osadených vo svahu vo východnej časti objektu sú zhotovené z monolitického železobetónu. Ostatné obvodové a zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú murované z tehál, v skladobnej hrúbke do 400 mm. Stropy v objekte sú monolitické, železobetónové. Schody sú zhotovené ako monolitické, železobetónové s povrchovou úpravou keramickou dlažbou (hlavné aj vedľajšie). Západná časť objektu (v úrovni nad 2. nadzemným podlažím) je zastrešená sedlovými strechami. Apartmány a veža hlavného schodiska majú šikmé strechy (apartmány - sedlová, schodisko - stanová). Krov sedlovej strechy je vytvorený z drevených hranolov, s jednoduchým latovaním a plným doskovým záklopom. Krytina strechy je zhotovená z dvojdrážkových keramických škridiel zn. Tondach. Zastrešenie na 3. nadzemnom podlaží (východná časť objektu) je riešené ako jednoplášťová plochá strecha, s vrstvou tepelnej izolácie. Povrch tejto plochej strechy je riešený z mrazuvzdornej keramickej dlažby. Klampiarske konštrukcie strechy, zvody, žľaby a záveterné lišty, sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, vonkajšie parapety plastových okien, sú z hliníkového plechu. Úpravu vnútorných povrchov objektu tvoria omietky na báze MVC, na cementové jadro. V priestoroch s mokrými prevádzkami (umyvárne, WC), kuchyne, sú steny obložené keramickým obkladom. V odbytových priestoroch reštaurácie sú povrchy zhotovené zo sadrovej stierky. Úpravu vonkajších povrchov objektu tvorí povrch na báze akrylátovej omietkovej zmesi. Vstupné dvere objektu sú plastové, interiérové dvere sú  na báze DT v oceľových zárubniach. Okná sú v celom objekte plastové, s izolačným dvoj sklom. Povrchy podláh sú z keramickej dlažby (priestory wellness, chodby, kuchyňa, reštaurácia, sociálne a hygienické priestory) a z kobercov (fitness) resp. plávajúcich drevených podláh (aerobik) a špeciálnych náterových povrchov (squash). V tomto objekte sa nachádza svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody z plastového potrubia, plastový rozvod kanalizácie a plynovod. Vykurovanie je zabezpečené teplovodným kúrením s plechovými radiátormi Korad, teplo je získavané z plynového kotla umiestneného v kotolni v 1. podzemnom podlaží. TÚV je v objekte zabezpečená z plynového ohrievača, umiestneného v kotolni. V kotolni je osadená technológia čistenia bazéna a chemickej úpravy vody, jednotka vzduchotechniky. Objekt bol postavený v r. 2000 (odovzdaný do užívania). Celkovú životnosť, pri doterajšom spôsobe údržby, predpokladám 80 rokov. Opotrebenie má k dátumu ohodnotenia hodnotu 25 %. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov. Stupeň a kvalita stavebných prác, zodpovedá bežnému štandardu a platným technickým normám.

 

Popis pozemkov

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza na ulici Na Hriadkach, v mestskej časti Devínska Nová Ves, v Bratislave. Na liste vlastníctva č. 1020, k.ú. Devínska Nová Ves, je pozemok evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady, v zastavanom území obce. Pozemok, na ktorom je polyfunkčný objekt postavený a k nemu priľahlý pozemok, je prístupný z verejnej komunikácie, ulice Na Hriadkach. Pozemok je situovaný v okrajovej, obytnej časti mesta nad 100 000 obyvateľov, v lokalite sa nachádzajú prevažne štandardné rodinné domy. Cesta do centra mesta trvá cca do 20 minút jazdy autom. Podľa územného plánu aj v skutočnosti, v území prevažuje obytná funkcia. Terén, v ktorom sa pozemok nachádza je rovinatý, so sklonom do 5%. V blízkosti ohodnocovaného pozemku sa nachádzajú vedenia rozhodujúcich inžinierskych sietí - verejný vodovod, verejná kanalizácia, NN elektrický rozvod, plynovod a telefónny rozvod. Pozemok sa nachádza v kľudnej a vyhľadávanej lokalite pôvodných a nových rodinných domov. Celková plocha pozemku je 2209 m2.

