Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky

 

Správca úpadcu Bitúnok Čadca, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 916, 022 01 Čadca, IČO: 50 369 245 (ďalej len “Úpadca”), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 07.09.2020 prvé kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávok Úpadcu.

 

Predmet speňaženia:

 

Predmetom speňaženia sú nasledovné pohľadávky Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený dňa 27.01.2020 v Obchodnom vestníku MS SR č. 17/2020 pod značkou záznamu K007430, v znení zverejnenia v Obchodnom vestníku MS SR č. 155/2020 pod značkou záznamu K061797 dňa 12.08.2020:

 

Súpisová položka

Označenie dlžníka:

Sídlo, bydlisko, miesto podnikania

IČO:

Právny dôvod / č. faktúry

Suma

Dátum splatnosti

66

FRESH shop, s. r. o.

Podzávoz 2715,  022 01 Čadca

47384000

20160778

279,21 €

1.12.2016

67

FRESH shop, s. r. o.

Podzávoz 2715,  022 01 Čadca

47384000

20161001

460,44 €

30.12.2016

68

Základná škola zákopčie

Stred 957, 023 11 Zákopčie

37812351

20171770

0,27 €

5.6.2017

69

PM Žilina, s. r. o.

Vysokoškolákov 1, 010 08 Žilina

45860599

2019084

145,31 €

17.5.2019

70

KAZAČOK, s.r.o.

Nesluša 1027, 023 41

46834753

20192869

190,17 €

8.7.2019

71

KAZAČOK, s.r.o.

Nesluša 1027, 023 41

46834753

20192903

156,47 €

10.7.2019

72

KAZAČOK, s.r.o.

Nesluša 1027, 023 41

46834753

20192914

177,77 €

11.7.2019

74

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190008

134,70 €

20.2.2019

75

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190016

270,00 €

27.3.2019

76

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190033

72,00 €

11.6.2019

77

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190038

72,00 €

11.7.2019

78

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190039

72,00 €

23.7.2019

79

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190043

108,00 €

28.8.2019

80

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec

Horná 1632, 022 01 Čadca

47042869

190044

72,00 €

6.9.2019

84

usmejsa, s.r.o.

Matičné nám. 3125, 022 01 Čadca

51073773

20193089

16,82 €

26.7.2019

110

Dušan Káčer

Belá

170038

72,00 €

19.6.2017

111

Dušan Káčer

Belá

170037

300,00 €

19.6.2017

 

(ďalej len „Pohľadávky“).

 

Dňa 25.08.2020 veriteľ AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne č. 594, ako zástupca veriteľov a príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávok ako súboru majetku za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

 

Správca speňaží Pohľadávky ako súbor majetku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

 

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávok sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 4/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o zmluve o postúpení pohľadávok.

 

Podmienky ponukového konania:

 

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webové sídlo správcu. 

 

Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.

 

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,- Eur s DPH) na ponúknutú odplatu za Pohľadávky ako súbor majetku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK73 7500 0000 0040 2486 8814 vedený v ČSOB a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 28.09.2020.

 

Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

 

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

 

(i)                 ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)               záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť, alebo

(iii)             víťazná ponuka záujemcu nebola schválená Príslušným orgánom.

 

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Odplata:

 

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky, ktorú je Správca povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu. 

 

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Pohľadávky ako súbor majetku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

 

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky (suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Pohľadávky ako súbor majetku, správca prijme najvyššiu ponúknutú odplatu za Pohľadávky ako súbor majetku a túto vyhodnotí ako víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu.  

 

Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK73 7500 0000 0040 2486 8814 vedený v ČSOB a.s. (ďalej len „Účet“).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

 

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Príslušnému orgánu do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej vety.  

 

Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky ako súbor majetku, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Príslušnému orgánu.

 

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná a bola schválená Príslušným orgánom, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o postúpení pohľadávok, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

 

Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

 

Ponuky záujemcov o Pohľadávky v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 28.09.2020 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „Bitúnok Čadca – pohľadávky“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

 


Spät na oznamy