Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 13.10.2020

 

Správca úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“, so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 13.10.2020, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu uloženého správcovi dňa 17.09.2020, prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) a zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 124/2019 pod značkou záznamu K056148 dňa 28.06.2019 pod súpisovými položkami por. č. 1 až por. č. 3, pričom predmetom speňaženia je každá hnuteľná vec samostatne.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:

 

(i)            Nákladné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER, EČV: BB967DT, kategória N1, VIN: VF7YCBMFC11904523, karoséria: BB skriňová dodávková, druh paliva: NM, výkon motora: 88kw, farba: biela, rok výroby: 2011, stav opotrebovanosti: jazdené, počet najazdených km: 400.015, súpisová hodnota (aj mena): 7.500,- Eur;

(ii)          Nákladné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPY, EČV: BB195DY, kategória: N1, VIN: VF7XU9HUCBZ038208, karoséria: BB skriňová chladiarenská, druh paliva: NM, výkon motora: 66,20kw farba: biela, rok výroby: 2011, stav opotrebovanosti: jazdené, počet najazdených km: 187.752, súpisová hodnota (aj mena): 6.000,- Eur;

(iii)        Osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER, EČV: BB896EF, kategória M1,  VIN: VF7YBPMPB12231563, karoséria: AF Viacúčelová, druh paliva: NM. výkon motora: 130kw,  farba: šedá metalíza tmavá, rok výroby: 2012, stav opotrebovanosti: jazdené, počet najazdených km: 150.639, súpisová hodnota (aj mena): 6.200,- Eur;

(ďalej spolu aj ako „Predmety speňaženia“).

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iii)  je samostatným predmetom speňaženia v ponukovom konaní.

 

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia Správca prenechá víťazným záujemcom ako stoja a ležia.

 

 

 

Vyhlásenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetových portáloch www.autobazar.euwww.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.


Podmienky ponukového konania:

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 500,- EUR pre každý z Predmetov speňaženia.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)             víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

 

Kúpna cena

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na schválenie.

V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania pri niektorých z Predmetov speňaženia neúspešné, správca vyhlási druhé kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, predmetom ktorých budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré neboli speňažené v predchádzajúcom kole.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny z Predmetov speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo VÚB, a.s. (ďalej len „Účet”).

 

 

 

 

Vyhodnotenie ponukového konania

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, ak príslušný orgán víťazné ponuky, resp. niektorú z nich, v prvom kole ponukového konania neschváli, správca zorganizuje druhé, prípadne ďalšie kolá, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.

Úspešný záujemca nadobudne Predmety speňaženia nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

 

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodov kedykoľvek zrušiť.

 

Podrobnejšie informácie ohľadom ponukového konania a Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: zilina@irkr.sk.

 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 02.11.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“– PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU - VOZIDLÁ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca


Spät na oznamy