OZNÁMENIE  O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 04/2019

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621,IČDPH: SK2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby: 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, kancelária Slánska 20A, 080 06 Prešov,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

BIOVEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01

Bardejov, IČO: 36 498 904

Dátum konania dražby:      

17.12.2020

Čas otvorenia dražby:       

12:00 hod

Miesto konania dražby: 

V salóniku Hotela Black Horse, Baštová 6787/25, 080 01 Prešov

Kolo dražby:       

prvé

Predmet dražby:

Nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve úpadcu zapísaný na LV č. 15095, okres Bardejov,obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, ako:

-          Byt č. 9, vchod 48  na 3.p. nachádzajúci sa v polyfunkčnej stavbe - polyfunkčnom objekte so súpisným číslom 3813 postavenom na parcele registra C parc. č. 1215/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 419 m2

-          Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného objektu so súpisným číslom 3813 o veľkosti 9742/98235

-          Spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele registra C parc. č. 1215/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235

Opis predmetu dražby:

Opis polyfunkčného domu:

Ohodnocovaný byt sa nachádza na treťom poschodí trojposchodového polyfunkčného domu bez podpivničenia, súpisné číslo 3813 na Partizánskej ulici č. 48, parc KN-C 1215/22. Obvodové steny a aj deliace konštrukcie sú murované z keramických tvárnic. Stropy a schodiská, ak oaj všetky doplňujúce železobetónové prvky sú monolitické želozobetónové. Strecha je riešená ako jednoplášťová so strešnou krytinou živičnou. Objekt je vybavený bleskozvodom a aj telefonickými rozvodmi. Schodiská ako aj spoločné komunikačné priestory majú povrchovú úpravu z keramickej dlažby. Okná a vstupné dvere sú plastové s izolačným zasklením. Elektroinštalácia je realizovaná ako svetelná s automatickými ističmi. Vnútorný vodovod je prevedený ako rozvod studenej a teplej vody. Plynové rozvody realizované iba do centrálnej kotolne.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:

Popis bytu:

Predmetom ohodnotenia je štvorizbový byt nachádzajúci sa na treťom poschodí v krajnej sekcii č. 9. steny majú povrchové úpravy realizované zo sádrových omietok. V kúpeľni, záchode a chodbe sú realizované keramické dlažby. Dvere sú drevené, rámové, v drevených obložkových zárubniach. Vykurovanie je radiátorové, teplovodné, primárny zdroj tepla je kotolňa umiestnená v suteréne objektu, odkiaľ sa vysoko oteplené médium vedie do výmenníkovej stanice umiestnenej na chodbe priamo súvisiacej so vstupom do bytu. Elektroinštalácia je realizovaná ako svetelná s automatickými ističmi. Vnútorný vodovod je prevedený ako rozvod studenej a teplej vody. Rozvod teplej vody z centrálnej kotolne. Bytové jadro murované. V byte je realizovaný domáci telefónny televízny rozvod. Súčasťou bytu v čase obhliadky boli aj vstavané skrine. Podrobnejšie je možné vyčítať prevedenie ohodnocovaného bytu z fotodokumentácie, ktorá je súčasťou znaleckého posudku. Byt má samostatné meranie elektrickej energie, studenej vody a spotreby tepla a teplej úžitkovej vody. Počas obhliadky bolo lokalizované parciálne zamykanie bytu v stropnej časti z bližšie nešpecifikovaných dôvodov. Spoluvlastnícky podiel 9742/98235 sa vzťahuje na podiel z pozemku 1215/22 a spoločným častiam a zariadeniam domu.

V zmysle § 2 ods. 4,5,6 Zákona NRSR č. 182/1993 Z. z. v z.n.p.,

(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

(5) Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

(6) Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú stavby a trvalé porasty, ktoré sa nachádzajú na priľahlých pozemkoch, a to najmä  oplotenia a prístrešky.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

v časti B  LV č.  15095  „Poznámka“ sú zapísané :

-    JUDr. Martin Píry, súdny exekútor, Exekútorský úrad Žilina, Obežná 8563/2, vydáva Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnut.: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. EX 1469/2016-18, P 20/2017