 

Stav predmetu

dražby:                                 Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

 

Spoločná dražba:             Nie

 

Ohodnotenie

predmetu dražby:           Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 38/2020 zo dňa 08.10.2020, vypracovaným znalcom Ing. arch. Ivanom Bušovským, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 910 377 na hodnotu 2.020.000,- €.

 

 

Najnižšie podanie:                         2.020.000,- €    

 

Minimálne prihodenie:                1.000,- €             

 

Dražobná zábezpeka:                   49.790,88,- €    

 

Spôsob zloženia

dražobnej

zábezpeky:                         1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0762020. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.    

                                               2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.

                                               3, Formou bankovej záruky.

                                               4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.

                                               Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.

 

Doklad preukazujúci

zloženie zábezpeky:      1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby.

                                               2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka.

                                               3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.

 

Lehota na zloženie

zábezpeky:                        Do otvorenia dražby.

 

Vrátenie dražobnej

zábezpeky:                        Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

 

Obhliadka

predmetu dražby:           Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

                                               1,  26.11.2020 o 12,00 hod.

2,  02.12.2020 o 12,00 hod.

                                               Miesto konania obhliadky je pred budovou Reštaurácie a fitnes so súp. č. 5267, ulica Na Hriadkach č. 51 v Bratislave, m. č. Devínska Nová Ves.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.

 

Práva a záväzky

viaznuce na

predmete dražby:           ŤARCHY:

         1, Záložné právo v prospech: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951 na pozemky: - p.č.1791/1, zast.pl. o výmere 975 m2 - p.č.1791/2, zast.pl. o výmere 195 m2 - p.č.1794, záhrady o výmere 500 m2 - p.č.1797/1, zast.pl. o výmere 259 m2 - p.č.1797/2, zast.pl. o výmere 265 m2 - p.č.1798/2, zast.pl. o výmere 15 m2 - stavba súp.č.5267 na p.č.1791/1, reštaurácia,fitnes - stavba súp.č.5267 na p.č.1798/2, reštaurácia,fitnes podľa V-6537/07 z 27.3.2007

2,Exekučné záložné právo v prospech Zdenka Šarudyová - AL, Bratislava (IČO 40474127) na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 2597/11 zo dňa 03.06.2011 (súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Buri), Z-10111/11

3, Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. Ex-113/2009 zo dňa 27.10.2011 (súdny exekútor JUDr. Ján Jonata), Z-18608/11

4, Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, Bratislava, na pozemky registra 'C' parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 3236/2010-6 DU zo dňa 12.01.2012 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), Z-853/12

5, Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, Bratislava, na pozemky registra 'C' parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 3857/2011-6 DU zo dňa 09.03.2012 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), Z-4690/12

6, Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, Bratislava, na pozemky registra 'C' parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 3604/2011-6 DU zo dňa 28.06.2012 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), Z-10956/12

7, Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu s.č.5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, podľa rozhodnutia č.1/12/210292-22/58/871858 zo dňa 12.07.2012, Z-11840/12

8, Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 2924/2011 - 30 zo dňa 01.10.2012 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-16388/12

9, Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu v BA, na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa rozhodnutia č. 9101501/5/1940293/2012/KLiV zo dňa 24.07.2012, Z-17132/12

10, Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa rozhodnutia č. 9101501/5/1940719/2012/KLiV zo dňa 24.07.2012, Z-17148/12

11, Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 218/13 zo dňa 10.06.2013 (súdny exekútor JUDr.Jaroslav Straka), Z-10876/13

12, Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO: 30807484) na pozemky parc.č.1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavbu reštaurácia,fitnes súp.č.5267 na pozemku parc.č.1791/1, 1791/2, podľa exekučného príkazu EX 116/13 zo dňa 10.06.2013 (súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Bratislava), Z-10911/13

13, Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu s.č.5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, podľa rozhodnutia č. 1/13/219314-22/58/871858 zo dňa 22.07.2013, právoplatné dňa 22.08.2013, Z-14262/13

14, Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu s.č.5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, podľa rozhodnutia č. 1/14/221292-22/58/871858 zo dňa 25.07.2014, právoplatné 17.092014.Z-15978/14

15, Exekučné záložné právo v prospech Alman Milan (IČO 41327411), na pozemky registra C KN parc.č.1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavby súp.č.5267 na parc.č.1791/1, súp.č.5267 na parc.č.1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 2951/2014-16 zo dňa 10.09.2014, (súdny exekútor JUDr.Peter Matejovie), Z-18314/14

