Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:

obchodné meno:                       I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:    Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:                                        36 865 265

IČ DPH:                                  SK2022911792

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436     

Zastúpený:                               JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:              

obchodné meno:                      Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“

sídlo:                                       Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

IČO:                                        31642 314

Zapísaný:                                v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 314/S

 

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014 zo dňa 16.07.2018, uverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 140/2018 pod značkou záznamu K052746 dňa 23.07.2018, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Kúpele Brusno a. s., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej ako "Úpadca") súd zastavil reštrukturalizačné konanie Úpadcu, začal konkurzné konanie na majetok Úpadcu, vyhlásil na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaným v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1782 (ďalej len "Pôvodný správca")

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 02.05.2019, uverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 90/2019  pod značkou záznamu K039441 dňa 13.05.2019, súd odvolal Pôvodného správcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísanú v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej aj ako „Správca“).

 

Podľa ustanovenia § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.“

 

Dňa 22.10.2020 zabezpečený veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZKR udelil Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku por. č. 1 (zverejnenie v Obchodnom vestníku MS SR č. 124/2019 pod značkou záznamu K056147 dňa 28.06.2019, v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku MS SR č. 129/2020 pod značkou záznamu K052675 dňa 07.07.2020), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne.

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:              Obecný úrad Brusno, na adrese Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno, miestnosť - Sobášna sieň (č. dverí 04), nachádzajúca sa na prízemí  

 

Dátum dražby:                                                             30.11.2020 (t.j. pondelok)

Čas otvorenia dražby:                                                  09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:            09:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:                         09:25 hod. 

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

Tretie kolo dražby.

 

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

 

POZEMOK s parc. č. KN-C 426/1, o výmere 1170 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 2844, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Brusno, obec: BRUSNO, okres: Banská Bystrica, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (pôvodne zapísaný na LV č. 935) (ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Kúpeľné mesto Brusno je od krajského mesta Banská Bystrica vzdialené cca 20 km, s dobrým prepojením na cestnú sieť v rámci mesta Brusno a štátnu cestu v smere jazdy Banská Bystrica - Brezno, možnosť využitia železničnej  a autobusovej dopravy. Pozemok p. č. 426/1 je umiestnený v katastrálnom území Brusno v zastavanom území obce, na pozemku umiestnená inžinierska stavba, cestné teleso. Na pozemku je umiestnená prístupová (obslužná) komunikácia pre prístup ku stavbám na priľahlých pozemkoch. Prístup na pozemok je odbočkou z ulice Kúpeľná medzi bloky stavieb (bytový dom, garáže, rodinné domy) na ul. Pod Brezinkou.   

 

Funkcia užívania Predmetu dražby je vymedzená – prístup ku stavbám (medzibloková obslužná komunikácia).

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby

Na príslušnom liste vlastníctva č. 2844 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné záložné práva:

 

Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 3019/2008 zo dňa 20.5.2008 - VZ 108/2008, 472/2020 (490/2020)

Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 3100/2009 zo dňa 18.9.2009 - VZ 186/2009, 472/2020 (490/2020)

Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 5962/2010 zo dňa 29.11.2010 - 298/2010, 472/2020 (490/2020)

Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Marián Sabó rod. Sabó, nar. 3.12.1985, Košická 2266/50, 075 01 Trebišov, č. zml. V 1463/2014 zo dňa 28.3.2014 - ČZ 78/2014, 472/2020 (490/2020)

 

Iné údaje: Bez zápisu.

 

Poznámka: Bez zápisu.

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie uvedené ťarchy v podobe záložných práv neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložných práv v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č. 2844 týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva/.

 

Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez uvedených tiarch na ňom viaznucich.  

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 5/2020 zo dňa 26.02.2020 vyhotoveným znaleckou organizáciou: B C S R Experts s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477, zapísanou v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900254:

13.800,- EUR (slovom: trinásťtisícosemsto eur)

 

 

Najnižšie podanie:

10.350,- EUR (slovom: desaťtisíctristopäťdesiat eur)

 

Minimálne prihodenie:

500,- EUR (slovom: päťsto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

3.105,- EUR (slovom: tritisícstopäť eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur;

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 20.11.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese Ondrejská 360/1, v obci Brusno;

Termín č. 2: 23.11.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese Ondrejská 360/1, v obci Brusno.

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu zilina@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

JUDr. Daniela Vozárová, so sídlom Notárskeho úradu Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica

 

 

Upozornenie/poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odsek 2. Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Žiline dňa 04.11.2020Spät na oznamy