-    Poznamenáva sa : I&R Konkurzy a Reštrukturalizácie, k.s., Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265 správca Zn. správcu: 2K/6/2018 S1436 - oznámenie správcu vyhlásení konkurzu, o zápise nehnuteľností do súpisu majetku podstát a žiadosť o vyznačenie poznámky zo dňa 02.11.2018 Nehnuteľnosti na LV 15095 a to: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc. C KN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku C KN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve Úpadcu BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - P166/2018

v  časti C LV č.  15095 – „Ťarchy“ sú zapísané:

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 9700502/5/1944992/2014/Kova o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1750/2014

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 9700502/5/4911089/2014/Kova o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 3425/2014

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 104380053/2016 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. - Z 29/2017 Právoplatnosť nadobudlo dňa 09.01.2017

-    Súdny exekútor JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina, Obežná 8563/2 vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. zálož. práva na nehnut. byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov. EX 1469/2016-68 zo dňa 21.2.2017, Z 459/2017

-    Exekútorský úrad vo Svidníku, súdny exekútor Mgr. Juraj Voloch, ul. Sov. hrdinov AB/524, vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. EX 7/2017 zo dňa 1.3.2017 - Z 513/2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 100595222/2017, vykonateľné dňom 02.05.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc. CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl.o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1197/2017 zo dňa 15.05.2017. Nadobudnutie právoplatnosti dňa 17.05.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 101540240/2017, vykonateľné dňom 04.08.2017 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc. CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 1966/2017 zo dňa 15.08.2017. Nadobudnutie právoplatnosti č.101795880/17 dňa 21.08.2017

-    Súdny exekútor JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Exekútorský úrad so sídlom Južná trieda 93, Košice vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. záložného práva na nehnut.: byt č. 9, 3.p., vchod č. 48 v byt. dome s.č. 3765 na parc. CKN 1215/22 v 1/1, podiel 9742/98235 na spol. čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl.o výmere 419 m2 vo vl. BIOVEX s.r.o., Bardejov. EX 6069/2017-10, Z 2193/2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 102021619/2017, vykonateľné 20.10.2017 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904 - Z 2551/2017 /v.z.2123/17/ Nadobudn.právopl.č.102334859/17 dňa 06.11.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 102258917/2017, vykonateľné 21.11.2017 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc.č.1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. Z 2773/2017 Rozhodnutie o nadobudnutí právopl. č.102608941/2017 dňa 26.10.2017

-    Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva Rozhodnutie č. 100458124/2018, vykonateľné 23.03.2018, na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.9, 3.p., vchod 48, v polyfunkčnom objekte súp.č.3813, na pozemku parc. CKN 1215/22 v podiele 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariad. domu a na pozemku CKN 1215/22 zast. pl. o výmere 419 m2 o veľkosti 9742/98235 vo vlastníctve BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov IČO 36498904. Z 704/2018 Rozhodnutie č.100689423/2018 o nadobudn. právopl. dňom 09.04.2018

Iné údaje:            Bez zápisu.

Poznámka:          Bez zápisu.

 

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:  

Znalecký posudok č. 23/2020 vypracoval dňa 01.10.2020 znalec Ing. Marek Gmitro, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 370000 - stavebníctvo, odvetviach 370100 - pozemné stavby, 370900 - odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca: evidenčné číslo 915 165.

Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom je 98.500,- Eur

Najnižšie podanie:

98.500,- EUR

Minimálne prihodenie:       

500,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:   

29.550,-  EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.        zložením v hotovostido pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.        zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpekydražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.        príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom

c.        vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo  VS uvedie číslo dražby.

 

Predaj predmetu dražby je oslobodený od DPH v súlade s ustanoveniami §38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 09.12.2020   o 12:00 hod

2.   obhliadka: 10.12.2020   o 12:00 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 ( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:          

JUDr. Sádel Pavol, notár, Notársky úrad, L. N. Tolstého 1, 079 01, Veľké Kapušany

Za dražobníka:

 

V Nitre, dňa .........................

 

 

 

.............................................

MARENČÍK dražby, s.r.o.

v zast. Peter Marenčík, konateľ

Za navrhovateľa:

 

V Bratislave, dňa .................

 

 

 

.............................................

I & R KONKURZY  A   REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                                                              v zast. JUDr. Simon Manduch, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu BIOVEX, s.r.o. v konkurze

Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.

 


Spät na oznamy