16, Exekučné záložné právo v prospech Inšpektorát práce Bratislava (IČO 36722219) na pozemky parcely registra 'C' parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu s.č. 5267 na parc.č. 1791/1, 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 1252/14-87 zo dňa 07.07.2015 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-13992/15

17, Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava na stavbu súp.č.5267 na parc.č.1791/1, 1791/2, podľa rozhodnutia č.k.: 1/15/217124-22/58/871858 zo dňa 13.07.2015 a 21.10.2015, vykonateľné dňa 13.07.2015, právoplatné dňa 03.09.2015, Z-14471/15 Daňové záložné právo v prospech 18, Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20440168/2015 zo dňa 30.06.2015, Z-97/16.

19, Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20509815/2015 zo dňa 14.07.2015, právoplatné dňa 20.08.2015, Z-130/16.

20, Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20442707/2015 právoplatné dňa 21.7.2015, Z-144/16 21, Daňové záložné právo v prospech Colný úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 296999/2016 zo dňa 18.3.2016, právoplatné dňa 24.5.2016, Z-8169/16

22, Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu reštaurácia, fitnes súp.č. 5267 na p.č. 1791/1 a 1791/2 podľa čísla konania: 1/16/221096-22/58/871858 zo dňa 02.08.2016, vykonateľné 02.08.2016, právoplatné dňa 05.09.2016, Z-17572/16.

23, Exekučné záložné právo na parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavby súp.č. 5267 na parc.č.1791/1 a 1798/2, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO35937874, podľa EX 3080/2016 zo dňa 8. 12. 2016(súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter) Z-26589/16.

24, Exekučné záložné právo v prospech FIT PLUS, spol. s r.o. (IČO 31352626) na pozemky registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavbu s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa exekučného príkazu č. EX 9/2016-9 zo dňa 04. október 2017 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Moskvič), Z-18119/2017

25, Daňové záložné právo v prospech Colný úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavbu s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa Rozhodnutia č. 1407180/2017 zo dňa 23.10.2017, právoplatné dňa 28.11.2017, Z-19974/2017

26, Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Hlavné mesto SR Bratislava, IČO 00603481 na pozemky reg. CKN p.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu s.č. 5267 na pozemkoch p.č. 1791/1, 1798/2, podľa exekučného príkazu EX 7/2017 zo dňa 15.11.2017 (súdny exekútor JUDr. Andrea Ondrejková), Z-21661/17

27, Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na stavbu s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa Rozhodnutia č. 1/17/237858-22/58/871858 zo dňa 20.11.2017, právoplatné dňa 27.12.2017, Z-23023/2017

POZNÁMKY:

1, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 1390/762/2011 zo dňa 30.11.2011, dobrovoľnou dražbou, v prospech Dexia banka Slovensko a.s. (IČO 36722219), P-3446/11

2, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky registra 'C' parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, Bratislava podľa EX 3857/2011-6 DU zo dňa 09.03.2012 (súdny exekútor JUDr. Václav Kuna), P-877/12

3, Rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislava č.1/12/210292-22/58/871858 zo dňa 12.07.2012 o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva na nehnuteľnosti - stavbu s.č.5267 na pozemku parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, P-2133/12

4, Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu v BA, na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa rozhodnutia č. 9101501/5/1940293/2012/KLiV zo dňa 24.07.2012, P-3310/12

5, Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, na stavbu s.č. 5267 na parc.č. 1791/1 a na parc.č. 1798/2, podľa rozhodnutia č. 9101501/5/1940719/2012/KLiV zo dňa 24.07.2012, P-3315/12

6, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky C-KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu reštaurácia, fitnes s.č. 5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a 1798/2, v prospech Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava IČO:30807484, podľa EX 116/13 zo dňa 07.06.2013 (súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka), P-2045/13

7, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky C-KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu súp.č. 5267 na parc.č.1791/1 a 1798/2, v prospech Sociálna poisťovňa, pob.Bratislava IČO:30807484, podľa EX 218/13 zo dňa 07.06.2013, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, P-2055/13

8, Rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku v prospech Hlavné mesto SR Bratislava, č. 1/13/219314-22/58/871858 zo dňa 22.07.2013, vykonateľné dňa 22.07.2013, P2632/13

9, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom pozemkov C-KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavby súp.č. 5267 na parc.č.1791/1 a 1798/2, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:35937874, podľa EX 1032/2014-8 zo dňa 28.05.2014 (súdny exekútor JUDr. Ivan Nestor), P-1924/14

10, Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu s.č.5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, podľa rozhodnutia č. 1/14/221292-22/58/871858 zo dňa 25.07.2014. P-2614/14

11, Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu s.č.5267 na pozemkoch parc.č.1791/1 a parc.č.1798/2, podľa rozhodnutia č. 1/15/217124-22/58/871858 zo dňa 13.07.2015, vykonateľné dňa 13.07.2015, právoplatné dňa 03.9.2015. P-1854/15

12, Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20509815/2015 zo dňa 14.07.2015, právoplatné dňa 20.08.2015, P-6/16.

13,Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20440168/2015 zo dňa 30.06.2015, P-4/16. Daňové záložné právo v prospech

14, Daňový úrad Bratislava na pozemky registra C KN parc.č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a na stavbu so súp. č. 5267 na pozemkoch registra C KN parc. č. 1791/1, 1798/2, podľa rozhodnutia č. 20442707/2015 vykonateľné dňa 6.7.2015, P-8/16 - Vz 19/16

15, Colný úrad Bratislava vydal Rozhodnutie na zriadenie záložného práva pod č.296999 zo dňa 18.03.2016, vykonateľné dňa 18.03.2016 na nehnuteľnosť stavby - reštaurácia a fitnes súp.č.5267 na parc.č.1791/1, 1798/2 a pozemky registra C KN parc.č.1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2, podľa P-1190/16.

16, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom pozemkov registra C KN 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavby so súpis. č. 5267, postavenej na parc. č. 1791/1 a 1798/2, v prospech FIT PLUS, spol. s r.o. (IČO 31352626) podľa EX 9/2016-7 zo dňa 10.5.2016 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Moskvič), P-1318/16.

17, Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na stavbu reštaurácia, fitnes súp.č. 5267 na p.č. 1791/1 a 1791/2 podľa čísla konania: 1/16/221096-22/58/871858 zo dňa 02.08.2016, vykonateľné 02.08.2016, P-2132/16.

18, Exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti, pozemkov registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavby s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, v prospech FIT PLUS, spol.s.r.o. (IČO 31352626) podľa exekučného príkazu EX 9/2016-9 zo dňa 04. október 2017 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Moskvič), P-2078/17 - Vz 2149/17

19, Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva podľa Rozhodnutia č. 1/17/237858- 22/58/871858 zo dňa 20.11.2017 na stavbu s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, P-2537/17

20, Colný úrad Bratislava vydal Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 1407180/2017 zo dňa 23.10.2017, vykonateľné dňa 23.10.2017 na pozemky registra C KN parc. č. 1791/1, 1791/2, 1794, 1797/1, 1797/2, 1798/2 a stavbu s.č. 5267 na parc. č. 1791/1, 1798/2, P-2254/17

21, Začatie súdneho konania na OS Bratislava I sp. zn. 40Cb/32/2020 o určenie vlastníckeho práva, P-813/20

 

Doplňujúce informácie: Vyššie  uvedené ťarchy v podobe záložných práv a exekučných záložných práv a poznámky neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo s poukazom na ustanovenie § 48 ZKR. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami, exekučnými záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č. 1020 týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva, exekučné záložného práva, exekučné príkazy/ a s nimi súvisiace poznámky budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva č. 1020/.

 

Notár osvedčujúci

priebeh dražby:               JUDr. Andrea Rozvadská – notár

                                               sídlo: Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04  Bratislava

 

Spôsob úhrady ceny

dosiahnutej

vydražením:                      Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0762020. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Nadobudnutie

vlastníckeho práva

k predmetu dražby:      Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.

Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.

 

Podmienky

odovzdania

predmetu dražby

vydražiteľovi:                   Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

 

Poučenie:                           V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

                                               Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.

                                               Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

                                               Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

                                               Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Za správnosť: Alexandra Pech

 

V Bratislave ....... novembra 2020                                                                       

 

 

______________________                                      _____________________________________        

dražobník                                                                      navrhovateľ dražby

DRAŽOBNÍK, s.r.o.                                                     I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

PhDr. Alexandra Pech                                               JUDr. Simon Manduch

prokurista                                                                     komplementár

 správca konkurznej podstaty úpadcu LEAM s.r.o.

     

 

 


Spät na oznamy