Oznámenie o Dražbe č. 03/2020

 

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o DD“)

 

 

 

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:

 

obchodné meno:                                    I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo:                                                   Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:                                                    36 865 265

IČ DPH:                                               SK2022911792

Zapísaný:                                              v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436          

Zastúpený:                                            JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

 

ako správca úpadcu:    

obchodné meno:                                    RELCO s.r.o. v konkurze

sídlo:                                                    Okružná 3239, 900 01 Modra

IČO:                                                     36 541 818

Zapísaný:                                                v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 72940/B

 

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:

Miesto dražby:                                      zasadacia miestnosť na Obecnom úrade v Malom Krtíši, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš

 

Dátum dražby:                                    19.10.2020 (t.j. v pondelok)                                                     

Čas otvorenia dražby:                          13:00                          

Čas otvorenia pre účastníkov:                  12:45   

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:         12:55     

 

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

 

Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

 

Označenie dražby:

 

Štvrté kolo dražby

 

 

Predmet dražby:

 

Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 767, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Malý Krtíš, obec: Malý Krtíš, okres: Veľký Krtíš, štát: SR, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:

  1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3, o výmere 22 683 m2, druh pozemku: ostatná plocha, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (na LV je zapísaný právny predchodca Úpadcu: EASY GROUP, s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, PSČ 974 05),
  2. Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 218/4, o výmere 155 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (na LV je zapísaný právny predchodca Úpadcu: EASY GROUP, s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, PSČ 974 05).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

 

1.       Predmety dražby - pozemky sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji v okrese Veľký Krtíš v katastrálnom území Malý Krtíš. Obec leží v Ipeľskej kotline v doline potoka Krtíš. Nachádza sa južne v bezprostrednej blízkosti okresného mesta Veľký Krtíš.

 

2.       Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3 - Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce Malý Krtíš, východne od intravilánu obce. Leží na severnom svahu medzi kopcami Hora (259) a Prosiská (282), kde južný horný okraj pozemku je v nadmorskej výške cca 250 m.n.m. a dolný severný okraj vo výške 225 m n.m. Severný okraj je ohraničený lesným potôčikom, za ktorým sa nachádza asfaltová cestná komunikácia medzi obcami Veľký Krtíš a Veľké Straciny. V blízkosti južnej hranice pozemku sa nachádza pole fotovoltickej elektrárne. Pozemok nie je priamo prístupný zo žiadnej verejnej komunikácie a nie je vybavený žiadnymi prípojkami inžinierskych sietí. V súčasnosti nie je v území ohraničený, a je na celej svojej ploche zarastený náletovými drevinami.

 

3.       Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 218/4 - Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Malý Krtíš, na juhovýchodnom okraji intravilánu obce v priemyselnej zóne Malý Krtíš. Leží na západnom svahu s klesaním cca 4 m, medzi obecnou cestou Osloboditeľov na východe a skladovou halou súp.č. 1040 postavenou na parc.č. 311/5, k.ú. Malý Krtíš. V blízkosti sa nachádza cestná komunikácia priemyselného parku s asfaltovým povrchom a s postranným verejným osvetlením. Pozemok nie je priamo prístupný zo žiadnej verejnej komunikácie a nie je vybavený žiadnymi prípojkami inžinierskych sietí. V dostupnosti sú rozvody vody, plynu, elektro a kanalizácie. V súčasnosti nie je pozemok v území ohraničený, a je na celej svojej ploche zarastený náletovými trávami a drevinami bez prítomnosti stromov.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:

 

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:

 

Na príslušnom liste vlastníctva č. 767 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:

Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600502/5/4240379/2014/Liv zo dňa 16.09.2014 - Z 2447/2014 - vz 93/14 (zmena obchodného mena a sídla spoločnosti - Ravence s.r.o., IČO44937831, si sídlom J.Bottu 3, 974 01 B. Bystrica)

 

Iné údaje:

Viď. LV 767

 

Poznámka:

Dňa 3.12.2014 sa poznamenáva záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č. 9600502/5/4240379/2014/Liv zo dňa 16.09.2014 - P 760/2014 - vz 92/14 (zmena obchodného mena a sídla spoločnosti - Ravence s.r.o., IČO44937831, si sídlom J.Bottu 3, 974 01 B. Bystrica)

Dňa 31.8.2017 sa poznamenáva Oznámenie dražobníka MARENČÍK dražby, s.r.o., Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra, IČO: 48 172 022 o konaní dobrovoľnej dražby č. DD 15/2017 zo dňa 28.08.2017 - P 559/2017 - vz 44/17 (Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Správca, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava)

Dňa 19.10.2017 sa poznamenáva Oznámenie dražobníka MARENČÍK dražby, s. r. o., Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra, IČO: 48 172 022 o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby č. DD 15/2017 zo dňa 17.10.2017 (Navrhovateľ: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava) - P 693/2017 - VZ 51/17

 

Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.

 

Vyššie  uvedené ťarchy neovplyvňujú  hodnotu Predmetu dražby. Podľa § 93 ods. 2 ZKR „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“ Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 21/2020 zo dňa 20.08.2020 vyhotoveným znaleckou organizáciou B   C   S   R Experts s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477, Evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900254, zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a  prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o.i. pre odbor Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností: 9.700,- EUR (slovom: Deväťtisícsedemsto eur)

 

Najnižšie podanie:

4.850,- EUR (slovom: Štyritisíc osemstopäťdesiat eur)

 

Minimálne prihodenie:

200,- EUR (slovom: Dvesto eur)

 

Výška dražobnej zábezpeky:

3.000,- EUR (slovom: Tritisíc eur)

 

Spôsob  a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

 

A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

a)  v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe najneskôr do otvorenia dražby,

b) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 032020, dokladom o úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,

c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,

d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

 

Poznámka: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;

 

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

 

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu 6.640,- Eur

b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 4402 4973, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 032020), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

 

Poznámka: Dodanie Predmetu dražby je oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 8 ods. 2 Z.č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty

 

Obhliadka predmetu dražby:

Termín č. 1: 21.09.2020 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom Obecného úradu Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš

 

Termín č. 2: 05.10.2020 o 12:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred objektom Obecného úradu Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš

 

Organizačné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu bratislava@irkr.sk.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Poznámka:

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.

·         Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,

·         Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

 

Poznámka: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!

 

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:

 

JUDr. Alžbeta Kondrlíková, so sídlom notárskeho úradu Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš

 

Upozornenie/poučenie:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

 

Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseky 2 a 4 Zákona o DD.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

 

V Bratislave dňa 11.09.2020

 


 

 

 

 

 

 

 


Spät na oznamy